اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 294301

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: شهر تهران بلوار اشرفی اصفهانی خ سازمان آب شمالی نبش گلستان

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/07/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/3/87 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 تعداد 000/170 سهم از سهام بی نام شرکت به سهام بانام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به 000/000/1 سهم 000/1 ریالی که تعداد 000/000/1 سهم آن بانام می باشد. در تاریخ 29/7/87 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/3/87 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/86 به تصویب رسید. 2 ـ آقای مهرزاد بنونژاد به عنوان بازرس اصلی، آقای جعفر کیان پور به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. در تاریخ 28/7/87 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/6/87 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بلوار اشرفی اصفهانی خ سازمان آب شمالی نبش گلستان پ 1 ط همکف تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 30/7/87 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 10/2/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1ـ تعداد 170000 سهم از سهام بانام شرکت به سهام بینام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ000/000/000/1 ریال منقسم به 000/000/1 سهم000/1 ریالی که تعداد000/830 سهم آن بانام 000/170 سهم آن بینام میباشد. 2ـ کلیه سرمایه نعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ 24/2/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/2/86 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ـ م آرژانتین خ بیست و یکم شماره 9 ط 1 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 17/6/1386 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی