اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1060

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/02/16:

45,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/31:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 27/9/91 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 آقایان رضا دهقانی فیروزآبادی و کاظم دهقانی فیروزآبادی و محمد زارع مهرجردی و محمد دهقانی فیروزآبادی و مسلم دهقانی فیروزآبادی به عنوان اعضای هییت مدیره بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 آقای حسین حاجی حسینی به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید باقرزاده به عنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیده است. 4 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1390 مورد تصویب قرار گرفت. بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 27/9/1391 آقای کاظم دهقانی فیروزآبادی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای محمد زارع مهرجردی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای رضا دهقانی فیروزآبادی به عنوان مدیر عامل شرکت و آقای محمد دهقانی فیروزآبادی و مسلم دهقانی فیروزآبادی به عنوان اعضای هییت مدیره بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و غیره با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی شرکت با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. ش 934480XXXX112284XXXX رییس ثبت میبد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/5/91 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقای مجید باقرزاده بسمت بازرس اصلی و محمدجواد دهقانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ تراز مالی و حساب سود و زیان سال مالی 1390 تصویب گردید. ثبت اسناد و املاک میبد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بنا به تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/9/90 و هییت مدیره مورخ 6/9/90 و بنا به گواهی مالیاتی به شماره 59070 مورخ 10/9/90 اداره دارایی شهرستان میبد سرمایه شرکت مبلغ 000/000/115/20 ریال از طریق اجرای بند 2 ماده 158 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت افزایش یافته ماده 5 اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده 5 ـ سرمایه شرکت مبلغ 000/000/250/20 ریال منقسم به 000/450 سهم بانام 000/45 ریالی که تماما نقدا پرداخت شده است. ثبت میبد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/03/19:

بنا به تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/2/90 و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/2/90 گواهی مالیاتی به شماره 15686 مورخ 2/3/90 اداره دارایی میبد سرمایه شرکت مبلغ 000/000/45 ریال از طریق اجرای بند یک ماده 158 لایحه اصلاحی قانونی تجارت طبق گواهی شماره 3496313 مورخ 27/2/90 بانک ملت افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده 5 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/135 ریال منقسم به 450000 سهم بانام سیصد ریالی که تماما نقدا پرداخت شده است. ثبت میبد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی