اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2121

شناسه ملی: 14005255598

تاریخ ثبت: 1394/07/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 20 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/07/06

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/02/12:

1,952,800,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/07/06:

14,400,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/10/1398 و مجوز شماره 278998/109/982 مورخ 29/10/1398 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پاکدشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود رشیدی به شماره ملی 450128XXXX به جای آقای مهدی قنبری نیک به شماره ملی 094083XXXX به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیر عامل به اتفاق رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 981207XXXX50258 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/06/1398 و مجوز شماره 219954/109/982 مورخه 27/08/98 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پاکدشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی قنبری نیک با کد ملی 094083XXXX به جای آقای رفیعی دستجردی با کد ملی 007026XXXX به سمت مدیر عامل ی تعاونی برای باقی مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید. دارندگان حق امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل آقای مهدی قنبری نیک به اتفاق امضای آقای فرزان رحیمی رییس هییت مدیره و مهر تعاونی معتبر است و اوراق و نامه های عادی با امضا آقای مهدی قنبری نیک ( مدیر عامل ) و مهر تعاونی معتبر است. ش 981007XXXX48352 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/05/1398 و طبق مجوز 163397/109/982 مورخ 30/6/1398 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان پاکدشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرزان رحیمی با کد ملی 001268XXXX بجای سید مرتضی هاشمی با کد ملی 602989XXXX به عنوان عضو اصلی و رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردید دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل آقای هادی رفیعی به اتفاق امضای آقای فرزان رحیمی رییس هییت مدیره و مهر تعاونی معتبر است و اوراق و نامه های عادی با امضا آقای هادی رفیعی دستجردی مدیر عامل و مهر تعاونی معتبر است. ش 980902XXXX54427 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/04/1398 و مجوز شماره 146689 , 109 , 982 مورخه 10/06/1398 اداره تعا ون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان پاکدشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورت های مالی سال 1397 به تصویب رسید. ش 980630XXXX80436 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/12/1397 و مجوز شماره 337136 , 109 , 972 مورخ 18/12/1397 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پاکدشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی مرکز شرکت در واحد ثبتی پاکدشت به شهرستان پاکدشت - بخش شریف آباد - دهستان کریم آباد - نیروگاه برق دماوند - شریف آباد - بلوار امام رضا(ع) - خیابان نیروگاه برق دماوند - پلاک 0 - ساختمان نیروگاه برق دماوند - طبقه همکف - کدپستی 339343XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980124XXXX57329 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/04/1397 و مجوز شماره 135149 , 109 , 972 مورخ 24/05/1397 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پاکدشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سید مرتضی هاشمی به شماره ملی 602989XXXX ، آقای هادی رفیعی دستجردی به شماره ملی 007026XXXX ، آقای امید وجدانی به شماره ملی 155209XXXX ، آقای مجید رحمتی به شماره ملی 049264XXXX و آقای علیرضا منصوبی به شماره ملی 006759XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقای فرزان رحیمی به شماره ملی 001268XXXX ، آقای مهدی زندی به شماره ملی 460940XXXX و آقای مختار امیدی به شماره ملی 269129XXXX به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ـ آقای اتابک بیک محمد پور به شماره ملی 168987XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای احمدرضا رحیمیان به شماره ملی 269066XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/800/952/1 ریال به مبلغ 000/000/960/22 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1396 به تصویب مجمع رسید. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ش 970625XXXX41441 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/05/1397 و مجوز شماره 135149 , 109 , 972 مورخ 24/05/1397 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پاکدشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سید مرتضی هاشمی به شماره ملی 602989XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای امید وجدانی به شماره ملی 155209XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای مجید رحمتی به شماره ملی 049264XXXX به سمت منشی هییت مدیره، آقای هادی رفیعی دستجردی به شماره ملی 007026XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و آقای علیرضا منصوبی به شماره ملی 006759XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بها دار و تعهدآور بانکی از قبیل: چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها با امضا ثابت مدیرعامل و امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر تعاونی و اوراق و نامه های عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر تعاونی معتبر خواهد بود. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ش 970625XXXX01796 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/4/1396 و مجوز شماره 134951 مورخ 15/5/96 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی پاکدشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورتهای مالی سال 1395 به تصویب رسید. آقای داود موسوی به شماره ملی 006081XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای اتابک بیک محمد پور به شماره ملی 168987XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.. موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به ش ملی به عنوان حسابرس شرکت برای سال مالی 1396 انتخاب شد. ش 960612XXXX05879 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/06/1395 و مجوز شماره 215390 , 109 , 952 مورخ 03/07/1395 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پاکدشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سیدمرتضی هاشمی به شماره ملی 602989XXXX به سمت رییس هییت مدیره، حسینعلی سوسن آبادی فراهانی به شماره ملی 053442XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، زینت السادات شمس الدین قمی به شماره ملی 049195XXXX به سمت منشی هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950816XXXX77909 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/02/1395 و مجوز شماره 58184 مورخ 25/2/95 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان پاکدشت: آقای محسن صالح نساج به شماره ملی 200220XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود دادجو به شماره ملی 200229XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند. سرمایه شرکت از مبلغ 14400000 ریال به مبلغ 19528XXXX0 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال 94 شرکت به تصویب رسید. ش 950312XXXX09933 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/02/1395 طبق مجوز 37604/109/952 مورخ 07/02/1395 وزات تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ هادی رفیعی دستجردی به شماره ملی 007026XXXX بجای حسینعلی سوسن آبادی به شماره ملی 053442XXXX به عنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید و کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و بروات و سایر قراردادها با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950222XXXX05222 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/06:

تاسیس شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان نیروگاه دماوند در تاریخ 06/07/1394 به شماره ثبت 2121 به شناسه ملی 140052XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارایه کلیه خدمات فنی، آموزشی، اداری و بازرگانی و رفاهی، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز، تامین قطعات، تعمیرات و نگهداری و راهبری تجهیزات و ماشن آلات نیروگاهی و مراکز صنعتی، مشاوره، نظارت، طراحی و اجرای کلیه پروژههای ساختمانی، راهسازی، تاسیساتی، برقی، نیروگاهی، کامپیوتری و انجام کلیه فعالیت های مجاز مطابق مجوز شماره 357476 , 109 , 932 مورخه 26/12/1393 اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان پاکدشت مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: کیلومتر 35 جاده تهران گرمسار ـ بعد ار پلیس راه شریف آباد ـ نیروگاه دماوند (شهدای پاکدشت). کدپستی 339316XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/400/14 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: جمال الدین عزیزی بندر آبادی به شماره ملی 443229XXXX به سمت رییس هییت مدیره و کیومرث آقایی جوبنی به شماره ملی 265905XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و هادی رفیعی دستجردی به شماره ملی 007026XXXX به سمت عضو هییت مدیره و عباس عالی خانی به شماره ملی 658993XXXX به سمت عضو هییت مدیره و حسینعلی سوسن آبادی فراهانی به شماره ملی 053442XXXX به سمت مدیرعامل همگی به سمت اعضا اصلی و سیدمرتضی هاشمی به شماره ملی 602989XXXX و زینت السادات شمس الدین قمی به شماره ملی 049195XXXX و حسین حسین مردی به شماره ملی 006204XXXX همگی به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته بروات و اوراق بهادار با دو امضا حسینعلی سوسن آبادی فراهانی (مدیر عامل) دارنده امضا ثابت و جمال الدین عزیزی بندر آبادی (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا کیومرث آقایی جوینی (نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی و علی البدل: محسن صالح نساج به شماره ملی 200220XXXX به سمت بازرس اصلی و مسعود دادجو به شماره ملی 200229XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ش 940706XXXX08878 ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی