اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2328

شناسه ملی: 10480088530

تاریخ ثبت: 1385/10/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/10/05

آدرس: شاهرود شهرک امام 20 متری فداییان اسلام

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/10/05:

3,500,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/19:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 14/9/93 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 ـ فرشته سادات حسینی فرزند حسین کد ملی 458800XXXX8 بسمت رییس هییت مدیره، محدثه مرادی فرزند علی کد ملی 459211XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره، سید رضا حسینی فرزند سید حسین کد ملی 459226XXXX ، به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. و کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی باامضای مدیرعامل و اداری باامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 2 ـ حسن علی نوروزی بسمت بازرس اصلی و سید هاشم قدمی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال برگزیده شدند. ش 1897765 رییس ثبت اسناد شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/02:

با استناد بصورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/2/92 و مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 25/2/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید انتخاب مدیران: خانم عصمت حسینی رییس هییت مدیره، خانم فرشته سادات حسینی نایب رییس و آقای سید رضا حسینی به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند صاحبان مجاز امضا: کلیه اسناد رسمی و تعهدآور و اوراق بهادار بانکی و افتتاح حساب با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد انتخاب بازرسان: آقایان سید مصطفی حسینی به عنوان بازرس اصلی و علی مرادی بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ش 367910XXXX112456XXXX سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/2/88 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقایان هادی شاه بیکیان، سید هاشم قدمی، علی اکبر طالع زاری بسمت اعضا هییت مدیره بمدت دو سال برگزیده شدند. 2 ـ محدثه مرادی بسمت بازرس اصلی و علی مرادی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال برگزیده شدند. برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 23/2/88 آقای علی اکبر طالع زاری بسمت رییس هییت مدیره و سید هاشم قدمی بسمت نایب رییس هییت مدیره و هادی شاه بیکیان بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره بمدت دو سال برگزیده شدند. کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی باامضا رییس هییت مدیره و اسناد عادی باامضا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/1/1388 تصمیمات ذیل گرفته شد: 1 - آقایان حامد غلامی، علی اکبر طالع زاری و سید هاشم قدمی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال برگزیده شدند. 2 - خانم محدثه مرادی به سمت بازرس اصلی و علی مرادی به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال برگزیده شدند. برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 30/1/1388 علی اکبر طالع زاری به سمت رییس هییت مدیره و سید هاشم قدمی به سمت نایب رییس و حامد غلامی به سمت مدیرعامل و منشی و عضو هییت مدیره به مدت دو سال برگزیده شدند. کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و نامه ها با امضای یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده شرکت مورخ 13/1/86 تصمیمات ذیل گرفته شده: 1 - پیرو ماده 31 اساسنامه شرکت اعضای هییت مدیره از پنج نفر به سه نفر تقلیل یافت. آقای حسنعلی نوروزی و حمید رضا سنگسری و سید مصطفی حسینی به سمت اعضای هییت مدیره به مدت دو سال برگزیده شدند. 2 - خانم زهرا اویس قرنی به سمت بازرس اصلی و محدثه مرادی به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال برگزیده شدند. پیرو صورتجلسه هییت مدیره شرکت تصمیمات ذیل گرفته شد: 1 - آقای حسنعلی نوروزی به سمت رییس هییت مدیره- حمید رضا سنگسری به سمت نایب رییس هییت مدیره و سید مصطفی حسینی به سمت منشی و مدیر عامل بمدت دو سال برگزیده شدند. کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور و بانکی با اضما مدیر عامل و همراه با مهر شرکت و نامه های اداری با امضا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. رییس ثبت شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/10/13:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت آرام شاهرود ( سهامی خاص) که در تاریخ 5/10/1385 تحت شماره 2328 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 5/10/85 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کثیرالانتشار سیاست روز آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: مطالعه و اجرای کلیه پروژه های عمرانی، تولیدی، خدماتی، صنعتی، راهسازی، روسازی و زیرسازی راهها، پل سازی، زیرسازی و روسازی راه آهن و فرودگاهها، کلیه کارهای مربوط به ایمنی و ترافیک، نگهداری راهها، آسفالت و روشنایی معابر و راهها، توسعه منابع آب، احداث و نگهداری شبکه های آبرسانی، روستایی و شهری و طرحهای کشاورزی مطالعه و اجرا ابنیه و نقشه برداری، شهرسازی، تاسیس ات، برق رسانی فشارقوی و ضعیف، پروژه های مخابراتی و بقیه موارد برابر اساسنامه شرکت 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: شاهرود، شهرک امام 20 متری فداییان اسلام، پلاک 5 کدپستی 76565 - 36147 تلفن 091267XXXX9 4 - سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال منقسم به یکهزار سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ 000/500/3 ریال آن طی گواهی شماره 3/21/86 مورخه 2/10/85 بانک صادرات شعبه مرکزی شاهرود پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقایان علی مرادی به سمت رییس هییت مدیره و بهنام قدومی به سمت نایب رییس هییت مدیره و سید مصطفی حسینی به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال برگزیده شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضای مدیر عامل و نامه های اداری با امضا یکی از هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیر عامل : حدود اختیارات به شرح بند 10 اظهارنامه می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: خانمها زهرا اویس قرنی به سمت بازرس اصلی و عصمت خسروی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال برگزیده شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی