اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 298174

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/4/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای خسرو عسگرزاده به سمت رییس هییت مدیره و آقای بهزاد مختاری به سمت نایب رییس هییت مدیره و رحمت اله عسگرزاده به سمت عضو هییت مدیره و رحمت اله عسگرزاده به سمت مدیرعامل 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 24/5/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/4/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای پرویز عموزاده به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد عموزاده به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 18/4/91 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهزاد مختاری و آقای خسرو عسگرزاده و رحمت اله عسگرزاده تا تاریخ 18/4/91 . 3 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1387 به تصویب رسید. در تاریخ 24/5/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 7/3/87 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 7/3/89 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهزاد مختاری و فتح اله عسگرزاده و رحمت اله عسگرزاده تا تاریخ 7/3/89 . 2 ـ آقای پرویز عموزاده به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد عموزاده به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ 4/4/87 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تا?یید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/2/85 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت, آقایان پرویز و فرهاد عموزاده به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. و آقایان فتح اله و رحمت عسگر زاده و بهزاد مختاری به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/2/85 آقای بهزاد مختاری به سمت رییس هییت مدیره و آقای فتح اله عسگر زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رحمت اله عسگر زاده به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و رسمی و بانکی با امضا منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/10/17:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 3/10/82 آقای فرهاد عموزاده و بهرام عموزاده به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. و آقایان رحمت اله عسگرزاده و فتح اله عسگرزاده و بهزاد مختاری به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/10/82 آقای بهزاد مختاری به سمت رییس هییت مدیره و فتح اله عسگرزاده به سمت نایب رییس و رحمت اله عسگرزاده به سمت مدیر عامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است و طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/10/82 موضوع شرکت ماده 2 اساسنامه به شرح صورت جلسه پیوست تغییر یافت و شعبه ای از شرکت در تهران به نشانی خیابان شهید عراقی زیر پل همت پلاک 55 طبقه همکف به مدیریت آقای فتح اله عسگرزاده و شعبه ای از شرکت در شهرستان سمنان به نشانی خیابان شهید باهنر کوچه شهیدان شهاب پلاک 14 به مدیریت آقای رحمت اله عسگرزاده تاسیس گردیده است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/10/17:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 3/10/82 آقای فرهاد عموزاده و بهرام عموزاده به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد و آقایان رحمت اله عسگرزاده و فتح اله عسگرزاده و بهزاد مختاری به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/10/82 آقای بهزاد مختاری به سمت رییس هییت مدیره و فتح اله عسگرزاده به سمت نایب رییس و رحمت اله عسگرزاده به سمت مدیر عامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است و طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/10/82 موضوع شرکت ماده 2 اساسنامه بشرح صورتجلسه پیوست تغییریافت و شعبه ای از شرکت در تهران به نشانی خیابان شهید عراقی زیر پل همت پلاک 55 طبقه همکف به مدیریت آقای فتح اله عسگرزاده و شعبه ای از شرکت در شهرستان سمنان به نشانی خیابان شهید باهنر کوچه شهیدان شهاب پلاک 14 به مدیریت آقای رحمت اله عسگرزاده تاسیس گردیده است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی