اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4510

شناسه ملی: 10861743575

تاریخ ثبت: 1387/02/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/02/23

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/03/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی تابان مطلق به شماره ملی 423186XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و فاطمه تابان مطلق به شماره ملی 423224XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و سعید هادی به شماره ملی 037035XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضا محمدعلی تابان مطلق (مدیرعامل و رییس هییت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است ش 980411XXXX05876 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/03/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 فاطمه تابان مطلق به شماره ملی 423224XXXX و محمدعلی تابان مطلق به شماره ملی 423186XXXX و سعید هادی به شماره ملی 037035XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ 2 سحابه باختر به شماره ملی 423188XXXX به سمت بازرس اصلی و طیبه ظهرابی فیروزآباد به شماره ملی 423203XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ 3 روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش 980411XXXX57852 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/10/1397 تغییرات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت علاوه بر موارد قبلی فعالیت و بهره بهرداری و نگهداری فنیاز شبکه های جمع آوری فاضلاب،فعالیت بهره بهرداری و نگهداری فنی از تصفیه خانه های فاضلاب،طراحی پروژه های آب و فاضلاب،تاسیسات شهری و روستایی، ساختمان تجاری اداری مسکونی ،نظارت بر پروژه های آب و فاضلاب ،برق،گاز،ابنیه،کشاورزی ،خدمات مشاوره و نقشه برداری با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح اضافه و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. ش 971022XXXX30685 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/02/1397 تغییرات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت علاوه بر موارد قبلی تعمیر و نگهداری از تاسیسات آبرسانی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح اضافه و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد ش 970219XXXX68551 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی تابان مطلق به شماره ملی 423186XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و فاطمه تابان مطلق به شماره ملی 423224XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مسعودپورجلی به شماره ملی 229143XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضا محمدعلی تابان مطلق(مدیرعامل و عضو هییت مدیره)و مهر شرکت معتبر است ش 970219XXXX87937 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 فاطمه تابان مطلق به شماره ملی 423224XXXX و محمدعلی تابان مطلق به شماره ملی 423186XXXX و مسعودپورجلی به شماره ملی 229143XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - 2 سحابه باختر به شماره ملی 423188XXXX به سمت بازرس اصلی و طیبه ظهرابی فیروزآباد به شماره ملی 423203XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 3 - روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش 970219XXXX97186 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی تابان مطلق به شماره ملی 423186XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و فاطمه تابان مطلق به شماره ملی 423224XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مسعودپورجلی به شماره ملی 229143XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضا محمدعلی تابان مطلق (مدیرعامل و عضو هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ش 950222XXXX53519 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ فاطمه تابان مطلق به شماره ملی 423224XXXX و محمدعلی تابان مطلق به شماره ملی 423186XXXX و مسعودپورجلی به شماره ملی 229143XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2 ـ سحابه باختر به شماره ملی 423188XXXX به سمت بازرس اصلی و طیبه ظهرابی فیروزآباد به شماره ملی 423203XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 3 ـ روزنامه کثیر الانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش 950222XXXX24954 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سحابه باختر به شماره ملی 423188XXXX به سمت بازرس اصلی و طیبه ظهرابی فیروزآباد به شماره ملی 423203XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار خبرجنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش 940624XXXX49185 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/06/1393 تغییرات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ش 930708XXXX61811 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/06/1393 تغییرات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از یک میلیون ریال به بیست میلیون ریال منقسم به یکصد سهم دویست هزارریالی بانام ازطریق واریز نقدی افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 930708XXXX31351 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/22:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 15/2/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی تابان مطلق به شماره ملی 423186XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و فاطمه تابان مطلق به شماره ملی 423224XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مسعود پورجلی به شماره ملی 229143XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی واداری با امضا محمدعلی تابان مطلق ( مدیر عامل و عضو هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ش 700940XXXX110000XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/22:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/02/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محمدعلی تابان مطلق شماره ملی 423186XXXX مسعود پورجلی شماره ملی 229143XXXX فاطمه تابان مطلق شماره ملی 423224XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ سحابه باختر شماره ملی 423188XXXX به سمت بازرس اصلی طیبه ظهرابی فیروزاباد شماره ملی 423203XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 700940XXXX110000XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی تصمیمات شماره 4766/91 مورخ 20/2/91 شرکت مذکور تاریخ وصول آگهی 20/2/91 صحیح است که اشتباها 20/12/91 تایپ گردید و بدینوسیله اصلاح می گردد. در بند چهارم آگهی عبارت (عباس تروندی بسمت عضو اصلی هییت مدیره) زاید و اشتباه می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد. کفیل ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخه 20/2/91 شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ 20/2/91 به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محمدعلی تابان مطلق و مسعود پورجلی و فاطمه تابان مطلق به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال دیگر انتخاب شدند. 2 ـ سحابه باختر به سمت بازرس اصلی و طیبه ظهرابی فیروزآباد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه خبرجنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4 ـ مدیران و دارندگان حق امضا: محمدعلی تابان مطلق به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و فاطمه تابان مطلق به سمت رییس هییت مدیره و مسعود پور جلی به سمت نایب رییس هییت مدیره و عباس تروندی به سمت عضو اصلی هییت مدیره شرکت به مدت دوسال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک, سفته و نامه های عادی با امضا محمدعلی تابان مطلق(مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. کفیل ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت عمران سازه کبکیان ( سهامی خاص) که در تاریخ 23/2/87 تحت شماره 4510 در دایره ثبت شرکتهای این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضا گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: راه، ساختمان، تاسیس ات و تجهیزات، آب، برق کشاورزی، ارتباطات و صنعت. 2 مدت تشکیل شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: یاسوج، اکبرآباد، کوچه مرکز بهداشت، روبروی مرکز بهداشت. 4 سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نقداً بحسا به شماره 8644 نزد بانک ملت شعبه مطهری واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 5 مدیران و دارندگان حق امضا: مسعود پورجلی به سمت مدیر عامل ، فاطمه تابان مطلق به سمت رییس هییت مدیره، راضیه السادات جمال آبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت هریک برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و نامه های عادی و اداری بامضای فاطمه تابان مطلق (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 سحابه باختر به سمت بازرس اصلی، طیبه ظهرابی فیروز آباد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 7 اساسنامه شرکت در 64 ماده و 11 تبصره بتصویب کلیه سهامداران رسید. رییس ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی