اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 132

شناسه ملی: 10980265517

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان عباس خاوری به سمت رییس هییت مدیره به کد ملی 489936XXXX وحسن قزل ایاق به سمت نایب رییس هییت مدیره به کد ملی 489933XXXX وشعبان زاهدی به سمت منشی هییت مدیره به کد ملی 032005XXXX وعلی اکبر بهمن دار به سمت عضو اصلی هییت مدیره 489808XXXX وصدراله کشاورزی به سمت عضو اصلی هییت مدیره 489800XXXX و آقای حسین قزل ایاق به شماره ملی 489936XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شد. ـ امضاکلیه چکهاو قراردادها واسنادو اوراق که ایجاد تعهد برای شرکت نماید باامضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره معتبر میباشد. ش 941204XXXX66622 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان سعید سعیدی به کد ملی 489795XXXX ومحمد حشم دار به کد ملی 489801XXXX وصدرالله کشاوری به کد ملی 489800XXXX عباس خاوری نژاد به کد ملی 489936XXXX واکبر بهمن دار به کد ملی 489808XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و شعبان زاهدی به کد ملی 032005XXXX وحسن قزل ایاق به کد ملی 489933XXXX به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند ـ آقایان ابراهیم حشم دار به کد ملی 489801XXXX واحمد یکتایی به کد ملی 032009XXXX به سمت بازرسان شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ صورتهای مالی 1392 به تصویب رسید ش 940629XXXX70869 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان حسن اخلاقی با کد ملی 007859XXXX را به عنوان مدیرعامل وعباس خاوری به کد ملی 489936XXXX به عنوان رییس هییت مدیره وحسن قزل ایاق به عنوان نایب رییس هییت مدیره به کد ملی 489933XXXX وشعبان زاهدی به عنوان منشی هییت مدیربه کد ملی 032005XXXX وعلی اکبر بهمن دار به عنوان عضو هییت مدیره به کد ملی 489808XXXX وصدراله کشاورری به عنوان عضو هییت مدیره به کد ملی 489800XXXX انتخاب شدند ـ امضا کلیه چکها، قرادادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس هییت مدیره معتبرمیباشد ش 940629XXXX09664 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه 31/5/83 شرکت تعاونی روستایی قدس به شماره ثبت 25 تغییر ذیل به عمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. بازرسان شرکت: آقایان علی عباس حقی پور و خلعت علی آدینه وند به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک کوهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی