اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 337242

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/08/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران میدان فاطمی خ سوم

تاریخ تاسیس: 1387/08/01

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/08/01:

200,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخه 28/12/88 تصمیماتی در مورد ابقا یا انحلال شرکت اتخاذ تصمیم گردید و در نهایت تصمیم گرفته شد که شرکت منحل گردد و آقای توحید آلیلو به آدرس خوی بلوار چمران خیابان جانبازان کوی تربیت پلاک 15 به سمت مدیر تصفیه انتخاب و مدیر تصفیه اقرار به دریافت کلیه دارایی ها و دفاتر و اسناد و مدارک شرکت نمودند. مسیول ثبت شرکتهای خوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/09/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 05/08/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان آذربایجان غربی واحد خوی به نشانی جدید استان آذربایجان غربی شهر خوی بلوار مطهری پایین تر از بانک ملی انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 10/09/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 1/8/1387 تحت شماره 337242 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1/8/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها موسسات اعتباری و مالی و اخذ و یا اعطای نمایندگی داخلی و خارجی و خرید بازرسی فنی ترخیص کالا از گمرکات کشور شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان فاطمی ـ خ سوم پ 3 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/200 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای حسین حاتمی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای صمد حسینلو به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای توحید الیلو به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای توحید الیلو به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی