اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 624

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/04/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/04/04

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه واساسنامه شرکت تعاونی تولیدی توزیعی اسوه قوچان که در تاریخ 4/4/1382 تحت شماره 624 دراین اداره به ثبت رسیده وازلحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار تحت پوشش اداره کل ارشاد اسلامی خراسان آگهی میشود: 1 - موضوع شرکت : تهیه و تولید عرضه هنر وصنایع دستی و پوشاک راه اندازی واحد بسته بندی و تهیه و توزیع محصولات کشاورزی - غذایی وبهداشتی و آرایشی و مصرف وانجام امور صادرات و واردات طبق ضوابط مربوطه - فعالیت در زمینه آموزشی فراهم آوردن دوره های بلند مدت و کوتاه مدت آموزش زبان های خارجی آزاد و علمی و کاربردی منطبق با استانداردهای مهارتی کار و دانش و فنی حرفه ای و تبادل دانش واطلاعات با موسسات آموزشی داخل وخارج از کشور وعرضه تکنولوژی روز آموزشی انجام امور تبلیغاتی و امور چاپی جهت بودجه واعتبارات شرکت تهیه و اجرای پروژه های تولیدی و توزیعی و تحقیقاتی درامور صنایع - کشاورزی امور دامی وآبزیان تاسیس مراکز اطلاع رسانی وارایه نرم افزاری کامپیوتر و برقرار ارتباط با مراکز علمی و فرهنگی داخل و خارج از کشور - تهیه و اجرای پروژه های مجتمع های مسکونی برای اعضا و افراد غیر عضو به منظور تامین مسکن جوانان تهیه وخرید زمین به منظور تاسیس مسکن جوانان و واگذاری آن به جوانان عضو وغیر عضو و عرضه محصولات کامپیوتری 2 - مدت شرکت ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت : قوچان - خیابان امام خمینی - نرسیده به میدان فلسطین 4 - سرمایه شرکت : مبلغ چهل و سه میلیون و دویست هزار ریال منقسم به 144 سهم سیصد هزار ریالی با نام که مبلغ هجده میلیون ریال آن طی گواهی مورخه 5/3/1382 بانک صندوق تعاون شعبه قوچان پرداخت وبقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت : آقایان حسین علی یوسفی و رضا چراغشاهی و مهدی سعادت و خانم ها عفت رحیمی نیت و معصومه مرادی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره وخانم فرزانه یزدانفر وآقای غلامرضا مرادزاده بسمت اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند که حسین علی یوسفی بسمت مدیرعامل معصومه مرادی بسمت رییس هییت مدیره وعفت رحیمی نیت به سمت نایب رییس هییت مدیره و رضا چراغشاهی بسمت منشی هییت مدیره انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا : حق امضا کلیه قراردادها واسناد رسمی و تعهدآور بانکی ازقبیل چک سفته برات واوراق بهادار با امضا مشترک حسین علی یوسفی مدیرعامل و مهدی سعادت عضو هییت مدیره ومهر شرکت ودر غیاب مهدی سعادت با امضا معصومه مرادی رییس هییت مدیره و مهر شرکت اوراق عادی و نامه های اداری با امضا منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبراست. 7 - اختیارات مدیرعامل : مطابق اساسنامه شرکت میباشد. 8 - بازرس اصلی وعلی البدل : خانم ها ترانه اکبری شارک واعظم پور رضاقلی قوچان عتیق و زهرا دلاوری مرغزار بسمت بازرسان اصلی و آقای نوید مهدوی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 9 - انحلال شرکت مطابق اساسنامه شرکت قانون تجارت می باشد. 10 - اساسنامه شرکت مشتمل بر 66 ماده و 47 تبصره مورد تصویب قرار گرفت. 11 - روزنامه خراسان جهت درج آگهی ها و تصمیمات شرکت انتخاب گردید. رییس ثبت اسناد قوچان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی