اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 219732

شناسه ملی: 10102610354

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/06/21:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/4/91 شرکت مزبورکه در تاریخ 25/5/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1390 به تصویب رسید. مجید شفیعی منفرد به کد ملی 003602XXXX به سمت بازرس اصلی و محمود اسماعیل زاده به کد ملی 004060XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: عبدالحسین بیدار به کد ملی 003948XXXX به نمایندگی از شرکت کیاسا به ش.ملی 101006XXXX1 و مسعود جنیدی به کد ملی 042146XXXX به نمایندگی از شرکت ایتالران به ش. ملی 101003XXXX7 و مجید تسبیح گو به کد ملی 045200XXXX به نمایندگی از شرکت صنعتی آجرسا به ش.ملی 108614XXXX4 . اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/4/91 شرکت مزبورکه در تاریخ 25/5/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1390 به تصویب رسید. مجید شفیعی منفرد به کد ملی 003602XXXX به سمت بازرس اصلی و محمود اسماعیل زاده به کد ملی 004060XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: عبدالحسین بیدار به کد ملی 003948XXXX به نمایندگی از شرکت کیاسا به ش.ملی 101006XXXX1 و مسعود جنیدی به کد ملی 042146XXXX به نمایندگی از شرکت ایتالران به ش. ملی 101003XXXX7 و مجید تسبیح گو به کد ملی 045200XXXX به نمایندگی از شرکت صنعتی آجرسا به ش.ملی 108614XXXX4 . اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/4/90 شرکت مزبورکه درتاریخ 26/5/90 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1389 بتصویب رسید. مجید شفیعی منفرد به کد ملی 003602XXXX بسمت بازرس اصلی و محمود اسماعیل زاده به کد ملی 004060XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/4/89 شرکت مزبور که در تاریخ 30/5/89 واصل گردید: مجید شفیعی منفرد به کد ملی 003602XXXX به سمت بازرس اصلی و محمود اسماعیل زاده به کد ملی 004060XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کیاسا به شناسه ملی 101006XXXX1 عبدالحسین بیدار به کد ملی 003948XXXX شرکت ایتالران به شناسه ملی 101003XXXX7 به نمایندگی مسعود جنیدی به کد ملی 042146XXXX شرکت تولیدی و صنعتی آجرسا به شناسه ملی 108614XXXX4 به نمایندگی مجید تسبیح گو به کد ملی 045200XXXX به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/4/89 عبدالحسین بیدار به سمت رییس هییت مدیره و مسعود جنیدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مجید تسبیح گو به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته ، برات و قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیر و یکی دیگر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/4/88 شرکت مزبور که در تاریخ 28/5/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 87 بتصویب رسید. مجید شفیعی منفرد به سمت بازرس اصلی و محمود اسماعیلی زاده به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/4/87 شرکت مزبور که در تاریخ 26/5/87 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1386 به تصویب رسید. آقای مجید شفیعی منفرد به سمت بازرس اصلی و آقای محمود اسماعیل زاده به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کیاسا به نمایندگی عبدالحسین بیدار و شرکت ایتالران به نمایندگی مسعود جنیدی و شرکت تولیدی و صنعتی آجر سا به نمایندگی آقای مجید تسبیح گو به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/4/87 آقایان عبداحسین بیدار به نمایندگی شرکت کیاسا به سمت رییس هییت مدیره و مسعود جنیدی به نمایندگی شرکت ایتالران به سمت نایب رییس هییت مدیره و مجید تسبیح گو به نمایندگی شرکت تولیدی و صنعتی آجر سا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک،سفته،برات و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/4/85 شرکت مزبور که در تاریخ 3/5/85 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1384 بتصویب رسید. آقای مجید شفیعی منفرد به سمت بازرس اصلی و آقای محمود اسماعیل زاده به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. 1 شرکت کیاسا به نمایندگی آقای عبدالحسن بیدار 2 شرکت ایتالران به نمایندگی آقای مسعود جنیدی 3 شرکت تولیدی و صنعتی آجر سا به نمایندگی آقای مجید تسبیح گو. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/4/85 آقایان عبدالحسین بیدار به سمت رییس هییت مدیره و مسعود جنیدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مجید تسبیح گو به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهداور از قبیل چک و سفته و بروات و غیره با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/4/86 شرکت مزبور که در تاریخ 29/5/86 واصل گردید. آقای مجید شفیعی منفرد بسمت بازرس اصلی و آقای محمود اسماعیل زاده بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/4/86 شرکت مزبور که در تاریخ 31/5/84 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 83 بتصویب رسید. آقای مجید شفیعی منفرد به سمت بازرس اصلی و آقای سید محمد بهشتی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9/4/1383 سرمایه شرکت از مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 10 ریال به 000 ‚ 000 ‚ 50 ریال منقسم به 000 ‚ 5 سهم ده هزارریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزایش سرمایه بموجب گواهی شماره 454 83 مورخ 15/4/1383 بانک پارسیان شعبه سپهبدقرنی پرداخت گردیده است. ماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 27/5/83 تکمیل امضا گردیده است ضمنا 65 % سرمایه تعهدی بموجب گواهی بانک پارسیان شعبه سپهبدقرنی بحساب شرکت واریز لذا سرمایه شرکت صددرصد پرداخت می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی