اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 16/7/84 و هیئتمدیره مورخ 17/7/84 که طی نامه 10248-7/8/84 ارسال گردید: اعضای هیئت مدیره عبارتند: عبدالزهرا نگراوی مدیر عامل برای مدت دوسال انتخاب شد. یاسر جوپرور عضو و رئیس هیئت مدیره ناصر شرفدینی عضو و نائب رئیس هیئت مدیره عبدالزهرا نگراوی عضو و منشی حمید هواشمی عضو علیالبدل برای مدت سه سال انتخاب شدند . حق امضاء اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در غیاب رئیس با نائب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . حق امضای اوراق عادی و نامهها با مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد . بازرسین اصلی طوبی سفید گران وفریده اژدری – بازرس علیالبدل عبداله عباسی راد برای یکسال مالی انتخاب شدند . عملکرد هیئت مدیره و بازرسان وصورتهای مالی سال 83 و 82 مورد تصویب قرار گرفت . بودجه پیشنهادی سال 84 به مبلغ 250000000 ریال مورد تصویب قرار گرفت . رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی