اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3901

شناسه ملی: 10861555360

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 18 نفر

کد پستی: 4116199119

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/04/1393 ، مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی جزیره کیش جنوب غربی بندرگاه مجتمع اداری پارس طبقه همکف واحد 14

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/02:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/5/1398 و هییت مدیره مورخ 30/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای علیرضا توکلی به شماره ملی 229093XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای پویا توکلی به شماره ملی 230066XXXX به سمت نایب رییس و عضو هییت مدیره، آقای سعید ملک علایی به شماره ملی 006703XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای دو نفر از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 اختیارت ذیل به مدیر عامل تفیض گردید: (تصویب آیین نامه های داخلی برای شیوه مدیریت شرکت، نمایندگی شرکت در قبال اشخاص و تمامی ادارات دولتی و موسسات خصوصی، ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر منطقه ای ازایران یا خارج از ایران، نصب و عزل تمامی مامورین و کارکنان شرکت، افتتاح حساب و استفاده از ان به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات، تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و درخواست اوراق تجارتی، عقد هرگونه قرارداد، تغییر، تبدیل یا فسخ و اقاله آن درخصوص خرید و فروش، اقاله هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن کلیه اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین آور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از تمامی حقوق و اجرای تمامی تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و.. پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود. 4 ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید. 5 موسسه حسابرسی ارقام پویا به شناسه ملی 103801XXXX6 به سمت بازرس اصلی و آقای فرید فریدونی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 6 روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 981002XXXX96841 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397 . 11 . 05 سرمایه شرکت از مبلغ 80 . 000 . 000 . 000 ریال به مبلغ 300 . 000 . 000 . 000 ریال منقسم به 300 . 000 . 000 سهم با نام 1 . 000 ریالی از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. شیما فرج زاده رییس اداره ثبت شرکتها ومالکیتهای صنعتی ومعنوی منطقه آزاد کیش ش 980131XXXX01152 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/05:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1397 . 10 . 05 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 .آقای سعید ملک علایی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای علیرضا توکلی با کد ملی 229093XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای پویا توکلی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 .حدود اختیارات مدیرعامل عبارتست از تصویب آیین نامه های داخلی برای شیوه مدیریت شرکت، نمایندگی شرکت در قبال اشخاص و تمامی ادارات دولتی و موسسات خصوصی، ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر منطقه ای از ایران یا خارج از ایران، نصب و عزل تمامی مامورین و کارکنان شرکت، افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات، تعهد،ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و در خواست اوراق تجارتی، عقد هر گونه قرارداد، تغییر، تبدیل یا فسخ و اقامه آن در خصوص خرید و فروش، اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن کلیه اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین آور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از تمامی حقوق و اجرای تمامی تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و...... پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود. ش 971205XXXX55376 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 97 . 09 . 05 ، دفتر مرکزی شرکت از آدرس قبلی به نشانی بلوار ایران، مجتمع اداری بندرگاه، مجتمع اداری پارس، قطعه BO 204 طبقه همکف، واحد 1 ، کدپستی 794179XXXX و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بنحو فوق اصلاح گردید. ش 970918XXXX14463 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 97 . 02 . 05 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . آقای علیرضا توکلی با کد ملی 229093XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره خانم مهناز علیدوستی با کد ملی 203009XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای حمیدرضا توکلی با کد ملی 001006XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای بقیه دوران تصدی انتخاب شدند. 2 . کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و سایر اوراق عادی و اداری با امضای آقای علیرضا توکلی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970217XXXX65873 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/1/97 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . آقای پویا توکلی با کد ملی 230066XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) آقای علیرضا توکلی با کد ملی 229093XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم مهناز علیدوستی با کد ملی 203009XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای حمیدرضا توکلی با کد ملی 001006XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه دوران تصدی انتخاب شدند. 2 . کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و سایر اوراق عادی و اداری با امضای آقای پویا توکلی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970122XXXX76569 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/11:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1395 . 09 . 13 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . آقای علیرضا توکلی با کد ملی 229093XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، خانم مهناز علیدوستی با کد ملی 203009XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای حمیدرضا توکلی با کد ملی 001006XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 . کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 . آقای سیدعبدالحمید حجتی با کد ملی 229505XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد جواد فرهاد پور با کد ملی 243288XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 . روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 960123XXXX88227 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/01/1395 آقای پویا توکلی به سمت معاون مدیرعامل انتخاب گردیدند ضمنا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قرار دادها ، و مکاتبات اداری و بانکی در غیاب مدیر عامل با امضا آقای پویا توکلی ( معاون مدیر عامل ) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . اداره ثبت شرکتها ومالکیتهای صنعتی ومعنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/02:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 03/11/1394 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/20 ریال به 000/000/000/80 ریال منقسم به 000/000/80 سهم با نام 000/1 ریالی از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش 941202XXXX46454 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/09/1394 ، به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق گردید:« ارایه خدمات نفت و پروژه های نفتی » و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بنحو فوق اصلاح گردید. ش 941125XXXX66670 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/05:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 22/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . آقای محمد جواد فرهاد پور به عنوان بازرس اصلی و خانم شهره صداقت اعلم به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 2 . روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید: ش 940922XXXX19257 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/04/1393 ، مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش ـ جنوب غربی بندرگاه ـ مجتمع اداری پارس ـ طبقه همکف واحد 14 کدپستی 411619XXXX انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش 463660XXXX780002XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/15:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 09/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقای علیرضا توکلی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، خانم مهناز علیدوستی به سمت رییس هییت مدیره و آقای حمیدرضا توکلی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ـ آقای سید عبدالحمید حجتی به عنوان بازرس اصلی و خانم شهره صداقت اعلم به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 463660XXXX780002XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/27:

1 باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/09/1392 آقا عبدالحمید حجتی به عنوان بازرس اصلی و خانم شهره صداقت اعلم به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 2 روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 434320XXXX797826XXXX اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/09/14:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 11/9/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای علیرضا توکلی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، خانم مهناز علیدوستی به سمت رییس هییت مدیره و آقای حمید رضا توکلی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 آقای عبدالحمید حجتی به عنوان بازرس اصلی و خانم شهره صداقت اعلم به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 4 روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/08/13:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/7/91 ، بموضوع شرکت موارد ذیل الحاق گردید: کلیه فعالیت های بازرگانی، تجاری و صنعتی اعم از واردات و صادرات کالاهای مجاز در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بنحو فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/08/13:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 5/7/1391 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/1 ریال به 000/000/000/20 ریال منقسم به 000/000/20 سهم با نام 000/1 ریالی از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 27/8/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقای علیرضا توکلی بسمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، خانم مهناز علیدوستی بسمت رییس هییت مدیره و آقای حمید رضا توکلی بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ـ آقای حمید حجتی به عنوان بازرس اصلی و خانم شهره صداقت اعلم به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 7/7/88 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ نوع شرکت از با مسیولیت محدود به (سهامی خاص) تبدیل گردید و اساسنامه جدیدی مشتمل بر 64 ماده و 5 تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. 2 ـ سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به 000/000/1 سهم با نام 000/1 ریالی می باشد که تماماً پرداخت گردید. 3 ـ آقای علیرضا توکلی بسمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره، خانم مهناز علیدوستی بسمت رییس هییت مدیره، آقای رضا توکلی بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 4 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات با امضای منفرد مدیر عامل و مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای منفرد رییس یا عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 5 ـ آقای حیدر صفری به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا فتح اله زاده به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 6 ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/07/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/2/88 شعبه ای از شرکت در شیراز به نشانی جاده پل فسا جاده نیروگاه سیکل ترکیبی منطقه ویژه اقتصادی شیراز، تاسیس و آقای رضا توکلی به سمت مدیر شعبه انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی