اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 13335

شناسه ملی: 10101395521

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 21 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1381/11/29:

1,253,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/09:

آگهی تغییرات شرکت رنگرزی مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13335 و شناسه ملی 101013XXXX1 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -بنابر اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/11/1398 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/42 ریال منقسم به 4200000 سهم 000/10 ریالی بانام عادی به مبلغ 000/000/56700 منقسم به 000/5670 سهم 000/10 ریالی بانام عادی از محل سود تقسیم نشده هییت مدیره شرکت افزایش سرمایه راعملی دانسته در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح میگردد ماده 5 اصلاحی سرمایه شرکت مبلغ 000/000/56700 منقسم به 5670000 سهم 000/10 ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت شده است

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال 1397 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی آگاهان بهروش پارس به عنوان بازرس اصلی و آقای فرامرز یغمایی به شماره ملی 003860XXXX بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 980526XXXX02803 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: سپیده حمیدی ازغدی به شماره ملی 045009XXXX علی بهزادیان به شماره ملی 004383XXXX عباس مقصودی به شماره ملی 058964XXXX رضا حمیدی ازغدی به شماره ملی 094017XXXX امیرعباس مستشاری به شماره ملی 093068XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و فرهاد حمیدی ازغدی به شماره ملی 094181XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی پارس بهروش به شماره ملی 101006XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و آقای فرامرز یغمایی به شماره ملی 003860XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. ش 970521XXXX11952 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ رضا حمیدی ازغدی به شماره ملی 094017XXXX به سمت رییس هییت مدیره محمد حمیدی ازغدی به شماره ملی 093927XXXX به سمت مدیرعامل(خارج از اعضای هییت مدیره) علی بهزادیان به شماره ملی 004383XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره امیرعباس مستشاری به شماره ملی 093068XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره عباس مقصودی به شماره ملی 058964XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره سپیده حمیدی ازغدی به شماره ملی به سمت عضو اصلی هییت مدیره 045009XXXX برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل سفته، برات و چک و قراردادهای تعهدآور با دو امضا از پنج امضا اعضای هییت مدیره و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه مهر شرکت دارای اعتبار است ش 970521XXXX04174 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفا حامد حمیدی ازغدی از سمت مدیرعاملی شرکت رضا حمیدی کد ملی 094017XXXX به سمت رییس هییت مدیره و علی بهزادیان کد ملی 004383XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد حمیدی ازغدی کد ملی 093927XXXX (خارج از هییت مدیره) به سمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی مدیران تاتاریخ 21/04/1397 انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل سفته، برات و چک و قراردادهای تعهدآور با دو امضا از پنج امضا هییت مدیره و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است. ش 960925XXXX41777 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. ـ 2 موسسه حسابرسی و خدمات مالی پارس بهروش به عنوان بازرس اصلی و آقای فرامرز یغمایی بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. ـ 3 روزنامه کثیرالانتشار خراسان برای درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 960525XXXX41163 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان رضا حمیدی ازغدی 094017XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ علی بهزادیان 004383XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حامد حمیدی ازغدی 093895XXXX به سمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی مدیران تا 21/139704 انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل سفته،برات و چک و قراردادهای تعهدآور با دو امضا از پنج امضا هییت مدیره (آقای رضا حمیدی ازغدی 094017XXXX آقای علی بهزادیان 004383XXXX آقای عباس مقصودی 058964XXXX آقای امیر عباس مستشاری 093068XXXX خانم سپیده حمیدی ازغدی 045009XXXX )و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است ش 951228XXXX56907 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/27:

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا حمیدی ازغدی کدملی 094017XXXX به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی بهزادیان کدملی 004383XXXX به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان عباس مقصودی کدملی 058964XXXX و خانم سپیده حمیدی ازغدی کدملی 045009XXXX به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و فرهاد حمیدی ازغدی کدملی 094181XXXX به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 2/4/95 انتخاب شدند. 2ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل سفته ـ چک ـ برات ـ و قراردادهای تعهدآور بادو امضاء از پنج امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش941227XXXX36411 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای فرهاد حمیدی ازغدی عضو البدل شرکت با کد ملی 094181XXXX بسمت عضو اصلی هییت مدیره جایگزین آقای محمد رضا بهزادیان برای باقیمانده مدت تصدی تاتاریخ 02/04/1395 گردید ـ آقای مهندس رضا حمیدی ازغدی 094017XXXX به سمت رییس هییت مدیره وآقای قاسم والامعتمد 049278XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای فرهاد حمیدی 094181XXXX به عنوان مدیرعامل وعباس مقصودی 058964XXXX به سمت عضو هییت مدیره و سپیده حمیدی ازغدی 045009XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. ـ 2 امضا کلیه اوراق بهادار واسناد از قبیل سفته، برات و چک و قراردادهای تعهد آور با دو امضا از پنج امضا هییت مدیره ومهر شرکت دارای اعتبار است ش 940704XXXX73380 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پارس بهروش به سمت بازرس اصلی و آقای فرامرز یغمایی به شماره ملی 003860XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال 1393 مورد تصویب مجمع قرار گرفت ش 940601XXXX86739 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای رضا حمیدی ازغدی به سمت رییس هییت مدیره آقای قاسم والا معتمد به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای محمدرضا بهزادیان به سمت عضو هییت مدیره آقای عباس مقصودی به سمت عضو هییت مدیره خانم سپیده حمیدی ازغدی به سمت عضو هییت مدیره آقای فرهاد حمیدی ازغدی به عنوان مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل سفته، برات و چک و قراردادهای تعهدآور با دو امضا از پنج امضا هییت مدیره و مکاتبات عادی با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره همراه مهر شرکت دارای اعتبارمیباشد. ش 930623XXXX42937 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 02/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان رضا حمیدی ازغدی و قاسم والامعتمد و محمد رضا بهزادیان و عباس مقصودی و خانم سپیده حمیدی ازغدی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقای فرهاد حمیدی ازغدی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 ـ آقای حسن رفایی خالقلی مقدم به عنوان بازرس اصلی و آقای فرامرز یغمایی بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان برای درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4 ـ صورتهای مالی منتهی به 92/12/29 مورد تصویب قرارگرفت. ش 930623XXXX92637 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/28:

به استناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 20/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به مبلغ 000/730/167/12 و سود انباشته شده به مبلغ 000/000/000/1 ریال به حساب سرمایه هییت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 000/730/167/13 ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد. ماده 5 اصلاحی سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/35 ریالی منقسم به 000/500/3 سهم 000/10 ریالی بانام میباشد که تماما پرداخت شده است. ش 1809773 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/28:

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000/270/832/21 ریال به 000/000/000/35 ریال و افزایش تعداد سهام از 2183227 سهم به 000/500/3 سهم 000/10 ریالی بانام از طریق تبدیل مطالبات حال شده و سود تقسیم نشده مورد تصویب قرار گرفت. ش 1809772 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/07:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 9/4/1392 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای سال مالی منتهی به 30/12/91 ، آقایان حسن رفایی خالقلی مقدم و فرامرز یغمایی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و موسسه حسابرسی پارس بهروش به سمت حسابرس شرکت برای سال مالی 92 انتخاب گردیدند. ش 1687903 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/04/12:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/4/91 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال 1390 ، آقایان حسن رفایی خالقلی مقدم و فرامرز یغمایی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقایان رضا حمیدی ازغدی و قاسم والامعتمد و محمدرضا بهزادیان و عباس مقصودی و خانم سپیده حمیدی ازغدی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای فرهاد حمیدی ازغدی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/4/91 آقای رضا حمیدی ازغدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای قاسم والامعتمد به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای فرهاد حمیدی ازغدی به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با دو امضا از پنج امضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/06/14:

پیرو آگهی شماره 56291/2 ن مورخ 7/6/90 در سطر اول تاریخ جلسه مجمع عمومی عادی 6/4/90 صحیح می باشد و در سطر دوم نام بازرس اصلی (آقای حسن رفایی خالقلی مقدم) صحیح است که اشتباهاً آقای حسین رفایی خالقلی مقدم درج شده است لذا بدینوسیله اصلاح آن اعلام می گردد. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/4/90 الحاق یک تبصره به ماده بیست و تغییر و الحاق عبارتی به ماده 28 اساسنامه بشرح جلسه مورد تصویب قرار گرفت . رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه 2 مشهدمقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29/6/89 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای پایان سال مالی 88 ، آقایان حسن رفایی خالقلی مقدم و فرامرز یغمایی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقایان رضا حمیدی ازغدی، قاسم والامعتمد، محمدرضا بهزادیان، عباس مقصودی و خانم سپیده حمیدی ازغدی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای فرهاد حمیدی ازغدی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/6/89 آقای رضا حمیدی ازغدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای قاسم والامعتمد به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای فرهاد حمیدی ازغدی به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با دو امضا از پنج امضای اعضای هییت مدیره و مکاتبات عادی با امضای رییس هییت مدیره یا مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/8/88 شرکت مزبور، کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، برات، سفته و قراردادهای تعهدآور با دو امضا از پنج امضای هییت مدیره و مکاتبات عادی با امضای رییس هییت مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 23/7/88 شرکت مزبور, ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال 87 آقایان حسن رفایی خالقی مقدم و فرامرز یغمایی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 12/4/1386 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت وتصویب صورتهای مالی منتهی به 29/12/1385 ، آقای حسن رفایی خالقلی مقدم و فرامرز یغمایی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند وبه موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخه 12/4/1386 با توجه به استعفای آقای آرش حمیدی ازغدی از سمت مدیرعامل شرکت، آقای فرهاد حمیدی ازغدی(خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شد وکلیه اوراق واسنادبهادار و تعهدآور از قبیل چک و برات وسفته و قراردادها تعهدآور با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره(رضا حمیدی ازغدی) یا نایب رییس هییت مدیره(قاسم والا متعهد) به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره ومکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/12/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/11/84 شرکت مزبور افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000/560/193/18 ریال به مبلغ 000/270/832/21 ریال و افزایش تعداد سهام از 1819356 سهم به 227/183/2 سهم 000/10 ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران مورد تصویب قرار گرفت و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/11/84 با توجه به اظهارنامه تنظیمی پس از افزایش سرمایه و سند حسابداری مبنی بر تصفیه مطالبات مبلغ 000/710/638/3 ریال از حساب بدهی شرکت کسر و به حساب سرمایه منظور گردیده در نتیجه هییت مدیره افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته و ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 000/270/832/21 ریال منقسم به 227/183/2 سهم 000/10 ریالی بانام می باشد که تمامی آن پرداخت گردیده است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مورخ 14/10/83 هییت مدیره شرکت فوق با توجه به فوت آقای احمد شریفی عضو اصلی هییت مدیره آقای آرش حمیدی ازغدی( عضو علی البدل هییت مدیره )جایگزین وی در هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره گردید و ترکیب هییت مدیره به شرح ذیل تعیین شد: آقایان رضا حمیدی ازغدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای قاسم والامعتمد به سمت نایب رییس هییت مدیره و آرش حمیدی ازغدی به سمت مدیر عامل شرکت و خانم قدسیه بهزادیان و آقای محمدرضا حمایتکار به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره متغیر یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبراست. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/11/83 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 15 ، 161 ، 300 ، 000 ریال به مبلغ 18 ، 193 ، 560 ، 000 ریال و افزایش: تعداد سهام از 130/516/1 سهم به 356/819/1 سهم 10 ، 000 ریالی از طریق تبدیل مطالبات حال شده مورد تصویب قرار گرفت. و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/11/83 و با عنایت تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هییت مدیره افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 3 ، 032 ، 260 ، 000 ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد. ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 18 ، 193 ، 560 ، 000 ریال منقسم به 356/819/1 سهم 10 ، 000 ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ بیستم اسفندماه 1382 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ سیزده میلیارد و هفتصد و هشتاد وسه میلیون ریال به بمبلغ پانزده میلیارد و یکصد و شصت و یک میلیون و سیصد هزار ریال و افزایش تعداد سهام از یک میلیون و سیصد و هفتاد و هشت هزار وسیصد سهم ده هزار ریالی به یک میلیون و پانصد و شانزده هزار و یکصد و سی سهم ده هزار ریالی مطالبات حال شده مورد تصویب قرار گرفت و به استناد اظهارنامه تنظیمی توسط هییت مدیره شرکت مورخ 20/12/82 و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تسویه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هییت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانست در نتیجه مبلغ یک میلیارد و سیصد و هفتاد و هشت میلیون و سیصد هزار ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده پنج اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد. ماده پنج اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ پانزده میلیارد و یکصد و شصت و یک میلیون و سیصد هزار ریال منقسم به یک میلیون و پانصد و شانزده هزار و یکصد و سی سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که تمام پرداخت گردیده است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه 2 مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/06/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 23/4/82 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/81 تصویب گردیده و آقایان حسن رضایی خالقلی مقدم و علی مستشاری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه خراسان و اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گریدده است. رییس ثبت اسناد واملاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 29/11/81 افزایش سهام شرکت از مبلغ 1253XXXX000 ریال به مبلغ 13783XXXX00 ریال افزایش تعداد سهام از 1253000 سهم ده هزارریالی به 1378300 سهم ده هزارریالی از محل تبدیل مطالبات حال شده مورد تصویب قرار گرفته است و باعنایت به اظهارنامه تنظیمی پس از افزایش سرمایه و باتوجه به سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه مبلغ 1253XXXX00 ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است درنتیجه اصلاح ماده پنج اساسنامه شرکت بشرح ذیل تصویب گردیده است ماده 5 اصلاحی - سرمایه شرکت مبلغ 13783XXXX00 ریال منقسم به 1378300 سهم ده هزارریالی بانام میباشد که تماما پرداخت گردیده است رییس ثبت ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی