اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی: 14004264980

تاریخ ثبت: 1393/06/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/06/06

آدرس: شهر بابک خورسند خیابان امام رضا ع جنب خمیه ابوالفضل ع

کد پستی: 7755187185

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/11:

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت تعاونی بابک نفیس خورسند شناسه ملی 140042XXXX0 که در تاریخ 1/5/93 شماره ثبت 1399 در این اداره بثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی میشود. 1 ـ موضوع شرکت: تولید انواع هنرهای دستی و عرضه آنها در بازارهای داخلی و خارجی 2 ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: شهر بابک ـ خورسند ـ خیابان امام رضا (ع) جنب خمیه ابوالفضل (ع) کدپستی 775518XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: سرمایه اولیه تعاونی مبلغ پانزده میلیون ریال که منقسم به یکصد سهم یکصد و پنجاه هزار ریالی که مبلغ پنج میلیون ریال آن طبق گواهی مورخ 14/4/93 بانک توسعه تعاون شهر بابک پرداخت گردیده و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 25/4/93 آقای اکبر برخورداری بسمت رییس هییت مدیره و آقای روح الله محمدی نسب شهر بابکی بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم زهرا برخورداری بسمت منشی هییت مدیره و آقای عباس منگلیان به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره و برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و همچنین آقای اکبر خورداری به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. 6 ـ بازرسان شرکت خانم پروین منگلیان به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا منگلیان به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 6 ـ اختیارات مدیرعامل براساس اساسنامه مصوب شرکت و در چهارچوب قانون جدید تعاون میباشد. 7 ـ نشریه محلی برای درج آگهیهای شرکت تعاونی تعیین گردید. ش 602130XXXX110159XXXX رییس ثبت اسناد و املاک شهر بابک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی