اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1252

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/12/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/12/11

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق به شماره ثبت 1252 مورخ 11/12/84 در این اداره به ثبت رسیده است خلاصهای از اساسنامه و شرکتنامه شرکت به شرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی مینماید: 1ـ موضوع شرکت: نوغانداری و تولید پیله کرم ابریشم. 2ـ مرکز اصلی شرکت: شهرستان خلیل آباد ـ روستای بزنجرد تلفن: 8232448 3ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود میباشد. 4ـ سرمایه شرکت: مبلغ بیست و چهار میلیون و سیصد هزار ریال که مبلغ هشت میلیون و یکصد هزار ریال آن نقداً واریز و مابقی به مدت دو سال در تعهد اعضاء میباشد و منقسم به پنجاه و چهار سهم چهارصد و پنجاه هزار ریالی میباشد. 5 ـ مدیران شرکت و اشخاصی که از جانب شرکت حق امضاء دارند: آقای حجت ا... نورورزی و خانمها محبوبه نظری و شهربانو هوشمند با عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای علی نوروزی به عنوان عضو علیالبدل هیئت مدیره برای مدت سه سال تعیین گردیدند که آقای حجت ا... نوروزی به عنوان رئیس هیئت مدیره، خانم محبوبه نظری به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و خانم شهربانو هوشمند به عنوان منشی هیئت مدیره و همچنین آقای حجت ا... نورورزی به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل (حجت ا... نوروزی) و خانم محبوبه نظری و یا شهربانو هوشمند به همراه مهر شرکت دارای اعتبار میباشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. 6 ـ بازرسین شرکت: خانم مریم اکبرنژاد به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد نوروزی به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. 7 ـ شرکت فعلاً شعبه دیگری ندارد. 8 ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر 66 ماده و 47 تبصره به تصویب رسید. رئیس ثبت اسناد کاشمر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی