اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 1780

شناسه ملی: 10181504860

تاریخ ثبت: 1392/07/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/07/03

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/07/03:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/17:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و محمد حاجی زاده به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه در محل قانونی شرکت میباشد. در تاریخ 17/10/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 1758144 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی پاکدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/03:

شرکت فوق در تاریخ 03/07/1392 تحت شماره 1780 و شناسه ملی 101815XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 03/07/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار همشهری آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام امور دلالی رسمی بیمه و مشاوره بیمه ای بر اساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ج ـ ا ـ ایران و بیمه گری و آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه ـ دستورالعمل های صادره از سوی بیمه مرکزی ج ـ ا ـ ایران و سایر قوانین و مقررات موضوعه دیگر. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر پاکدشت خاتون آباد مجتمع رضا طبقه دوم واحد 10 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به یکصد سهم 000/100 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/10 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1043 مورخ 28/06/1392 نزد بانک ملی شعبه فرهنگ ساری پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای میران اولادی عباس آبادی به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ خانم فاطمه ناطق به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای محمد حاجی زاده به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای محمد حاجی زاده به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا منفرد محمد حاجی زاده یا به اتفاق رییس هییت مدیره میران اولادی عباس آبادی مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا محمد حاجی زاده و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای نیما اولادی عباس آبادی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای امیرحسین اولادی عباس آبادی به عنوان بازرس علی البدل ش 1753749 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی پاکدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی