اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1260

شناسه ملی: 14000083718

تاریخ ثبت: 1390/08/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: و نشانی شرکت فسا خیابان حافظ سه راه حافظ

تاریخ تاسیس: 1390/08/18

کد پستی: 7461917871

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از خانم نازفر تولایی و خانم محبوبه تقی زاده و خانم فرنیا اشرافی برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند خانم فاطمه سروستانی به سمت بازرس اصلی و آقای امین طالبی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار خبرجنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. ش 960716XXXX19522 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فسا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم نازفر تولایی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل 2 ـ خانم محبوبه تقی زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ خانم فرنیا اشرافی به سمت عضو هییت مدیره کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها به امضا خانم نازفر تولایی همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضا خانم نازفر تولایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ش 960716XXXX42966 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فسا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/08:

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده 31/3/1393 شرکت پرواز الماس فارس مبلغ سرمایه شرکت از یک میلیون ریال به مبلغ پنجاه میلیون ریال از طریق نقدی بموجب حواله شماره 280/41640 ـ 1/4/93 بانک ملت شعبه حافظ فسا به حساب واریز گردیده است که تعداد سهام از یکصد سهم به پنج هزار سهم ده هزار ریالی افزایش یافت که تعداد سهام آقای محمدباقر اشرافی از 28 سهم به 4928 سهم افزایش یافت. ش 434730XXXX785103XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک فسا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/08:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/3/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمدباقراشرافی به شماره ملی 257169XXXX به سمت رییس و مدیرعامل و خانم نازفر تولایی به شماره ملی 229765XXXX به سمت نایب رییس و خانم فرنیا اشرافی به شماره ملی 256013XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای آقای محمدباقر اشرافی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 3 ـ خانم فاطمه سروستانی به شماره ملی 257259XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم امین طالبی به شماره ملی 257183XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 434730XXXX785103XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک فسا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/04:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی و هییت مدیره مورخ 29/3/92 و مجوز شماره 2090/133/922 2/4/92 اداره کل میراث فرهنگی استان فارس آگهی تغییرات شرکت پرواز الماس فارس شماره ثبت 1260 و شناسه ملی 140000XXXX8 بشرح ذیل می باشد: 1 آقای محمد باقر اشرافی به شماره ملی 257169XXXX و کدپستی 746191XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم نازفر تولایی به شماره ملی 229765XXXX و کدپستی 713467XXXX به سمت نایب رییس و خانم سحر مراد حاصل پور به شماره ملی 257266XXXX و کدپستی 746175XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بانکی با امضای آقای محمد باقر اشرافی همراه با مهر شرکت معتبر است. 2 تراز حساب سود و زیان سال 1391 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. 3 روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد. 4 خانم فاطمه سروستانی به عنوان بازرس اصلی و آقای زمان خیراتی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 434730XXXX110478XXXX رییس ثبت اسناد و املاک فسا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت پرواز الماس فارس ( سهامی خاص) در تاریخ 18/08/90 ذیل شماره 1260 و شناسه ملی 140000XXXX8 در این اداره ثبت و در تاریخ مذکور امضا ذیل ثبت تکمیل شده خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن بشرح زیر آگهی میگردد: 1 موضوع شرکت: خدمات سیاحتی، جهانگردی که در زمینه اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایرانگردی و جهانگردی با توجه به مجوز شماره 3727/133/902 19/6/90 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با کسب مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح و رعایت قوانین جاری کشور. 2 مرکز اصلی و نشانی شرکت: فسا خیابان حافظ سه راه حافظ کدپستی 746191XXXX 3 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی که بموجب حواله شماره 616/41640 12/08/90 بمبلغ 350000 ریال بحساب شرکت نزد بانک ملت فسا واریز و مابقی در تعهد سهامداران میباشد. 4 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نام محدود 5 مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: محمد باقر اشرافی به سمت رییس و سحر مراد حاصل پور به سمت نایب رییس و مدیر عامل شرکت و نازفر تولایی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای سحر مراد حاصل پور و محمد باقر اشرافی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضای سحر مراد حاصل پور همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 6 حدود و اختیارات مدیر عامل طبق اساسنامه شرکت میباشد. 7 بازرسان شرکت: خانم محبو به تقی زاده به سمت بازرس اصلی و روح اله ترابی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک فسا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی