اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 466

شناسه ملی: 10380066241

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

آدرس: بخش مرکزی دهستان قصبه شرقی روستای ایزی بلوار دکتر علی شریعتی

کد پستی: 9619994777

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کاظم خیراندیش شماره ملی 079327XXXX به سمت رییس هییت مدیره غلامحسین خیراندیش شماره ملی 079338XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره منوچهر خیراندیش شماره ملی 079029XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره علیرضا صفار سبزوار شماره ملی 079322XXXX به سمت عضو هییت مدیره عزت موسوی نژاد شماره ملی 079105XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای مربوطه و سفته و بروات و چک و نامه های اداری و عادی با امضای مدیرعامل شرکت و درغیاب مدیرعامل حق امضا به عهده رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 971025XXXX05508 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ آقای میثم ابراهیمی به شماره ملی 079492XXXX به عنوان بازرس اصلی ، آقای هادی رستمی سبزوار به شماره ملی 079355XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای کاظم خیراندیش شماره ملی 079327XXXX ـ آقای غلامحسین خیراندیش شماره ملی 079338XXXX ـ آقای منوچهر خیراندیش شماره ملی 079029XXXX ـ آقای علیرضا صفار سبزوار شماره ملی 079322XXXX ـ خانم عزت موسوی نژاد شماره ملی 079105XXXX برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش 971025XXXX96281 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - محل شرکت در واحد ثبتی سبزوار به آدرس بخش مرکزی ـ دهستان قصبه شرقی ـ روستای ایزی ـ بلوار دکتر علی شریعتی ـ پلاک 0 ـ طبقه اول تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 970105XXXX34928 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم / آقای کاظم خیراندیش به شماره ملی 079327XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ منوچهر خیراندیش به شماره ملی 079029XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ غلامحسین خیراندیش به شماره ملی 079338XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ علیرضا صفار سبزوار به شماره ملی 079322XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عزت موسوی نژاد به شماره ملی 079105XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و نامه های اداری و عادی با امضا مدیرعامل شرکت و در غیاب مدیرعامل حق امضا به عهده رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 951117XXXX76292 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ منوچهر خیراندیش به شماره ملی 079029XXXX ـ کاظم خیراندیش به شماره ملی 079327XXXX ـ غلامحسین خیراندیش به شماره ملی 079338XXXX ـ علیرضا صفار سبزوار به شماره ملی 079322XXXX ـ عزت موسوی نژاد به شماره ملی 079105XXXX برای مدت دوسال انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ هادی رستمی سبزوار به شماره ملی 079355XXXX به عنوان بازرس اصلی و میثم ابراهیمی به شماره ملی 079492XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1394 مورد تصویب قرار گرفت. ش 951117XXXX93879 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/01:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 25/5/93 و هییت مدیره مورخ 26/5/93 شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: 1 ـ آقای کاظم خیر اندیش بشماره ملی 079327XXXX بسمت رییس هییت مدیره و غلامحسین خیراندیش بشماره ملی 079338XXXX بسمت نایب رییس و منوچهر خیر اندیش بشماره ملی 079029XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و علیرضا صفار سبزوار بشماره ملی 079322XXXX و خانم عزت موسوی نژاد بشماره ملی 079105XXXX بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای مربوطه و سفته و بروات و چک و نامه های اداری و عادی با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ـ آقایان میثم ابراهیمی بشماره ملی 079492XXXX و هادی رستمی سبزوار بشماره ملی 079355XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده اند. 4 ـ روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 268160XXXX112880XXXX رییس ثبت اسناد و املاک سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/01/21:

به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده مورخ 9/1/91 و هییت مدیره مورخ 10/1/91 شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: 1 آقای کاظم خیر اندیش به شماره ملی 079327XXXX به سمت رییس هییت مدیره و غلامحسین خیر اندیش به شماره ملی 079338XXXX به سمت نایب رییس و منوچهر خیراندیش به شماره ملی 079029XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و علیرضا صفار سبزوار به شماره ملی 079322XXXX و خانم عزت موسوی نژاد به شماره ملی 079105XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای مربوطه و سفته و بروات و چک و نامه های اداری و عادی با امضا مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 3 آقایان مهدی عارفی مقدم به شماره ملی 079366XXXX و میثم ابراهیمی به شماره ملی 079492XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده اند. 4 روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 5 نشانی محل شرکت در سبزوار از مکان قبلی به نشانی بلوار شریعتی روبروی اداره راه ترابری کدپستی 961999XXXX تغییر یافته است. (تغییر ماده یک اساسنامه) رییس ثبت اسناد سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده مورخ 9/1/91 و هییت مدیره مورخ 10/1/91 شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: 1 آقای کاظم خیراندیش به شماره ملی 079327XXXX به سمت رییس هییت مدیره و غلامحسین خیراندیش به شماره ملی 079338XXXX به سمت نایب رییس و منوچهر خیراندیش به شماره ملی 079029XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و علیرضا صفار سبزوار به شماره ملی 079322XXXX و خانم عزت موسوی نژاد به شماره ملی 079105XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیده اند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای مربوطه و سفته و بروات و چک و نامه های اداری و عادی با امضا مدیر عامل و درغیاب ایشان با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 3 آقایان مهدی عارفی مقدم به شماره ملی 079366XXXX و میثم ابراهیمی به شماره ملی 079492XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 4 روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 5 نشانی محل شرکت در سبزوار از مکان قبلی به نشانی بلوار شریعتی روبروی اداره راه و ترابری کدپستی 961999XXXX تغییر یافته است.(تغییر ماده یک اساسنامه) رییس ثبت اسناد سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 25/10/1386 و هییت مدیره مورخ 27/10/1386 شرکت فوق که درتاریخ 14/11/1386 به این اداره واصل گردیده است: 1 -آقایان کاظم خیراندیش به سمت رییس هییت مدیره و منوچهر خیراندیش به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل و غلامحسین خیراندیش به سمت نایب رییس وعلیرضا صفار وخانم عزت موسوی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیده اند. 2 -کلیه اسناد واوراق بهادار وقراردادهای مربوطه وسفته وبروات وچک ونامه های اداری وعادی باامضای مدیر عامل ودرغیاب مدیر عامل حق امضا بعهده رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت خواهد بود 3 -آقای محمد رجایی ومهدی عارفی مقدم به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیده اند 4 -روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید رییس ثبت اسناد سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/11/30:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/1/84 شرکت فوق که در تاریخ 25/10/84 به این اداره واصل شده است، موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافته است: «اجرای عملیات ساختمانی، ابنیه بتونی، راهسازی، تاسیس ات، آب، آزمایشگاه مکانیک خاک و بتون، کلیه امور اجرایی لازم» (اصلاح ماده دو اساسنامه) رییس ثبت اسناد و املاک سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/02/13:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/11/83 شرکت فوق که به این اداره واصل شده است، موضوع شرکت مندرج در ماده دو اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافته است. طرح، محاسبه، اجرای عملیات ساختمانی، ابنیه بتونی، راهسازی، آب و کلیه امور اجرایی لازم و مرتبط با موضوع شرکت رییس ثبت سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/09/23:

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/9/1383 و هییت مدیره مورخ 11/9/83 شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: 1 - آقایان کاظم خیراندیش به سمت رییس هییت مدیره- غلامحسین خیراندیش به سمت نایب رییس و منوچهر خیراندیش به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و علیرضا صفار سبزوار و خانم عزت موسوی نژاد به سمت اعضا اصلی و هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای مربوطه و سفته و بروات و چک و نامه های اداری و عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیر عامل حق امضا به عهده رییس هییت مدیره و مهر شرکت می باشد. 3 - آقایان علی اصغر بابایی و محمد رجایی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیده اند. رییس ثبت سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی