اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6887

شناسه ملی: 10680063689

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نعیم ارزانی به کد ملی 003911XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای مهدی خدابخشی هفشجانی به کد ملی 462267XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم طوبی فروزنده هفشجانی به کد ملی 462231XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970202XXXX02896 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 28/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نعیم ارزانی به کد ملی 003911XXXX و آقای مهدی خدابخشی هفشجانی به کد ملی 462267XXXX و خانم طوبی فروزنده هفشجانی به کد ملی 462231XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.خانم راضیه کیوانی هفشجانی به کد ملی 462359XXXX و آقای فرهاد فروزنده هفشجانی به کد ملی 462262XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت چاپ آگهی شرکت تعیین گردید. ش 970202XXXX31485 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای نعیم ارزانی به کد ملی 003911XXXX و آقای مهدی خدابخشی هفشجانی به کد ملی 462267XXXX و خانم طوبی فروزنده هفشجانی به کد ملی 462231XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. خانم راضیه کیوانی هفشجانی به کد ملی 462359XXXX و آقای فرهاد فروزنده هفشجانی به کد ملی 462262XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت چاپ آگهی شرکت تعیین گردیدند. ش 950223XXXX05577 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای نعیم ارزانی به کد ملی 003911XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای مهدی خدابخشی هفشجانی به کد ملی 462267XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم طوبی فروزنده هفشجانی به کد ملی 462231XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950223XXXX49842 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 01/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نعیم ارزانی به کد ملی 003911XXXX و آقای نصراله خدابخشی هفشجانی به کد ملی 462226XXXX و خانم طوبی فروزنده هفشجانی به کد ملی 462231XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. خانم راضیه کیوانی هفشجانی به کد ملی 462359XXXX وآقای فرهاد فروزنده هفشجانی به کد ملی 462262XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی نسیم و کثیر الانتشار رسالت جهت چاپ آگهی شرکت تعیین گردیدند. ش 941227XXXX71249 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نعیم ارزانی به کد ملی 003911XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره آقای نصراله خدابخشی هفشجانی به کد ملی 462226XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم طوبی فروزنده هفشجانی به کد ملی 462231XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 941227XXXX75533 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نعیم ارزانی به کد ملی 003911XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای مهدی خدابخشی هفشجانی به کد ملی 462267XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم رویا خافقین به کد ملی 249162XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت باقی مانده ماموریت هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 931210XXXX61740 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ دو میلیون ریال به مبلغ نهصد میلیون ریال منقسم به تعداد یکصد سهم نه میلیون ریالی از طریق(آورده نقدی سهامداران) افزایش یافت که تمامت آن برابر گواهی بانکی شماره 1079/28100/75 مورخ 24/12/1393 بانک تجارت شعبه هفشجان به حساب شرکت واریز گردیده است. لذا ماده مربوطه در اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید. ش 940109XXXX90808 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/11/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 21/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی خدابخشی هفشجانی به کد ملی 462267XXXX و آقای نعیم ارزانی به کد ملی 003911XXXX و خانم رویا خافقین به کد ملی 249162XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. خانم راضیه کیوانی هفشجانی به کد ملی 462359XXXX وآقای فرهاد فروزنده هفشجانی به کد ملی 462262XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی نسیم و کثیرالانتشار رسالت جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 931129XXXX53965 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/11/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نعیم ارزانی به کد ملی 003911XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای مهدی خدابخشی هفشجانی به کد ملی 462267XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم رویا خافقین به کد ملی 249162XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 931129XXXX38270 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 06/10/1391 تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: 1 . آقای نعیم ارزانی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ آقای مهدی خدابخشی هفشجانی بسمت رییس هییت مدیره ـ آقای امین بهرامی سامانی بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها با مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. 2 . خانم راضیه کیوانی بسمت بازرس اصلی و آقای احمد پناهی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 . روزنامه محلی هم اندیشان و کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/12/18:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 17/12/1389 تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: 1 نعیم ارزانی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره مهدی خدابخشی هفشجانی به سمت رییس هییت مدیره طاهره حیدری به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. 2 احمد پناهی به سمت بازرس اصلی و شهاب فروزنده هفشجانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند 3 روزنامه محلی هم اندیشان و کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/11/17:

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 28/10/1387 تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید. 1 نعیم ارزانی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، مهدی خدابخشی هفشجانی به سمت رییس هییت مدیره، طاهره حیدری به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. 2 احمد پناهی هفشجانی به سمت بازرس اصلی و شهاب فروزنده هفشجانی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. 3 روزنامه محلی نسیم و کثیرالانتشار رسالت جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی