اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 43111

شناسه ملی: 14007170107

تاریخ ثبت: 1396/08/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/08/06

کد پستی: 1553954116

آدرس: تهران شهر تهران آپادانا خیابان مرغاب خیابان خرمشهر پلاک 60 ساختمان خرمشهر طبقه دوم واحد غربی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/08/06:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/06:

تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی سعدی زرین مهر درتاریخ 06/08/1396 به شماره ثبت 43111 به شناسه ملی 140071XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور مشاوره حقوقی و وکالت از طریق وکلای دارای پروانه وکالت معتبر ،درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ آپادانا ـ خیابان مرغاب ـ خیابان خرمشهر ـ پلاک 60 ـ ساختمان خرمشهر ـ طبقه دوم ـ واحد غربی ـ کدپستی 155395XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 10 , 000 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای سعداله زرین مهر به شماره ملی 216130XXXX دارنده 9 , 900 , 000 ریال سهم الشرکه خانم ثریاسنیا شکرایی به شماره ملی 472251XXXX دارنده 100 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای سعداله زرین مهر به شماره ملی 216130XXXX و به سمت رییس هییت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم ثریاسنیا شکرایی به شماره ملی 472251XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 960807XXXX47242 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی