اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 45710

شناسه ملی: 10100909886

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 35 نفر

آدرس: تصفیه تهران خیابان شهید سپهبد قرنی نبش خیابان شهید کلانتری شماره 22

کد پستی: 1598844815

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/12:

آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران ( ) سهامی خاص به شماره ثبت 45710 و شناسه ملی 101009XXXX6 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - عملکرد مالی مدیران تصفیه منتهی به سال 1397 تصویب گردید - سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان ناظر تصفیه برای سال مالی 1398 انتخاب گردید

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/12/1397 و نامه شماره 989 مورخ 25/01/1398 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین قلمبردزفولی به شماره ملی 005301XXXX به سمت عضو و رییس هییت تصفیه و آقای سید مهدی حقیقت خواه به شماره ملی 005162XXXX به سمت عضو هییت تصفیه و آقای محمد جواد حاجی اکبری به شماره ملی 038086XXXX به سمت عضو هییت تصفیه و آقای شاپور قاسمی به شماره ملی 005099XXXX به سمت عضو هییت تصفیه و آقای اسماعیل معینی به شماره ملی 007562XXXX به سمت عضو هییت تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. نشانی مدیران تصفیه: تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش خیابان شهید کلانتری، پلاک 226 ـ کد پستی: 159884XXXX می باشد. کلیه اسناد تعهدآور و قراردادهای مالی با امضای آقایان رامین قلمبر دزفولی و سید مهدی حقیقت خواه با مهر شرکت، معتبر می باشد. سازمان حسابرسی به عنوان ناظرتصفیه برای دوره تصفیه انتخاب شد. پ 980222XXXX50311 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/09/1397 و مجوز شماره 32640 مورخه 4/12/1397 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سیدمهدی حقیقت خواه به شماره ملی 005162XXXX به عنوان عضو جدید هییت تصفیه بجای حسین حاجی علی پور حاجی آبادی به شماره ملی 005237XXXX برای باقی مانده مدت اعضا هییت تصفیه انتخاب گردید. ـ کلیه اسناد تعهدآور و قراردادهای مالی با امضاهای آقایان رامین قلمبر دزفولی به شماره ملی 005301XXXX و آقای سیدمهدی حقیقت خواه به شماره ملی 005162XXXX معتبر می باشد. پ 971213XXXX22623 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی مدیر تصفیه منتهی به سال 1396 تصویبگردید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX7 به عنوان ناظر تصفیه برای سال مالی 1397 انتخاب گردید. روزنامه کثیر الانتشار "اطلاعات" جهت درج آگهی های شرکت مذکور تعیین شد. پ 970530XXXX32383 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین قلمبر دزفولی به شماره ملی 005301XXXX (عضو و رییس هییت تصفیه) آقای حسین حاجی علی پور حاجی آبادی به شماره ملی 005237XXXX (عضو هییت تصفیه) آقای محمد جواد حاجی اکبری به شماره ملی 038086XXXX (عضو هییت تصفیه) آقای شاپور قاسمی به شماره ملی 005099XXXX (عضو هییت تصفیه) آقای کمال الدین کیایی به شماره ملی 045071XXXX (عضو هییت تصفیه) تا تاریخ 30/12/97 انتخاب گردیدند. نشانی مدیران تصفیه: تهران خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش خیابان شهید کلانتری، شماره 226 ـ کدپستی 159884XXXX می باشد. کلیه اسناد تعهدآور و قراردادهای مالی با امضاهای آقایان رامین قلمبر دزفولی و حسین حاجی علی پور حاجی آبادی با مهر شرکت، معتبر می باشد. پ 970305XXXX50222 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به 30/12/1395 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به سمت ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ 960710XXXX94239 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کمال الدین کیایی به شماره ملی 045071XXXX به عنوان عضو هییت تصفیه بجای آقای نادر شکری کرده مهینی به شماره ملی 005740XXXX برای باقیمانده مدت ماموریت اعضای هییت تصفیه انتخاب گردید. پ 960605XXXX09258 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مدت تصفیه و مدت مدیریت مدیران به شرح ذیل: - آقای رامین قلمبر دزفولی به شماره ملی 005301XXXX (عضو و رییس هییت تصفیه ) -آقای حسین حاجی علی پور حاجی آبادی به شماره ملی 005237XXXX ( عضو هییت تصفیه ) - آقای محمد جواد حاجی اکبری به شماره ملی 038086XXXX (عضو هییت تصفیه ) - آقای شاپور قاسمی به شماره ملی 005099XXXX ( عضو هییت تصفیه ) -آقای نادر شکری کرده مهینی به شماره ملی 005740XXXX ( عضو هییت تصفیه ) تا پایان اسفند 1396 تعیین گردید. کلیه اسناد تعهدآور و قراردادهای مالی با امضاهای آقایان رامین قلمبر دزفولی و حسین حاجی علی پور حاجی آبادی ممهور به مهر شرکت ، معتبر می باشد. سازمان حسابرسی به عنوان ناظر تصفیه انتخاب شد. پ 960515XXXX95455 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/29:

شرکت مذکور طی آگهی مندرج در صفحه 43 روزنامه رسمی شماره 20511 مورخ 17/5/1394 منحل گردیده است لذا در اجرای ماده 225 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی که طلب یا ادعایی نسبت به شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران (در حال تصفیه) ثبت شده به شماره 45710 و شناسه ملی 101009XXXX6 در حال تصفیه دارند دعوت می شود ظرف مدت شش ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی با در دست داشتن مدارک و مستندات طلب یا ادعای خود به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان سپهبد قرنی ـ نبش خیابان شهید کلانتری ـ شماره 226 کد پستی 159884415 مراجعه نمایند بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد بود. این آگهی مستند به ماده 225 لایحه قسمتی از قانون تجارت 3 نوبت در روزنامه رسمی و 3 نوبت در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات هر یک به فاصله یک ماه منتشر می گردد. پ1919600 3ـ3 هیئت تصفیه شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران (در حال تصفیه) ـ اعضاء هیئت تصفیه: رامین قلمبر دزفولی ـ حسین حاجی علیپور حاجی آبادی ـ شاپور قاسمی ـ محمدجواد حاجی اکبری ـ نادر شکری کرده مهینی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/29:

شرکت مذکور طی آگهی مندرج در صفحه 43 روزنامه رسمی شماره 20511 مورخ 17/5/1394 منحل گردیده است لذا در اجرای ماده 225 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی که طلب یا ادعایی نسبت به شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران (در حال تصفیه) ثبت شده به شماره 45710 و شناسه ملی 101009XXXX6 در حال تصفیه دارند دعوت می شود ظرف مدت شش ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی با در دست داشتن مدارک و مستندات طلب یا ادعای خود به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان سپهبد قرنی ـ نبش خیابان شهید کلانتری ـ شماره 226 کد پستی 159884415 مراجعه نمایند بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد بود. این آگهی مستند به ماده 225 لایحه قسمتی از قانون تجارت 3 نوبت در روزنامه رسمی و 3 نوبت در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات هر یک به فاصله یک ماه منتشر می گردد. پ1919600 3ـ3 هیئت تصفیه شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران (در حال تصفیه) ـ اعضاء هیئت تصفیه: رامین قلمبر دزفولی ـ حسین حاجی علیپور حاجی آبادی ـ شاپور قاسمی ـ محمدجواد حاجی اکبری ـ نادر شکری کرده مهینی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/29:

شرکت مذکور طی آگهی مندرج در صفحه 43 روزنامه رسمی شماره 20511 مورخ 17/5/1394 منحل گردیده است لذا در اجرای ماده 225 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی که طلب یا ادعایی نسبت به شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران (در حال تصفیه) ثبت شده به شماره 45710 و شناسه ملی 101009XXXX6 در حال تصفیه دارند دعوت می شود ظرف مدت شش ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی با در دست داشتن مدارک و مستندات طلب یا ادعای خود به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان سپهبد قرنی ـ نبش خیابان شهید کلانتری ـ شماره 226 کد پستی 159884415 مراجعه نمایند بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد بود. این آگهی مستند به ماده 225 لایحه قسمتی از قانون تجارت 3 نوبت در روزنامه رسمی و 3 نوبت در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات هر یک به فاصله یک ماه منتشر می گردد. پ1919600 2ـ3 هیئت تصفیه شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران (در حال تصفیه) ـ اعضاء هیئت تصفیه: رامین قلمبر دزفولی ـ حسین حاجی علیپور حاجی آبادی ـ شاپور قاسمی ـ محمدجواد حاجی اکبری ـ نادر شکری کرده مهینی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/29:

شرکت مذکور طی آگهی مندرج در صفحه 43 روزنامه رسمی شماره 20511 مورخ 17/5/1394 منحل گردیده است لذا در اجرای ماده 225 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی که طلب یا ادعایی نسبت به شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران (در حال تصفیه) ثبت شده به شماره 45710 و شناسه ملی 101009XXXX6 در حال تصفیه دارند دعوت می شود ظرف مدت شش ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی با در دست داشتن مدارک و مستندات طلب یا ادعای خود به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان سپهبد قرنی ـ نبش خیابان شهید کلانتری ـ شماره 226 کد پستی 159884415 مراجعه نمایند بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد بود. این آگهی مستند به ماده 225 لایحه قسمتی از قانون تجارت 3 نوبت در روزنامه رسمی و 3 نوبت در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات هر یک به فاصله یک ماه منتشر می گردد. پ1919600 2ـ3 هیئت تصفیه شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران (در حال تصفیه) ـ اعضاء هیئت تصفیه: رامین قلمبر دزفولی ـ حسین حاجی علیپور حاجی آبادی ـ شاپور قاسمی ـ محمدجواد حاجی اکبری ـ نادر شکری کرده مهینی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جواد حاجی اکبری به شماره ملی 038086XXXX به عنوان عضو هییت تصفیه بجای آقای علی محمد جعفری به شماره ملی 181786XXXX برای باقیمانده مدت تصدی اعضای هییت تصفیه انتخاب گردید. پ 951210XXXX28743 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/29:

شرکت مذکور طی آگهی مندرج در صفحه 43 روزنامه رسمی شماره 20511 مورخ 17/5/1394 منحل گردیده است لذا در اجرای ماده 225 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی که طلب یا ادعایی نسبت به شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران (در حال تصفیه) ثبت شده به شماره 45710 و شناسه ملی 101009XXXX6 در حال تصفیه دارند دعوت می شود ظرف مدت شش ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی با در دست داشتن مدارک و مستندات طلب یا ادعای خود به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان سپهبد قرنی ـ نبش خیابان شهید کلانتری ـ شماره 226 کد پستی 159884415 مراجعه نمایند بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد بود. این آگهی مستند به ماده 225 لایحه قسمتی از قانون تجارت 3 نوبت در روزنامه رسمی و 3 نوبت در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات هر یک به فاصله یک ماه منتشر می گردد. پ1919600 1ـ3 هیئت تصفیه شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران (در حال تصفیه) ـ اعضاء هیئت تصفیه: رامین قلمبر دزفولی ـ حسین حاجی علیپور حاجی آبادی ـ شاپور قاسمی ـ محمدجواد حاجی اکبری ـ نادر شکری کرده مهینی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/29:

شرکت مذکور طی آگهی مندرج در صفحه 43 روزنامه رسمی شماره 20511 مورخ 17/5/1394 منحل گردیده است لذا در اجرای ماده 225 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی که طلب یا ادعایی نسبت به شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران (در حال تصفیه) ثبت شده به شماره 45710 و شناسه ملی 101009XXXX6 در حال تصفیه دارند دعوت می شود ظرف مدت شش ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی با در دست داشتن مدارک و مستندات طلب یا ادعای خود به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان سپهبد قرنی ـ نبش خیابان شهید کلانتری ـ شماره 226 کد پستی 159884415 مراجعه نمایند بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد بود. این آگهی مستند به ماده 225 لایحه قسمتی از قانون تجارت 3 نوبت در روزنامه رسمی و 3 نوبت در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات هر یک به فاصله یک ماه منتشر می گردد. پ1919600 1ـ3 هیئت تصفیه شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران (در حال تصفیه) ـ اعضاء هیئت تصفیه: رامین قلمبر دزفولی ـ حسین حاجی علیپور حاجی آبادی ـ شاپور قاسمی ـ محمدجواد حاجی اکبری ـ نادر شکری کرده مهینی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد مدیران تصفیه در سال مالی منتهی به 29/12/94 به تصویب رسید. پ 951117XXXX19362 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شاپور قاسمی به شماره ملی 005099XXXX را به عنوان عضو هییت تصفیه بجای علیرضا مشهدی عزیزی به شماره ملی 043973XXXX برای باقیمانده مدت ماموریت اعضای هییت تصفیه انتخاب نمود. کلیه اسناد تعهدآور و قراردادهای مالی با امضا های آقایان رامین قلمبر دزفولی به شماره ملی 005301XXXX و حسین حاجی علیپور حاجی آبادای به شماره ملی 005237XXXX معتبر می باشد. پ 951027XXXX94405 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین قلمبر دزفولی به شماره ملی 005301XXXX به عنوان عضو و رییس هییت تصفیه بجای آقای عزت اله اکبری تالار پشتی به شماره ملی 216021XXXX برای باقیمانده مدت ماموریت اعضای هییت تصفیه انتخاب گردید. پ 950710XXXX99460 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1394 و مجوز شماره 13621/20 مورخ 12/7/1394 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سازمان حسابرسی به عنوان ناظر تصفیه شرکت مذکور برای سال مالی 1394 انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت مذکور تعیین گردید. پ 940910XXXX48236 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/12/1393 و نامه شماره 5519/20 مورخ 23/03/1394 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردیدافراد زیر به مدت دو سال به عنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب شدند: آقای عزت اله اکبری تالار پشتی به شماره ملی 216021XXXX به سمت رییس هییت تصفیه آقای فریبرز گردانی نژاد به شماره ملی 004433XXXX به سمت عضو هییت تصفیه آقای علی محمد جعفری به شماره ملی 181786XXXX به سمت عضو هییت تصفیه اقای علیرضا مشهدی عزیزی به شماره ملی 043973XXXX به سمت عضو هییت تصفیه آقای نادر شکری کرده مهینی به شماره ملی 005740XXXX به سمت عضو هییت تصفیه نشانی محل تصفیه تهران خیابان شهید سپهبد قرنی ـ نبش خیابان شهید کلانتری شماره 22 کدپستی 159884XXXX می باشد. کلیه اسناد تعهدآور و قراردادهای مالی با امضا های آقایان عزت اله اکبری تالار پشتی و علیرضا مشهدی عزیزی معتبر می باشد. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان ناظر تصفیه برای دوره تصفیه انتخاب گردید. پ 940510XXXX26121 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1393 ومجوز شماره 5519/20 مورخ 23/3/1394 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به سال 92 تصویب شد پ 940409XXXX93271 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/4/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزت الله اکبری به شماره ملی 216021XXXX به عنوان مدیر عامل و آقای ابوالفضل حسن بیگی به شماره ملی 457922XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. پ 1752216 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/05:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 8/2/92 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1390 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی شماره ملی 101011XXXX2 به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 1654160 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/10:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/4/90 شرکت مزبور که در تاریخ 6/1/92 واصل گردید: سازمان حسابرسی به ش.م 101011XXXX2 به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 1639749 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/10:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/3/91 شرکت مزبور که در تاریخ 26/10/91 واصل گردید: عزت اله اکبری به ش.م 216021XXXX به سمت رییس هییت مدیره، صدری افقه به ک.م 191129XXXX به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره، علی اصغر کاظمی به ک.م 004940XXXX و علیرضا مشهدی عزیزی به ک.م 043973XXXX و ناصر خردمند به ک.م 181931XXXX و نادر شکری به ک.م 005740XXXX و ابوالفضل حسن بیگی به ش.م 457922XXXX و حسین اسماعیل بیگی به ک.م 520979XXXX و علیرضا میرمحمدصادقی به ک.م 128776XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره. پ 1639752 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 4/11/88 تعداد اعضای هییت مدیره از حداقل 3 عضو اصلی تعیین می گردد و مواد 9 و 10 اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/10/88 اسرافیل پوررستمی به جای حسین نقره کارشیرازی به سمت عضو اصلی و رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 10476 ت 32 22/4/88 شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران سهامی خاص به شماره ثبت 45710 حسین نقره کار شیرازی به سمت رییس هییت مدیره و علی کیوان آرا به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل انتخاب شده اند از قلم افتاده است که بدینوسیله اصلاح می شود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 3/3/88 شرکت مزبور که در تاریخ 3/4/88 واصل گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند حسین نقره کار شیرازی و فریبرز گردانی نژاد و هلی دقیق درویشیان و حسین اسماعیل بیکی بسمت عضو اصلی هییت مدیره و بهزاد اکبرزاده و علی محمد جعفری بسمت عضو علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 9/3/87 شرکت مزبور که در تاریخ 8/8/87 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 86 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/10/10:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1/8/86 آقای حسین اسماعیل بیگی به جای آقای سید احمد آروند به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 7/9/85 شرکت مزبور که در تاریخ 11/10/85 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان حسین نقره کار شیرازی به سمت رییس هییت مدیره و علی کیوان آرا به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و فریبرز گردانی نژاد ـ سیداحمد آروند ـ خانم هلی دقیق درویشیان بسمت اعضای هییت مدیره و هاشم پورانصاری و مهدی صالحی بسمت اعضای علی البدل تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/4/85 شرکت مزبور که درتاریخ 22/6/85 واصل گردید : ترازنامه وحساب سودو زیان سال مالی 84 بتصویب رسید . سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گر دیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید . اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/05/30:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 4/11/84 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/2 ریال به مبلغ 000/000/400/12 ریال منقسم به 620 سهم 000/000/20 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق اندوخته مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت تامین گردیده افزایش یافته است . ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 30/5/85 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/4/85 شرکت مزبور که در تاریخ 21/5/85 واصل گردیده : اعضا هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند آقایان حسین نقره کار شیرازی به سمت رییس هییت مدیره و خانم هلی دقیق درویشان به سمت عضو اصلی هییت مدیره و آقای هاشم پور انصاری به سمت عضو علی البدل تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 46941/32 مورخ 3/9/82 بند ه ماده 8 اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید که اشتباهاً نوشته شده حذف گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 46941/32 مورخ 3/9/82 بند ه ماده 8 اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید که اشتباهاً نوشته شده حذف گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 16/12/84 شرکت مزبور که در تاریخ 24/3/85 واصل گردید: آقای علی کیوان آرا برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/01/23:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ 13/10/84 شرکت مزبور که در تاریخ 7/12/84 واصل گردیده: آقای غلامحسین نوذری بجای علی کلاهدوز اصفهانی به سمت عضو اصلی و رییس هییت مدیره و علی کیوان آرا بجای محمدتقی امانپور به سمت عضو اصلی و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/4/84 شرکت مزبور که در تاریخ 21/6/84 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 83 بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/09/13:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/6/83 آقایان علی کلاهدوز اصفهانی به سمت عضو اصلی و رییس هییت مدیره و محمدتقی امان پور به سمت عضو اصلی و نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقایان فریبرز گردانی نژاد، سید احمدآروند، نعمت اله فلسفی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقایان عبدالحمید سلمان خاکسار و علی اصغر باقری و محمدرضا ذوالفقاری نیا به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/06/10:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/4/83 شرکت مزبور که در تاریخ 24/5/83 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 82 بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/9/82 شرکت مزبور که در تاریخ 10/10/82 واصل گردید: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1381 بتصویب رسید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/09/13:

بامتن صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/7/82 بند ه- ماده 8 اساسنامه بشرح مندرج درصورتجلسه حذف گردید. همچنین عبارت رییس هییت مدیره با حکم رییس هییت مدیره شرکت ملی نفت ایران (وزیرنفت) و مدیر عامل اعضا اصلی وعلی البدل هییت مدیره با تصویب مجمع عمومی منصوب می گردند ازمتن بند الف ماده 9 اساسنامه حذف می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی