اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 823

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/04/12:

باستناد صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی و هییت مدیره مورخ 25/2/86 شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: 1 عبارات «انجام کارهای خدماتی، نظافتی، بهداشتی، رفاهی، پشتیبانی، بازاریابی، تهیه و طبخ و توزیع غذا، امور آشپزخانه و رستوران، تهیه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل، دانش آموزان، دانشجویان، بخش خصوصی امور دفتری و منشی گری، پیشخدمتی و تلفنچی، طراحی، مشاوره، اجرای پروژه های فضای سبز و باغات، آماده سازی زمین آن، تسطیح اراضی، احداث و نگهداری و آبرسانی به فضاهای سبز و باغات، شرکت در مناقصات و مزایدات» بموضوع شرکت اضافه گردیده است و در نتیجه ماده دو اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد. 2 آقایان حسن بینقی به سمت رییس هییت مدیره و حامد بینقی به سمت نایب رییس و مدیر عامل و خانم مریم بینقی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند. 3 کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 4 آقایان مهدی جعفرزاده یزدی و مرتضی نداف به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. از طرف رییس ثبت اسناد و املاک سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی