اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1149

شناسه ملی: 10862110770

تاریخ ثبت: 1389/07/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: فسا بلوار شهید رجایی روبروی تاکسی تلفنی پیام

تاریخ تاسیس: 1389/07/20

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم معصومه عسکریان به شماره ملی 257247XXXX و آقای محمد آل منصور به شماره ملی 257255XXXX و آقای صمد فرهمند هارمی به شماره ملی 256032XXXX همگی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - آقای امید رضا عسکریان به شماره ملی 257280XXXX به عنوان بازرس علی البدل، آقای حامد آل منصور به شماره ملی 256001XXXX به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار عصر فسا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد ش 980218XXXX20145 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فسا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضا اصلی هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند: خانم معصومه عسکریان به کد ملی 257247XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره -آقای صمد فرهمند هارمی به کد ملی 256032XXXX به سمت رییس هییت مدیره -آقای محمد آل منصور به کد ملی 257255XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مشترک خانم معصومه عسکریان وآقای صمد فرهمند هارمی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980218XXXX48227 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فسا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صمد فرهمند هارمی کد ملی 256032XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمد آۀ منصور کد ملی 257255XXXX به سمت نایب رییس و معصومه عسکریان کد ملی 257247XXXX به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک صمد فرهمند هارمی و معصومه عسکریان همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 940628XXXX66787 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فسا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از صمد فرهمند هارمی به شماره ملی 256032XXXX و معصومه عسکریان به شماره ملی 257247XXXX ومحمد آل منصور به شماره ملی 257255XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ حامد آل منصور به شماره ملی 256001XXXX به سمت بازرس اصلی و امید رضا عسکریان به شماره ملی 257280XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 940628XXXX17287 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فسا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت اندیشه نگار آسمان فارس (سهامی خاص) در تاریخ 20/7/89 تحت شماره 1149 و شناسه ملی 108621XXXX0 در این اداره ثبت و در تاریخ مذکور ذیل دفتر ثبت و تکمیل و امضا گردید و خلاصه مفاد اساسنامه و اظهارنامه آن جهت اطلاع عموم آگهی می گردد 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور راه و ساختمان و ابنیه و تاسیسات و آب و فاضلاب و ایجاد فضای سبز و کلیه خدمات تولید و توزیع مصالح ساختمانی و تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع کار شرکت با رعایت قوانین موضوعه جاری کشور 2 ـ سرمایه شرکت یک میلیون ریال نقدی است که مبلغ 350000 ریال آن به حساب 010714XXXX009 شرکت نزد بانک ملی مرکزی پرداخت مابقی در تعهد سهامداران می باشد 3 ـ مرکز اصلی شرکت: فسا ـ بلوار شهید رجایی روبروی تاکسی تلفنی پیام کدپستی 746168XXXX 4 ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 ـ مدیران و صاحبان امضا مجاز: آقای صمد فرهمند به عنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد ال منصور به عنوان نایب رییس هییت مدیره و خانم معصومه عسکریان به عنوان عضو اصلی و جهان زیرفرهمند هارمی به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها و چکها و سفته ها به امضای صمد فرهمند هارمی (رییس و مدیرعامل) و یا معصومه عسکریان با مهر شرکت معتبر خواهدبود و نامه های اداری و عادی با امضای صمد فرهمند هارمی و مهر شرکت معتبر است. 6 ـ بازرسان اصلی و علی البدل:آقای حامد ال منصور به عنوان بازرس اصلی و آقای امید عسکریان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. کفیل اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان فسا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی