اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 620

شناسه ملی: 14007079702

تاریخ ثبت: 1396/06/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/06/29

آدرس: آذربایجان شرقی شهر هادیشهر حاجی باغی کوچه سلوکی کوچه مهدیه 5 پلاک 85 طبقه همکف

کد پستی: 5431766373

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/06/29:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/29:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود گسترش برهان گاز ارس درتاریخ 29/06/1396 به شماره ثبت 620 به شناسه ملی 140070XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات گازرسانی و تاسیسات.در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آذربایجان شرقی شهر هادیشهر ـ حاجی باغی ـ کوچه ( (سلوکی) ) ـ کوچه مهدیه 5 ـ پلاک 85 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 543176XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 10 , 000 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: حسین استاد نژاد به شماره ملی 505923XXXX دارنده 8 , 000 , 000 ریال سهم الشرکه و افسانه ملازاده به شماره ملی 505974XXXX دارنده 2 , 000 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: افسانه ملازاده به شماره ملی 505974XXXX به سمت رییس هییت مدیره و حسین استادنژاد به شماره ملی 505923XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش 960630XXXX17880 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جلفا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی