اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 532

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/02/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/02/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1383/02/09:

15,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت تعاونی تولیدی تولیدی پوشاک آراسته احمدآباد که در تاریخ 9/2/83 تحت شماره 532 در دفتر داخلی ثبت شرکتها و با تایید به شماره 230/5 الف- 8/2/83 اداره تعاون اردکان به ثبت رسید و جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت:تولید انواع پوشاک. 2 - مرکز اصلی شرکت: شهرستان اردکان- احمدآباد. 3 - مدت شرکت: از تاریخ تاسیس مدت نامحدود. 4 - سرمایه شرکت مبلغ 15000000 ریال منقسم به 50 سهم 300000 ریالی بانام که یک سوم آن مبلغ 5000000 ریال به موجب گواهی 172/20200/67 بانک تجارت شعبه احمدآباد تاریخ 8/2/83 پرداخت و بقیه تعهدی می باشد. 5 - مدیران سید مهدی موسوی احمدآبادی و سکینه سادات موسوی احمدآبادی و ربابه بیگم موسوی احمد آبادی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و سیدهادی موسوی احمدآبادی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره که برای مدت 3 اسل انتخاب گردیدند و همچنین سید مهدی موسوی احمدآبادی به سمت رییس هییت مدیره و سکینه سادات موسوی احمدآبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره و ربابه بیگم موسوی منشی هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدات در بانک از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب وی توام با امضا نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل و در غیاب وی با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 - بازرسان شرکت فاطمه السادات موسوی احمدآبادی به سمت بازرس اصلی و خانم عصمت لطفی احمدآبادی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیده است. رییس ثبت اسناد و املاک اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی