اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 332921

شناسه ملی: 10103751296

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

کد پستی: 1477773563

آدرس: تصفیه تهران انتهای خیابان اشرفی اصفهانی بلوار سیمون بولیوار بین خیابان اقبال و معین پلاک 9 واحد 3 طبقه اول

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/09/03:

20,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/03/10:

20,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/4/1393 شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و محمدرضا اخگری به شماره ملی 004374XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران انتهای خیابان اشرفی اصفهانی بلوار سیمون بولیوار بین خیابان اقبال و معین پلاک 9 واحد 3 طبقه اول کد پستی 147777XXXX می باشد. پ 930512XXXX75611 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/10/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/9/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/9/1389 به هییت مدیره درخصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و از طریق صدور سهم جدید از مبلغ 000/000/20 ریال به مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به پنج هزار سهم با نام، به ارزش هرسهم 000/200 ریال که مبلغ 000/000/980 ریال بموجب گواهی شماره 19571045 مورخ 2/9/1389 بانک پارسیان شعبه دیباجی جنوبی پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 1/10/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 3/9/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 31 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 3/9/1391 به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا اخگری به شماره ملی 004374XXXX و آقای علیرضا زمانی نژاد به شماره ملی 428425XXXX و آقای بابک ابراهیمی کلاریجانی به شماره ملی 004345XXXX و آقای محمد اکبرزاده به شماره ملی 005826XXXX و آقای مسعودرضا شمس زرین به شماره ملی 004167XXXX و آقای سعیدرضا صباغ یزدی به شماره ملی 003690XXXX تا تاریخ 3/9/1391/3 سمت اعضا هییت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا اخگری به شماره ملی 004374XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای علیرضا زمانی نژاد به شماره ملی 428425XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای بابک ابراهیمی کلاریجانی به شماره ملی 004345XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد اکبرزاده به شماره ملی 005826XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مسعودرضا شمس زرین به شماره ملی 004167XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سعیدرضا صباغ یزدی به شماره ملی 003690XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد اکبرزاده به شماره ملی 005826XXXX به سمت مدیر عامل . 4 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقوداسلامی با امضا دو نفر از 3 نفر آقایان محمد اکبرزاده و محمدرضا اخگری و علیرضا زمانی نژاد همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. در تاریخ 1/10/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/8/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم پروین طریحی به شماره ملی 003587XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم میترا حکیم شوشتری به شماره ملی 004687XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ 1/10/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/03/19:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/3/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 تعداد 100 سهم از سهام بی نام شرکت به سهام بانام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/20 ریال منقسم به یکصد سهم 000/200 ریالی که تعداد یکصد سهم آن بانام میباشد. در تاریخ 19/3/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی