اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 10388

شناسه ملی: 10800126168

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: ـ آقای عزیز سلکی به شماره ملی 417005XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای امین سلکی به شماره ملی 417279XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره ـ آقای پویا سلکی به شماره ملی 127266XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 971226XXXX48109 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ آقای عزیز سلکی به شماره ملی 417005XXXX ـ آقای پویا سلکی به شماره ملی 127266XXXX ـ آقای امین سلکی به شماره ملی 417279XXXX ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوا تدبیرتراز به شماره ثبت 4075 و شناسه ملی 140042XXXX7 به سمت بازرس اصلی و آقای امید سلکی به شماره ملی 275051XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 971226XXXX22135 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای امید سلکی به شماره ملی 275051XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم شهناز حنیف پور دیزج به شماره ملی 275347XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه صبح ساحل جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 970201XXXX43136 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عزیز سلکی به شماره ملی 417005XXXX آقای امین سلکی به شماره ملی 417279XXXX آقای پویا سلکی به شماره ملی 127266XXXX ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ثبت 27841 و شناسه ملی 103206XXXX5 به سمت بازرس اصلی و اقای امید سلکی به شماره ملی 275051XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه صبح ساحل جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 951128XXXX40754 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای امین سلکی به شماره ملی 417279XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره آقای عزیز سلکی به شماره ملی 417005XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای پویا سلکی به شماره ملی 127266XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ کلیه اسناد رسمی واوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته و نامه های عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره ومدیرعامل هر کدام به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است. ش 951128XXXX95327 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/04:

آگهی تغییرات شرکت خدمات فرس کهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10388 و شناسه ملی 108001XXXX8 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 03/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به 1393 به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی و خدمات آرمان بصیر به شماره ثبت 27841 و شناسه ملی 103206XXXX5 به سمت بازرس اصلی و آقای امید سلکی به شماره ملی 275051XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند .

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/08:

وفق مواد 39 و 40 لایحه الحاقی قانون تجارت و گواهی مالیاتی ارایه شده صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/8/1393 نیازی به ثبت و درج آگهی ندارد. ش 930908XXXX66562 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عزیز سلکی به شماره ملی 417005XXXX خانم مهناز بدری به شماره ملی 334143XXXX آقای امین سلکی به شماره ملی 417279XXXX ـ آقای امید سلکی به شماره ملی 275051XXXX به سمت بازرس اصلی خانم شهناز حنیف پوردیزج به شماره ملی 275347XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 930908XXXX31642 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای عزیز سلکی به شماره ملی 417005XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای امین سلکی به شماره ملی 417279XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم مهناز بدری به شماره ملی 334143XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل بصورت منفرد همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 930908XXXX33134 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/05:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/04/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شعبه نشانی استان تهران شهر تهران سه راه افسریه شهرک مقصودیه خیابان ابومسلم خراسانی کوچه مینا کار پلاک 62 طبقه 2 و به مدیریت امید سلکی تاسیس گردید. در تاریخ 05/05/1392 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 867590XXXX112698XXXX مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/15:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 28/10/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای امیر سلکی از عضو هییت مدیره خارج گردید. در نتیجه اعضا هییت مدیره بقرارذیل می باشند: آقای امید سلکی و آقای امین سلکی و آقای عزیز سلکی تا تاریخ 10/07/1393/2 سمت اعضا هییت مدیر ه بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امین سلکی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای امید سلکی به سمت رییس هییت مدیره و آقای عزیز سلکی به سمت عضو هییت مدیره و آقای عزیز سلکی به سمت مدیر عامل . 3 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره بصورت انفرادی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ 15/02/1392 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 867590XXXX112480XXXX مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/08/13:

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 10/07/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم شهناز حنیف پور دیزج به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف مهدیان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 10/07/1393 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امید سلکی و آقای امیر سلکی و آقای امین سلکی و آقای عزیز سلکی تا تاریخ 10/07/1393/4 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیرسلکی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای امین سلکی به سمت عضو هییت مدیره و آقای امید سلکی به سمت رییس هییت مدیره و آقای عزیز سلکی به سمت عضو هییت مدیره و آقای عزیز سلکی به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود در تاریخ 06/08/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 03/03/1390 تصمیمات ذیل اتخاذشد: 1 ـ آقای امین سلکی به عنوان بازرس اصلی، خانم شهناز حنیف پور دیزج به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: کلیه خدمات امداد خودرو و امورات جانبی آن از قبیل تعمیرات و جا به جایی در محورهای برون و درون شهری احداث و ایجاد پارکینگ تعمیر گاه و اخذ نمایندگی از شرکتها و سازمانهای داخلی و خارجی در خصوص خدمات یاد شده و جانبی آن ارایه خدمات شهری شامل فضای سبز مدیریت پسماند مبلمان شهری و سایر موارد مرتبط با آیین نامه خدمات شهری ارایه خدمات ترافیکی اعم از خط کشی ترافیکی شهری و جاده ای طراحی و ساخت علایم ترافیکی تهیه و ساخت رنگ ترافیکی سرد و گرم و دو جزیی و درزگیری و برش آسفالت و نصب گاردریل ارایه خدمات اعم از حفاری ـ کانال کشی کابل کشی مفصل بندی فیبر نوری و سایر امور مرتبط ارایه خدمات عمومی شامل جدول کشی پیاده رو سازی اجرای سیستم های آبیاری و تاسیسات آب و برق ـ تامین نیروی انسانی مورد نیاز ادارات و ارگانها و سازمانهای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی خدمات تایپ و داده آمایی و خدمات مالی و دفتری صادرات و واردات کالاهای مجاز. در تاریخ 22/04/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/02/13:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/12/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ارایه خدمات شهری شامل فضای سبز، مدیریت پسماند، مبلمان شهری و سایر موارد مرتبط با آیین نامه خدمات شهری، ارایه خدمات ترافیکی اعم از خط کشی ترافیکی شهری و جاده ای، طراحی و ساخت علایم ترافیکی، تهیه و ساخت رنگ ترافیکی سرد و گرم دوجزیی و درزگیری و برش آسفالت و نصب گاردریل و کلیه خدمات امدادین خودرو و امورات جانبی آن از قبیل تعمیرات جابجایی و اخذ نمایندگی از شرکتها و سازمانهای داخلی و خارجی در خصوص خدمات یاد شده و جانبی آن در خصوص خدمات یاد شده و جانبی آن سایر موارد مندرج در ماده دو اساسنامه در تاریخ 5/2/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/04/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 01/04/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای محمدحسین جبالبازی به عنوان بازرس اصلی، خانم شهناز حنیف پوردیزج به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 01/04/1391 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امید سلکی و آقای امیر سلکی و آقای عزیز سلکی رحیم تا تاریخ 01/04/1391 4 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امید سلکی به سمت رییس هییت مدیره و آقای امیر سلکی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عزیز سلکی رحیم به سمت عضو هییت مدیره و آقای عزیز سلکی رحیم به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. در تاریخ 27/04/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی