اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2232

شناسه ملی: 14004361319

تاریخ ثبت: 1393/07/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 7569199386

تاریخ تاسیس: 1393/07/03

آدرس: شهرستان دشتستان ، بخش بوشکان شهر بوشکان ، شرکت حمل و نقل مهران بار بوشکان

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/11/1396 و مجوز شماره 27858/9 مورخ 7/11/1396 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهرتصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مصطفی حاتمی به شماره ملی 352104XXXX و آقای محمد حاتمی به شماره ملی 352049XXXX و آقای جعفر کریمی به شماره ملی 532994XXXX و خانم طلا حاتمی به شماره ملی 352049XXXX -آقای محمد کرمی به شماره ملی 532960XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن کرمی به شماره ملی 532994XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 961227XXXX49321 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دشتستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/11/1396 و مجوز شماره 27858/9 مورخ 7/11/1396 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهرتصمیمات ذیل اتخاذ شد: -آقای محمد حاتمی به شماره ملی 352049XXXX به سمت رییس هییت مدیره وخانم طلا حاتمی به شماره ملی 352049XXXX نایب رییس هییت مدیره و آقای جعفر کریمی به شماره ملی 352994XXXX مدیرعامل و آقای مصطفی حاتمی به شماره ملی 352104XXXX عضو هییت مدیره تعیین گردیدند -کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی، کلیه اوراق بهادار و قراردادها و چک و سفته و بروات. با امضای آقایان محمد حاتمی رییس هییت مدیره و آقای جعفر کریمی مدیرعامل بصورت ثابت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 961227XXXX68258 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دشتستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ 11/06/95 انتخاب گردیدند: 1 ـ آقای محمد حاتمی با کد ملی 352049XXXX 2 ـ خانم طلا حاتمی با کد ملی 352049XXXX 3 ـ آقای جعفر کریمی با کد ملی 352994XXXX 4 ـ آقای مصطفی حاتمی با کد ملی 352104XXXX 2 ـ آقای محمد کرمی با کد ملی 532960XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای حسن کرمی با کد ملی 532994XXXX کد بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 940306XXXX27681 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دشتستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف ـ آقای محمد حاتمی به شماره ملی 352049XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم طلا حاتمی به شماره ملی 352049XXXX به سمت نایب رییس ـ آقای جعفر کریمی به شماره ملی 532994XXXX به سمت مدیر عامل برای مدت دوسال تعیین گردیدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مشترک آقایان محمد حاتمی(رییس هییت مدیره) وجعفر کریمی(مدیرعامل) بصورت ثابت همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940306XXXX68489 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دشتستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/11:

شرکت حمل و نقل مهران بار بوشکان سهامی خاص شماره ثبت 2232 ـ 11/6/93 شناسه ملی 140043XXXX9 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 11/6/93 تکمیل امضا گردید و خلاصه ی اظهارنامه ی و اساسنامه ی آن بشرح زیر در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی کالا از مبدا بوشکان به سایر نقاط کشور و همچنین ایجاد هرگونه شعب یا نمایندگی با کسب موافقت قبلی و کتبی از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور و بموجب مجوز شماره 4700/95 ـ 28/5/93 اداره کل حمل و نقل پایانه های استان بوشهر. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: شهرستان دشتستان، بخش بوشکان شهر بوشکان، شرکت حمل و نقل مهران بار بوشکان کدپستی: 756919XXXX 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم یکصد هزار ریالی بانام که سهامداران سی و پنج درصد سرمایه شرکت را طی گواهی شماره ی 63900756 ـ 3/5/1393 بانک کشاورزی شعبه بوشکان واریز و مابقی در تعهد شرکا می باشد. 4 ـ مبدا شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 ـ مدیران شرکت: آقای محمد حاتمی دارای کد ملی 352049XXXX و کدپستی 756919XXXX بسمت رییس هییت مدیره و خانم طلا حاتمی دارای کد ملی 352049XXXX و کدپستی 756199XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای جعفر کریمی دارای کد ملی 329941113 و کدپستی 756919XXXX بسمت مدیر عامل شرکت همگی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال منصوب گردیدند. 6 ـ اختیارات و اشخاصی که در شرکت حق امضا دارند: کلیه ی اوراق مالی و تعهدآور شرکت با امضا مشترک آقایان جعفر کریمی و محمد حاتمی همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ است و اوراق عادی و نامه های اداری بامضا آقایان جعفر کریمی یا محمد حاتمی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ بازرسان شرکت: آقایان محمد کرمی کد ملی 532960XXXX و کدپستی 756919XXXX و حسن کرمی دارای کد ملی 532994XXXX و کدپستی 756919XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 8 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 168490XXXX110159XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک دشتستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی