اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7291

شناسه ملی: 10740063735

تاریخ ثبت: 1387/06/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

کد پستی: 6816717919

آدرس: خرم آباد بیمارستان کوچه شهید روح اله بهرامی چگنی خیابان انقلاب پلاک 864 طبقه اول ،

تاریخ تاسیس: 1387/06/28

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/06/28:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * محل شرکت در واحد ثبتی خرم آباد به آدرس خرم آباد بیمارستان ـ کوچه شهید روح اله بهرامی چگنی ـ خیابان انقلاب ـ پلاک 864 ـ طبقه اول، کدپستی 681671XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 951107XXXX93131 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود امرایی به شماره ملی 419967XXXX ، مسعود امرایی به شماره ملی 598998XXXX پدرام پارسا نژاد به شماره ملی 053250XXXX آتوسا آریان پور به شماره ملی 407335XXXX بمدت باقیمانده تا تاریخ 17/02/1397 انتخاب گردیدند. سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود امرایی به شماره ملی 598998XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره پدرام پارسا نژاد به شماره ملی 053250XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره محمود امرایی به شماره ملی 419967XXXX به سمت رییس هییت مدیره آتوسا آریان پور به شماره ملی 407335XXXX به سمت عضو هییت مدیره بمدت باقیمانده تا تاریخ 17/02/1397 انتخاب گردیدند. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق عادی و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و غیره با امضا رییس هییت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. علی دهقان پیر به شماره ملی 407327XXXX به سمت بازرس اصلی حسن رضا خدادادی به شماره ملی 598982XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950614XXXX90227 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :.تعداد اعضای هییت مدیره از 3 نفر به 4 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ش 950306XXXX44677 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود امرایی به شماره ملی 419967XXXX مسعود امرایی به شماره ملی 598998XXXX پدرام پارسا نژاد به شماره ملی 053250XXXX زهره آریان پور به شماره ملی 407335XXXX تا تاریخ 17/02/97 .. سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مسعود امرایی به شماره ملی 598998XXXX به سمت رییس هییت مدیره پدرام پارسا نژاد به شماره ملی 053250XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره زهره آریان پور به شماره ملی 407335XXXX به سمت عضو هییت مدیره محمود امرایی به شماره ملی 419967XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تا تاریخ 17/02/97 .. کلیه اسناد و اوراق عادی و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و غیره... با امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.. علی دهقان پیر به شماره ملی 407327XXXX به سمت بازرس اصلی ؛و حسن رضا خدادادی به شماره ملی 598982XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. ش 950306XXXX21412 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 24/4/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 28/6/1389 به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای پدرام پارسانژاد و آقای حسن رضا خدادادی و آقای محمود امرایی تا تاریخ 28/6/1389 . 2 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای پدرام پارسانژاد به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسن رضا خدادادی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمود امرایی به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمود امرایی به سمت مدیرعامل. 3 ـ مقررگردید کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از جمله چک سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر میباشد. درتاریخ 31/4/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 28/6/1387 تحت شماره 7291 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 28/6/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود . 1 موضوع شرکت: عبارت است از طراحی، نظارت و اجرای کلیه پروژه های راه و ساختمان، سدسازی، راه آهن، بازسازی و بهینه سازی، تاسیس ات صنعتی(آب، نفت، پتروشیمی، خطوط لوله کارخانجات و واحدهای صنعتی) اجرای عملیات محوطه سازی، فضای سبز، تاسیس ات برقی و مکانیکی و الکترونیکی عایق کاری برودتی و حرارتی سندبلاست و رنگ آمیزی صنعتی صادرات کالاهای مجاز بازرگانی، نقشه برداری را، و محوطه و کارهای مشابه ذکر شد 2 مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: استان لرستان شهر خرم اباد میدان 22 بهمن خ 60 متری مجتمع بهارستان ساختمان گلها واحد 2 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد، که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 165484/3801 مورخ 19/5/1387 نزد بانک سرمایه شعبه الغدیر خرم آباد پرداخت گردیده است.و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای نیما ملکی به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای حسن رضا خدادادی به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای محمود امرایی به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای محمود امرایی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند 6 دارندگان حق امضا: مقرر گردید که کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از جمله چک سفته برات و غیره با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 11 خانم شهرزاد میرزایی به عنوان بازرس اصلی 22 آقای عابدین شاکرمی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی