اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 213

شناسه ملی: 10860062404

تاریخ ثبت: 1383/01/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 18 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/01/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1383/01/30:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سیدمحمود سیدالموسوی با کد ملی 574941XXXX ـ آقای سیدمهدی سیدالموسوی با کد ملی 574946XXXX ـ آقای سیدابوالفضل سیدالموسوی با کد ملی 574946XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ بازرس اصلی: آقای جعفر برجی ـ بازرس علی البدل:خانم طیبه احمد آبادی که برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 941124XXXX63491 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زبرخان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-آقای سید ابو الفضل سید الموسوی به سمت رییس هییت مدیره -اقای سیدمهدی سید الموسوی به سمت نایب رییس هییت مدیره -آقای سید محمود سید الموسوی به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیده اند. -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا آقای سید محمود سید الموسوی و سید ابولفضل سید الموسوی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 941124XXXX15433 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زبرخان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

با توجه به آگهی تغییرات شماره 255 مورخ 9/1/86 مبنی بر تغییر مرکز اصلی شرکت از نیشابور شهر فیروزه، ناحیه صنعتی کمال الملک به شهرک صنعتی خیام شماره ثبت جدیدی برای شرکت فوق به شماره 213 در این اداره تخصیص یافته و به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت فوق در تاریخ 17/1/86 ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت موضوع شرکت از تهیه و توزیع خوراک دام طیور به تولید، تهیه و توزیع خوراک آماده دام، طیور و آبزیان، صادرات و واردات و کلیه امورات تجاری و بازرگانی مربوط به خوراک آماده دام و طیور و آبزیان تغییر و مورد تصویب قرار گرفت. رییس اداره ثبت اسناد و املاک زبرخان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت فوق مورخ 28/12/85 : 1 - آقایان سید محمود سیدالموسوی، سید مهدی سیدالموسوی و سید ابوالفضل سیدالموسوی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت باقیمانده (تا تاریخ 24/12/86 ) انتخاب گردیده اند. 2 - آقای ایوب حضرتی و خانم صدیقه حضرتی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیده اند. به استناد صورتجلسه هییت مدیره شرکت فوق مورخ 28/12/85 : 1 - آقای سید محمود سیدالموسوی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای سید ابوالفضل سیدالموسوی به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید مهدی سیدالموسوی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیده اند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و غیره با امضای متفق آقایان سید محمود سید الموسوی ( مدیر عامل ) و سید ابوالفضل سیدالموسوی (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/1/86 : تغییر محل شرکت از آدرس (قبلی) نیشابور: شهرفیروزه، ناحیه صنعتی کمال الملک به آدرس (جدید) نیشابور: شهرک صنعتی خیام مورد تصویب قرار گرفت در نتیجه ماده 14 اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. رییس ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت فوق مورخ 24/11/85 : 1 - آقای پیرعلی عمارلو، خانم زهرا کاظمی خواه و آقای احمد عمارلو به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت باقیمانده (در تاریخ 24/12/86 ) انتخاب گردیده اند. 2 - آقای محمد دهنو خلجی به سمت بازرس اصلی و خانم مخدره آشیانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیده اند. و به استناد صورتجلسه هییت مدیره شرکت فوق مورخ 25/11/85 : 1 - آقای احمدعمارلو به سمت رییس هییت مدیره، آقای پیرعلی عمارلو به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم زهرا کاظمی خواه به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیده اند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و غیره با امضا متفق خانم زهرا کاظمی خواه (مدیرعامل) و آقای احمد عمارلو (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ 30/1/83 تحت شماره 1916 در این اداره به ثبت رسیده است که جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تهیه و توزیع خوراک دام و طیور 2 - مرکز اصلی شرکت: نیشابور- شهر فیروزه- ناحیه صنعتی کمال الملک 3 - مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 - موسسین شرکت: آقایان نصرت الله کرمانی- جبار عمارلو و خانمها نیره محیط آبادی و زهرا کاظمی خواه 5 - سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 10000 سهم 100 ریالی با نام می باشد که تمامی آن طی گواهی شماره 242 - 26/1/83 بانک ملی ایران شعبه نیشابور پرداخت گردیده است. 6 - مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: آقایان جبار عمارلو، نصرت الله کرمانی و خانمها نیره محیط آبادی و عصمت عمارلو به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند که آقای جبار عمارلو رییس هییت مدیره، خانم نیره محیط آبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای نصرت الله کرمانی به سمت مدیر عامل و خانم عصمت عمارلو به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضا آقای نصرت الله کرمانی مدیر(عامل ) و آقای جبار عمارلو (رییس هییت مدیره) متفقاً همراه با مهر شرکت خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا. آقای نصرت الله کرمانی ( مدیر عامل ) همراه با مهر شرکت خواهد بود. 7 - روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 8 - بازرسان شرکت: خانم زهرا کاظمی خواه به سمت بازرس اصلی و آقای عباس پور ابراهیمیان دشتی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 9 - اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره مورد تصویب قرار گرفت. رییس ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی