اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 461

شناسه ملی: 10360017230

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره 20/9/1386 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 ترازنامه مالی به حساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان اسفند ماه 1385 پس از گزارش هییت مدیره و تایید آن توسط بازرس مورد تصویب قرار گرفت. 2 آقایان و خانمها سید حسن تقی زاده با کد ملی 088984XXXX و کدپستی 976175XXXX و سید محمد تقی زاده با کد ملی 088903XXXX و کدپستی 976175XXXX فاطمه غلامی مقدم با کد ملی 088905XXXX و کدپستی 973171XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب که سید حسن تقی زاده به سمت رییس و فاطمه غلامی مقدم به سمت نایب رییس هییت مدیره و سید محمد تقی زاده به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند. 3 کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و اسناد تعهدآور و رسمی با امضا رییس هییت مدیره سید حسن تقی زاده و مدیر عامل سید محمد تقی زاده همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 4 آقای علیرضا صیادی با کد ملی 088899XXXX و کدپستی 976184XXXX به عنوان بازرس اصلی بمدت یک سال انتخاب گردیدند. 5 نشریه طلوع قاینات جهت درج آگهی و دعوتنامه ها برای مدت دو سال تعیین شده است. در تاریخ 30/4/89 مدارک تکمیل و امضا گردیده است. رییس اداره ثبت اسناد و املاک قاینات

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/4/89 و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/4/89 و هییت مدیره مورخه 24/4/89 تصمیمات زیر اتخاذ گردید. 1 ماده 32 اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید. تعداد سهام وثیقه اعضای هییت مدیره از 10 سهم به 2 سهم کاهش یافت. 2 آقایان و خانمها سید حسن تقی زاده کد ملی 088984XXXX و کدپستی 976017XXXX9 سید محمد تقی زاده کد ملی 088903XXXX و کدپستی 976175XXXX حوا شخمگر کد ملی 088000XXXX و کدپستی 976198XXXX به عنوان اعضای اماکن هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای سید حسن تقی زاده سمت رییس و حوا شخمگر سمت نایب رییس و آقای سید محمد تقی زاده سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 3 کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته اسناد و تعهدآور و رسمی با امضا رییس هییت مدیره سید حسن تقی زاده و مدیر عامل سید محمد تقی زاده همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 4 خانم معصومه داد خواه با کد ملی 088000XXXX و کدپستی 976518XXXX به عنوان بازرس اصلی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. 5 روزنامه طلوع جهت درج آگهی های و دعوت نامه های شرکت برای مدت دو سال تعیین شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک قاینات

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی