اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2662

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/11/82 شرکت مزبور که در تاریخ 9/12/82 واصل گردیده: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1381 بتصویب رسید. 2 - آقای فرهاد یاسمی بسمت بازرس اصلی و آقای شهرام غلامی بسمت بازرس علی البدل بریا مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - اعضای هییت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهروز اسلامی و خانمها پریسا کلانتری و رقیه بیات. 4 - بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/11/82 خانم پریسا کلانتری بسمت رییس هییت مدیره و خانم رقیه بیات بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای بهروز اسلامی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضای اوراق و اسناد تعهدآور از جلمه چک - سفته - بروات و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 5 - دفتر در مورخ 10/12/82 تکمیل و امضا شد. رییس ثبت اسناد زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی