اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2286

شناسه ملی: 14005092187

تاریخ ثبت: 1394/04/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

آدرس: برازجان شهرک صنعتی خ کارگر شرقی دوم

کد پستی: 7561614419

تاریخ تاسیس: 1394/04/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/04/24:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمدکریم غلامی به شماره ملی 532991XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالرضا منفرد به شماره ملی 352110XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ آقای مسعود شریفی شماره ملی 352090XXXX وآقای وحید نظری به شماره ملی 352020XXXX وآقای عبدالکریم قادری به شماره ملی 350107XXXX ش 961206XXXX84619 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دشتستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مسعود شریفی به شماره ملی 352090XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای وحید نظری شمارملی 352020XXXX352117XXXX به سمت مدیرعامل ـ آقای عبدالکریم قادری به شماره ملی 350107XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مسعود شریفی (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.و سایر نامه های اداری و عادی با امضا مسعود شریفی (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 961206XXXX90346 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دشتستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ـ طراحی و تولید تابلوهای کنترل و پروسس، بانک خازن، ضد انفجار، توزیع و پست های کمپکت ـ بهینه سازی خطوط تولید و ارایه مشاوره فنی مهندسی در راستای کاهش مصرف انرژی ـ تعمیر و نگهداری و اجرای شبکه های توزیع، روشنایی و برق رسانی و تعمیر و نگهداری ترانس های قدرت و توزیع و راه اندازی سیستم های سرد کننده ـ نصب دوربین های مداربسته و سیستم های هشدار دهنده و اعلان حریق ـ طراحی، اجرا و تعمیر و نگهداری تاسیسات آب و فاضلاب، آب شیرین کن، نفت و گازو فضای سبزو تله متری ـ صادرات و واردات انواع کالاهای مجازبازرگانی و شرکت در مناقصات دولتی و غیردولتی ـ ارایه خدمات فنی و فروش و نگهداری سیستم های رایانه ای و ارتباطی ـ تامین قطعات و نیروی انسانی متخصص و غیرمتخصص ـ امکان سنجی و اجرای طرح های صنعتی و کشاورزی، آبزی پروری و اتوماسیون آنها ـ تسطیح اراضی، خاکبرداری و خاک ریزی و محوطه سازی و رنگ آمیزی اماکن و انجام خدمات جوشکاری و برشکاری ـ طراحی و نصب سیستم های تلفن مرکری سانترال و VOIP و تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فوق بمنزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد) ش 951202XXXX13404 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دشتستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره به مد دو سال انتخاب گردیدند ـ زهرا کمالی کد ملی 229559XXXX ـ ابراهیم تفکری کد ملی 252970XXXX ـ روح اله قاسمی به کد ملی 352109XXXX _مهدی قاسمی کد ملی 352112XXXX ـ آقای محمدکریم غلامی کد ملی 532991XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالرضا منفرد کد ملی 352110XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ش 950308XXXX04158 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دشتستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل الحاق یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ـ طراحی و تولید تابلوهای کنترل و پروس، سنجش و توزیع و پست های کمپکت، تعمیرو نگهداری و اجرای شبکه های توزیع و برق رسانی ـ تعمیرو نگهداری ترانس های قدرت و توزیع و راه اندازی سیستم های سردکننده ش 950308XXXX42611 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دشتستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/24:

تاسیس شرکت سهامی خاص نیروگسترشریف دشتستان درتاریخ 24/04/1394 به شماره ثبت 2286 به شناسه ملی 140050XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید واجرای تابلوهای اتوماسیون و امکان سنجی واجرای طرحهای صنعتی وکشاورزی، طراحی و اجرای ساختمانی و ساختمان سازی ودکوراسیون های داخلی و بیرونی مکانهای تجاری و مسکونی ـ انجام امور مالی وحسابرسی ـ نصب سیستمهای هشدار دهنده و اعلان حریق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی ـ صادرات وواردات انواع کالاهای مجاز بازرگانی ـ ارایه خدمات فنی و فروش و نگهداری سیستم های رایانه ای ـ انجام کلیه کارهایتاسیساتی شامل لوله کشی آب، گاز، اجرای فاضلاب، برق کشی و غیره، نگهداری از فضای سبز، تامین نیروی انسانی متخصص و غیرمتخصص، تعمیر و نگهداری ساختمانی و تجهیزات، خاکبرداری و خاکریزی محوطه سازی، تسطیح اراضی، سرویس ایاب و ذهاب، رنگامیزی اماکن، جوشکاری و برشکاری، انجام کلیه فعالیتهای مر تبط با موضوع شرکت و در صورت لزوم پس ازخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: برازجان ـ شهرک صنعتی خ کارگر شرقی دوم کدپستی 756161XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 366/3716 مورخ 16/3/94 نزد بانک ملت شعبه چمران پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت:. مسعود شریفی بشماره ملی 352090XXXX به سمت مدیرعامل و محمد حسین کمالی بشماره ملی 230032XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و زهرا کمالی بشماره 229559XXXX به سمت رییس هییت مدیره همگی به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مسعود شریفی به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد کریم غلامی به شماره ملی 532991XXXX به عنوان بازرس اصلی وآقای عبدالرضا منفرد به شماره ملی 352110XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه رسمی کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش 940424XXXX44565 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دشتستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی