اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 320

شناسه ملی: 10420051634

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/19:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 01/08/92 که طی نامه وارده شماره 10773 مورخ 11/8/92 ارسال گردید اعضای هییت مدیره عبارتند از: جهانبخش احمد سمالی مدیر عامل و عضو هییت مدیره، آرش احمد سمالی رییس هییت مدیره، مجتبی احمد سمالی نایب رییس هییت مدیره، که همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها و مکاتبات اداری با جهانبخش احمد سمالی ( مدیر عامل ) همراه با مهر شرکت معتبر است محمد رجب زاده بازرس اصلی و فرزاد مردانی بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. سرمایه شرکت طبق گواهی بانکی مورخ 11/08/92 از مبلغ 000/000/1 ریال بمبلغ 000/000/100 ریال منقسم به یکصد سهم 000/000/1 ریالی افزایش که ارزش اسمی سهام افزایش و در تعداد سهام هیچگونه تغییری حاصل نگردید در نتیجه ماده پنج اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید کلیه اعضا هییت مدیره و مدیر عامل و بازرس اقرار و تعهد نمودند که دارای سابقه سو پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 و 126 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نبوده اند. ش 301100XXXX780023XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده وهییت مدیره مورخ 10/9/90 که طی نامه وارده به شماره 22736 ارسال گردیداعضای هییت مدیره : آقایان جهانبخش احمدسمالی به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره ـ آرش احمدسمالی به سمت رییس هییت مدیره ـ مجتبی احمدسمالی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند حق امضای اوراق مالی واسنادبهاداروتعهدآورشرکت وهمچنین مکاتبات اداری ومعمولی باامضای آقای جهانبخش احمدسمالی مدیرعامل وعضو هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. بازرس اصلی آقایان محمدرجب زاده و بازرس علی البدل فرزادمردانی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . رییس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/11/14:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 12/11/1388 که طی نامه وارده 26843 مورخ 13/11/88 ارسال گردید اعضای هییت مدیره عبارتند از: آقای جهانبخش احمد سمالی مدیر عامل و عضو هییت مدیره، آقای آرش احمد سمالی رییس هییت مدیره، آقای مجتبی احمد سمالی نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضای اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها بامضای مدیر عامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. مرتضی سروش مهر بازرس اصلی، مصطفی دردلیایی بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد. رییس ثبت شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/09/15:

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخه 6/9/86 شرکت زرین دژ ( سهامی خاص) ثبت شده به شماره 320 ثبت شرکتهای شوشتر تغییرات ذیل در آن شرکت بوجود آمده است که جهت اطلاع عموم ذیلاً آگهی می گردد. 1 - آقایان خداداد کایدانی و احمد مقیم زاده و محمد رضا علیزاده نورعلی با واگذاری جمعاً مقدار 20 سهم خود به مجتبی احمد سمالی از شرکت مستعفی و خارج و نامبرده با خرید سهام آنان به عضو جدید شرکت درآمدند. 2 - آقایان جهان بخش احمد سمالی با 64 سهم به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آرش احمد سمالی با 16 سهم به عنوان رییس هییت مدیره و مجتبی احمد سمالی با 20 سهم به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب که حق امضای کلیه اوراق مالی و بهادار و غیره منفرداً با مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 3 - آقایان مرتضی سروش مهر و مصطفی دردلیایی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی برگزیده شدند. 4 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. 5 - در سایر موارد شرکت تغییر حاصل نگردید. رییس ثبت شهرستان شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 22/12/83 شرکت زرین دژ ( سهامی خاص) بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید. 1 - آقای شهاب احمد سمالی که دارای 20 سهم بود کلیه سهام خود را به آقایان خداداد کایدانی 7 سهم آقای احمد مقیم زاده 7 سهم آقای محمدرضا علیزاده نورعلی 6 سهم واگذار و از شرکت خارج و منطفی گردید. 2 - آقایان جهان بخش احمد سمالی مدیر عامل آقای خداداد کایدانی رییس هییت مدیره آقای احمد مقیم زاده نایب رییس به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند، حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 3 - آقایان عزیزالله حاجی و ابراهیم کریمی که بازرسین شرکت بودند از سمت خود خارج و منطفی و بجای ایشان مرتضی سروش مهر و مصطفی دردلیایی به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. ضمناً سهامداران جدید عبارتند از: جهان بخش احمد سمالی 64 سهم، آرش احمد سمالی 16 سهم، خداداد کایدانی 7 سهم احمد مقیم زاده 7 سهم، محمدرضا علیزاده نورعلی 6 سهم، جمع کل یکصد سهم 10 هزار ریالی با نام می باشد. مراتب فوق الذکر در ثبت 320 ثبت گردید. رییس اداره ثبت شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی