اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10861488701

تاریخ ثبت: 1388/07/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/07/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/07/30:

350,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/08/13:

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 30/7/88 تحت شماره 895 و شناسه ملی 108614XXXX1 در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم اگهی میشود. 1 موضوع شرکت: گازرسانی خانگی و تجاری 2 موسسین شرکت: آقای مصطفی رحمانی خانمها زهرا حسین پور طیبه آشوب 3 مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 مرکز اصلی شرکت: قاین خیابان بهشت حاشیه میدان انقلاب کدپستی 091550XXXX2 5 سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ 350000 ریال آن طی گواهی شماره 1231 مورخه 16/7/88 بانک سپه شعبه قاین پرداخت گردیده است. 6 اولین مدیران شرکت: آقایان / خانمها 1 طیبه آشوب 2 زهرا حسین پور 3 مصطفی رحمانی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند که خانم طیبه آشوب به سمت رییس هییت مدیره و خانم زهراحسین پور به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مصطفی رحمانی به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند. 7 دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا منفرد آقای مصطفی رحمانی و مهر شرکت معتبر خواهد بود 8 اساسنامه شرکت در 7 فصل و 45 ماده و یک تبصره بتصویب رسید. 9 هفته نامه طلوع قاینات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 11 بازرس اصلی و علی البدل: آقای ناصر بهشتی اخلمد به سمت بازرس اصلی و خانم زهره ضیا الدینی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک قاینات

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی