اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 250831

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/08/28:

5,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/07/30:

7,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/09/13:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده وعادی مورخ 28/8/1385 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای بهزاد فرقدان با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/500/7 ریال به مبلغ 000/000/5 ریال کاهش یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/08/27:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 30/7/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای مهدی عباس فردملایری فرزند غلامعباس به ش ش 4943 ص از تهران با پرداخت مبلغ 000/500/2 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. 2 در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/5 ریال به مبلغ 000/500/7 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 3 آقایان مرتضی عباسی فرد و مهدی عباس فردملایری به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. که آقای مهدی عباس فردملایری به سمت رییس هییت مدیره و آقای مرتضی عباسی فرد به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی