اطلاعات عمومی

فعال سهامی عام

شماره ثبت: 9

شناسه ملی: 10100665220

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 55 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/08/20:

1,644,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/08/14:

822,000,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 03/02/1399 تغییرات ذیل اتخاذ شد : - 1 صورتهای مالی وتقسیم سود سال مالی منتهی به 30/09/1398 مورد تصویب قرارگرفت. - 2 اعضا هییت مدیره تاتاریخ 03/02/1401 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان( سهامی عام) به شناسه ملی 101025XXXX4 گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) به شناسه ملی 106300XXXX6 شرکت سیمان شمال( سهامی عام)به شناسه ملی 101002XXXX2 شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی 101002XXXX5 شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه ( سهامی عام) به شناسه ملی 101000XXXX4 - 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - 4 حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان حسابرسی به شماره ثبت 68692 و شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به پایان آذر ماه 1399 انتخاب گردید. ش 990214XXXX17534 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شرکت سیمان شمال ( سهامی عام) به شماره شناسه 101002XXXX2 و شماره ثبت 4492 با نمایندگی آقای ابراهیم معدن پیشه دارای کد ملی به شماره 032168XXXX طی حکم شماره 20973/100/98 مورخ 18/09/98 به سمت رییس هییت مدیره ( عضو موظف) ؛شرکت سیمان فارس و خوزستان ( سهامی عام) به شماره شناسه 101002XXXX5 و شماره ثبت 4081 با نمایندگی آقای مهدی کریمی شهر بابک دارای کد ملی به شماره 006053XXXX طی حکم شماره 2897/1 مورخ 25/04/97 به سمت نایب رییس هییت مدیره؛ شرکت گروه صنایع سیمان کرمان ( سهامی عام) به شماره شناسه 106300XXXX6 و شماره ثبت 170 با نمایندگی آقای سید باقر نبوی چاشمی دارای کد ملی به شماره 216080XXXX طی حکم شماره 21211/100/98 مورخ 30/10/98 به سمت عضو هییت مدیره؛بانک صنعت ومعدن( سهامی خاص) به شماره شناسه 101008XXXX0 و شماره ثبت 38705 با نمایندگی آقای محسن حیدری دارای کد ملی به شماره 094504XXXX طی حکم شماره 37481 مورخ 27/05/98 به سمت عضو هییت مدیره؛ شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان( سهامی عام) به شماره شناسه 101025XXXX4 و شماره ثبت 218006 با نمایندگی آقای بهروز دانشی دارای کد ملی به شماره 206133XXXX طی حکم شماره 20972/100/98 مورخ 18/09/98 به سمت عضو هییت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی تاتاریخ 12/12/1398 انتخاب شدند. 2 آقای بهروز دانشی دارای کد ملی به شماره 206133XXXX را به عنوان مدیر عامل برای باقیمانده دوره تصدی تاتاریخ 12/12/1398 انتخاب نمود. 3 مقرر گردید کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و یکی ازاعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیر عامل و مهرشرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 4 اختیارات مدیر عامل به شرح صورتجلسه تعیین وتفویض گردید. ش 981129XXXX12693 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/08/1398 و تاییدیه شماره 060 - 535081/989 مورخ 21/08/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1 بنا به تفوض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/12/1396 به هییت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ 1233XXXX00000 ریال به مبلغ 1644XXXX00000 ریال منقسم به 1644XXXX00 سهم با نام، به ارزش هر سهم 1000 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980923XXXX92688 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صورتهای مالی و تقسیم سود سال مالی ترازنامه منتهی به 30/09/1397 مورد تصویب قرار گرفت 2 ـ حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان حسابرسی به شماره ثبت 68692 و شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 30/09/1398 تعیین گردید. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 980125XXXX37234 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شماره شناسه 101002XXXX2 و شماره ثبت 4492 با نمایندگی آقای علی نیکخواه سرنقی دارای کد ملی به شماره 285036XXXX به سمت رییس هییت مدیره (عضو موظف) ؛ شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) به شماره شناسه 106300XXXX6 و شماره ثبت 170 با نمایندگی آقای رامین جعفر زاده اندبیلی دارای کد ملی به شماره 005286XXXX به سمت عضو موظف هییت مدیره وبانک صنعت و معدن (سهامی خاص) به شماره شناسه 101008XXXX0 و شماره ثبت 38705 با نمایندگی آقای مجتبی جعفرزاده دارای کد ملی به شماره 325070XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وشرکت سیمان فارس و خوزستان(سهامی عام) به شماره شناسه 101002XXXX5 و شماره ثبت 4081 با نمایندگی آقای مهدی کریمی شهربابک دارای کد ملی به شماره 006053XXXX به سمت عضو هییت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به شماره شناسه 101025XXXX4 و شماره ثبت 218006 با نمایندگی آقای حامد اصل روستا دارای کد ملی به شماره 006608XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب شدند. حامد اصل روستا دارای کد ملی 006608XXXX را به عنوان مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب نمودند. 3 ـ مقرر گردید کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در اجرای مواد 124 ، 125 و 128 مقررات لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و با توجه به مفاد ماده 39 اساسنامه شرکت، هییت مدیره شرکت اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود. 1 ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. 2 ـ نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش ، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها به استثنای معاونین و مدیران بلافصل مدیرعامل و ماموران که با پیشنهاد مدیرعامل و تایید هییت مدیره صورت گیرد. 3 ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارایه آن به بازرس قانونی و حسابرس و سازمان بورس اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره. 4 ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع 3 ماهه و ارایه صورتهای مالی 6 ماهه و ارایه آن به بازرس و حسابرس و سازمان بورس پس از تصویب هییت مدیره. 5 ـ تهیه گزارشات مورد نیاز در مجامع عمومی، عادی و عادی بطور فوق العاده و فوق العاده پس از تصویب هییت مدیره. 6 ـ پیشنهاد افتتاح حسابجاری ریالی، ارزی، سپرده گذاری کوتاه مدت، بلند مدت و قرض الحسنه نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی به منظور بهره گیری از منابع نقدی شرکت و انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حسابجاری و سپرده پس از تصویب هییت مدیره. 7 ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. 8 ـ عقد هر نوع قرارداد در قالب آیین نامه معاملات شرکت وتغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات که با موضوع شرکت مستقیماً یا غیر مستقیم ارتباط پیدا کند با تایید هییت مدیره. 9 ـ تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، پرداخت دیون و بدهی های جاری و وصول مطالبات. 10 ـ مبادرت به تقاضا واقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع. 11 ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. 12 ـ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. 13 ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها با تصویب هییت مدیره 14 ـ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هییت مدیره. 15 ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسیلم بدعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل درتوکیل ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً ، تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از دعوای ثالث، اقدام بدعوی متقابل و دفاع از آن ، تامین مدعی به تقاضای توقیف تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. با تصویب هییت مدیره. 16 ـ تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاریه کشور. 17 ـ مدیرعامل موظف است درمحدوده اختیارات بشرح نوشته شده در بالا با رعایت قوانین معتبر جاری و ضوابط اساسنامه و آیین نامه های مصوب و مصوبات هییت مدیره و حفظ صرفه و صلاح شرکت، به عنوان بالاترین مقام اجرایی نسبت به اداره امور اجرایی اقدام و گزارشهای ادواری در جلسات هییت مدیره ارایه کند. ش 980125XXXX47874 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/21:

آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران سهامی عام به شماره ثبت 9 و شناسه ملی 101006XXXX0 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/07/1397 و تاییدیه شماره 52 - 403852/979 مورخ 22/07/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1 بنا به تفوض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/12/1396 به هییت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ 822XXXX00000 ریال به مبلغ 1233XXXX00000 ریال منقسم به 1233XXXX00 سهم با نام، به ارزش هر سهم 1000 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. رونوشت به: مدیریت محترم نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار بازگشت به نامه شماره 52 - 403852/979 مورخ 22/07/1397 جهت اطلاع.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/21:

آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران سهامی عام به شماره ثبت 9 و شناسه ملی 101006XXXX0 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/07/1397 و تاییدیه شماره 52 - 403852/979 مورخ 22/07/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1 بنا به تفوض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/12/1396 به هییت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ 822XXXX00000 ریال به مبلغ 1233XXXX00000 ریال منقسم به 1233XXXX00 سهم با نام، به ارزش هر سهم 1000 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. رونوشت به: مدیریت محترم نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار بازگشت به نامه شماره 52 - 403852/979 مورخ 22/07/1397 جهت اطلاع.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/21:

آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران سهامی عام به شماره ثبت 9 و شناسه ملی 101006XXXX0 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/07/1397 و تاییدیه شماره 52 - 403852/979 مورخ 22/07/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1 بنا به تفوض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/12/1396 به هییت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ 822XXXX00000 ریال به مبلغ 1233XXXX00000 ریال منقسم به 1233XXXX00 سهم با نام، به ارزش هر سهم 1000 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. رونوشت به: مدیریت محترم نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار بازگشت به نامه شماره 52 - 403852/979 مورخ 22/07/1397 جهت اطلاع.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 12/12/1398 به قرار ذیل برای بقیه دوره تصدی اعضای هییت مدیره تعیین گردیدند: شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت 4492 و شناسه ملی 101002XXXX2 با نمایندگی آقای علی نیکخواه سرنقی به شماره ملی 285036XXXX به سمت رییس هییت مدیره (عضو موظف) و شرکت بانک صنعت و معدن سهامی خاص به شماره ثبت 38705 و شناسه ملی 101008XXXX0 با نمایندگی آقای مجتبی جعفرزاده به شماره ملی 325070XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت سیمان کرمان سهامی عام به شماره ثبت 170 و شناسه ملی 106300XXXX6 با نمایندگی آقای رامین جعفرزاده اندبیلی به شماره ملی 005286XXXX به سمت عضو هییت مدیره (عضو موظف) و شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت 4081 و شناسه ملی 101002XXXX5 با نمایندگی آقای مهدی کریمی شهربابک به شماره ملی 006053XXXX به سمت عضو هییت مدیره (عضو غیرموظف) و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی عام به شماره ثبت 218006 و شناسه ملی 101025XXXX4 با نمایندگی آقای علی حسین پور به شماره ملی 209387XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی حسین پور به شماره ملی 209387XXXX به سمت مدیرعامل. ـ 2 کلیه چکها، قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ 3 اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین و تفویض گردید. ش 970728XXXX83383 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سمت اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت 4492 و شناسه ملی 101002XXXX2 با نمایندگی آقای علی نیکخواه سرنقی به شماره ملی 285036XXXX به سمت رییس هییت مدیره (عضو موظف) و شرکت بانک صنعت و معدن سهامی خاص به شماره ثبت 38705 و شناسه ملی 101008XXXX0 با نمایندگی آقای مجتبی جعفرزاده به شماره ملی 325070XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت سیمان کرمان سهامی عام به شماره ثبت 170 و شناسه ملی 106300XXXX6 با نمایندگی آقای رامین جعفرزاده اندبیلی به شماره ملی 005286XXXX به سمت عضو هییت مدیره و شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت 4081 و شناسه ملی 101002XXXX5 با نمایندگی آقای علی رجبی به شماره ملی 450008XXXX به سمت عضو هییت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی عام به شماره ثبت 218006 و شناسه ملی 101025XXXX4 با نمایندگی آقای علی حسین پور به شماره ملی 209387XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی حسین پور به شماره ملی 209387XXXX به سمت مدیرعامل. ـ 2 کلیه چکها، قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت می باشد. ـ 3 اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین و تفویض گردید. ش 970222XXXX48171 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 30/09/1396 به تصویب رسید. ـ 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 12/12/1398 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی عام به شماره ثبت 218006 و شناسه ملی 101025XXXX4 و شرکت سیمان کرمان سهامی عام به شماره ثبت 170 و شناسه ملی 106300XXXX6 و شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت 4492 و شناسه ملی 101002XXXX2 و شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت 4081 و شناسه ملی 101002XXXX5 و شرکت بانک صنعت و معدن سهامی خاص به شماره ثبت 38705 و شناسه ملی 101008XXXX0 تا تاریخ 12/12/1398 . ـ 3 سازمان حسابرسی به شماره ثبت 68692 و شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ 4 روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 970118XXXX91123 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- 1 سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 29/02/1397 به قرار ذیل برای بقیه دوره تصدی اعضای هییت مدیره تعیین گردیدند: شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت 4492 و شناسه ملی 101002XXXX2 با نمایندگی آقای علی نیکخواه سرنقی به شماره ملی 285036XXXX به سمت رییس هییت مدیره (عضو موظف) و شرکت بانک صنعت و معدن سهامی خاص به شماره ثبت 38705 و شناسه ملی 101008XXXX0 با نمایندگی آقای مجتبی جعفرزاده به شماره ملی 325070XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت سیمان کرمان سهامی عام به شماره ثبت 170 و شناسه ملی 106300XXXX6 با نمایندگی آقای رامین جعفرزاده اندبیلی به شماره ملی 005286XXXX به سمت عضو هییت مدیره و شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت 4081 و شناسه ملی 101002XXXX5 با نمایندگی آقای علی رجبی به شماره ملی 450008XXXX به سمت عضو هییت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی عام به شماره ثبت 218006 و شناسه ملی 101025XXXX4 با نمایندگی آقای علی حسین پور به شماره ملی 209387XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی حسین پور به شماره ملی 209387XXXX به سمت مدیرعامل. - 2 کلیه چکها، قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت می باشد. - 3 اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین و تفویض گردید. ش 961026XXXX88473 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/08/1396 و تاییدیه شماره 064 ـ 269154 , 969 مورخ 30/07/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 بنا به تفوض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/07/1395 به هییت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ 273996XXXX00 ریال به مبلغ 822XXXX00000 ریال منقسم به 822000000 سهم با نام، به ارزش هر سهم 1000 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی و سود انباشته و تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 960912XXXX06545 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 29/02/1397 به قرار ذیل برای بقیه دوره تصدی اعضای هییت مدیره تعیین گردیدند: شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت 4492 و شناسه ملی 101002XXXX2 با نمایندگی آقای علی نیکخواه سرنقی به شماره ملی 285036XXXX به سمت رییس هییت مدیره (عضو موظف) و شرکت بانک صنعت و معدن سهامی خاص به شماره ثبت 38705 و شناسه ملی 101008XXXX0 با نمایندگی آقای مجتبی جعفرزاده به شماره ملی 325070XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت سیمان کرمان سهامی عام به شماره ثبت 170 و شناسه ملی 106300XXXX6 با نمایندگی آقای صمد رشیدی جهان آباد به شماره ملی 423198XXXX به سمت عضو هییت مدیره (عضو موظف) و شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت 4081 و شناسه ملی 101002XXXX5 با نمایندگی آقای علی رجبی به شماره ملی 450008XXXX به سمت عضو هییت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی عام به شماره ثبت 218006 و شناسه ملی 101025XXXX4 با نمایندگی آقای علی حسین پور به شماره ملی 209387XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی حسین پور به شماره ملی 209387XXXX به سمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه چکها، قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت می باشد. ش 960827XXXX07992 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 29/02/1397 به قرار ذیل برای بقیه دوره تصدی اعضای هییت مدیره تعیین گردیدند: شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت 4492 و شناسه ملی 101002XXXX2 با نمایندگی آقای علی نیکخواه سرنقی به شماره ملی 285036XXXX به سمت رییس هییت مدیره (عضو موظف) و شرکت بانک صنعت و معدن سهامی خاص به شماره ثبت 38705 و شناسه ملی 101008XXXX0 با نمایندگی آقای سمیع اله حسینی مکارم به شماره ملی 619983XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت سیمان کرمان سهامی عام به شماره ثبت 170 و شناسه ملی 106300XXXX6 با نمایندگی آقای صمد رشیدی جهان آباد به شماره ملی 423198XXXX به سمت عضو هییت مدیره (عضو موظف) و شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت 4081 و شناسه ملی 101002XXXX5 با نمایندگی آقای علی رجبی به شماره ملی 450008XXXX به سمت عضو هییت مدیره (عضو غیرموظف) و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی عام به شماره ثبت 218006 و شناسه ملی 101025XXXX4 با نمایندگی آقای علی حسین پور به شماره ملی 209387XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی حسین پور به شماره ملی 209387XXXX به سمت مدیرعامل. ـ 2 کلیه چکها، قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960508XXXX47998 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 30/09/1395 به تصویب رسید. ـ 2 سازمان حسابرسی به شماره ثبت 68692 و شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ 3 روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 960508XXXX44534 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین و تفویض گردید. ش 960428XXXX02821 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)به شماره شناسه 106300XXXX6 وشماره ثبت 170 با نمایندگی آقای علی جعفری زاده دارای کد ملی به شماره 186096XXXX طی حکم شماره 95/100/9345 مورخ 1395/06/01 به سمت رییس هییت مدیره بانک صنعت ومعدن (سهامی خاص) به شماره شناسه 101008XXXX0 وشماره ثبت 38705 با نمایندگی آقای سمیع الله مکارم حسینی دارای کد ملی به شماره 619983XXXX طی حکم شماره 95/100/29552 مورخ 95/4/28 به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شماره شناسه 101002XXXX2 و شماره ثبت 4492 با نمایندگی آقای علی نیکخواه سرنقی دارای کد ملی به شماره 285036XXXX طی حکم شماره 95/100/9343 مورخ 95/06/01 به سمت عضو هییت مدیره شرکت سیمان فارس وخوزستان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی 101002XXXX5 وشماره ثبت 4081 بانمایندگی آقای محمدرضا بازوی بیدستان دارای کد ملی به شماره 045911XXXX8 طی حکم شماره 1/4071 مورخ 06/06/1395 به سمت عضو هییت مدیره و شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به شماره شناسه 101025XXXX4 وشماره ثبت 218006 یا نمایندگی آقای علی حسین پور دارای کد ملی به شماره 209387XXXX طی حکم شماره شماره 95/100/9344 مورخ 95/06/10 به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند -آقای علی حسین پور دارای کد ملی 209387XXXX را به عنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب نمودند. - کلیه چکها قراردادها قراردادها و اوراق بهادار واسناد تعهد آور باامضای مدیر عامل ویکی از اعضای هییت مدیره وبا مهر شرکت معتبر خواهد بود ودر غیاب مدیر عامل با امضای رییس هییت مدیره ویکی از اعضای هییت مدیره وبا مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیر عامل ومهر شرکت ودر غیاب مدیر عامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره وبا مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950621XXXX20412 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای هوشنگ بالازاده نیری به شماره ملی 005022XXXX به جای آقای محمدرضا حیدری ملایر به نمایندگی از شرکت سیمان کرمان سهامی عام به شماره ثبت 170 و شناسه ملی 106300XXXX6 به عنوان عضو غیرموظف هییت مدیره برای بقیه دوره تصدی اعضای هییت مدیره انتخاب گردید. ـ 2 آقای علی اکبر صفریان نودهی به شماره ملی 499961XXXX به جای آقای علی نیکخواه سرنقی به نمایندگی از شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت 4492 و شناسه ملی 101002XXXX2 به عنوان عضو غیرموظف هییت مدیره برای بقیه دوره تصدی اعضای هییت مدیره انتخاب گردید. ـ 3 کلیه چکها، قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950312XXXX39738 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به 29/12/1394 به تصویب رسید. ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 30/12/1395 انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی های شرکت انتخاب شد. ـ اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیده اند: ـ 1 شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) به کد شناسه 101025XXXX4 ـ 2 شرکت سیمان شمال (سهامی خاص) به کد شناسه 101002XXXX2 ـ 3 شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) به کد شناسه 106300XXXX6 ـ 4 شرکت سیمان فارس خوزستان (سهامی عام) به کد شناسه 101002XXXX5 ـ 5 بانک صنعت و معدن به کد شناسه 101008XXXX0 ش 950317XXXX30317 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تغییر سال مالی شرکت از 29 اسفند ماه به 30 آذر ماه با اکثریت پیش ازدو سوم آرا صاحبان سهام حاضر درجلسه مورد تایید وتصویب قرارگرفت. ـ پس از اجرای مراتب فوق مقرر گردید ماده 50 اساسنامه شرکت درخصوص تغییر سال مالی اصلاح وسال مالی شرکت ازروز اول دی ماه هرسال آغاز و در روز آخرآذر ماه سال بعد به پایان رسید. ش 950317XXXX13177 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 به استناد حکم شماره 56406 مورخ 30/7/94 بانک صنعت و معدن؛ آقای سمیع الله حسینی مکارم به عنوان نماینده بانک صنعت و معدن در هییت مدیره شرکت سیمان مازندران به صورت غیر موظف برای باقی مانده دوره تصدی انتخاب شد. ـ 2 باتوجه به تغییرات در هییت مدیره، انتخابات هییت مدیره مجدداً انجام و برای بقیه مدت تصدی سمت اعضای هییت مدیره به شرح زیر مشخص گردید: آقای محمدرضا حیدری به شماره ملی 325071XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای سمیع الله حسینی مکارم به شماره ملی 619983XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای علی نیکخواه سرنقی به شماره ملی 285036XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای مجتبی حقیقت جو به شماره ملی 003281XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای علی حسین پور به شماره ملی 209387XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای حسین مدرس خیابانی(خارج از هییت مدیره)به شماره ملی 004084XXXX به سمت مدیرعامل ـ 3 مقرر گردید کلیه چکها، قراردادها اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و بامهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره وبا مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940904XXXX51775 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 به استناد حکم شماره 94/100/6235 مورخ 6/7/94 شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان، آقای محمدرضا حیدری نماینده شرکت سیمان شمال به عنوان عضو هییت مدیره شرکت سیمان مازندران برای ادامه دوره تصدی هییت مدیره تعیین گردید. ـ 2 باتوجه به تغییرات در هییت مدیره، انتخابات هییت مدیره مجدداً انجام و برای بقیه مدت تصدی سمت اعضای هییت مدیره به شرح زیر مشخص گردید:آقای محمدرضا حیدری به شماره ملی 325071XXXX رییس هییت مدیره وآقای مسعود محمودزاده احمدی نژاد به شماره ملی 259316XXXX نایب رییس هییت مدیره و آقای علی نیکخواه سرنقی به شماره ملی 285036XXXX عضو هییت مدیره وآقای مجتبی حقیقت جو به شماره ملی 003281XXXX عضو هییت مدیره و آقای علی حسین پور به شماره ملی 209387XXXX عضو هییت مدیره و آقای حسین مدرس خیابانی(خارج از هییت مدیره) به شماره ملی 004084XXXX مدیرعامل ـ 3 مقرر گردید کلیه چکها، قراردادها اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و بامهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره وبا مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ 4 در اجرای مواد 124 ، 125 و 128 مقررات لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و با توجه به مفاد ماده 39 اساسنامه شرکت، هییت مدیره شرکت اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود: ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ـ نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش ، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها به استثنای مدیران و معاونین بلافصل مدیرعامل و ماموران که با پیشنهاد مدیرعامل و تایید هییت مدیره صورت گیرد. ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارایه آن به بازرس قانونی و حسابرس و سازمان بورس اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره. ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع 3 ماهه و ارایه صورتهای مالی 6 ماهه و ارایه آن به بازرس و حسابرس و سازمان بورس پس از تصویب هییت مدیره. ـ تهیه گزارشات مورد نیاز در مجامع عمومی، عادی و عادی بطور فوق العاده و فوق العاده پس از تصویب هییت مدیره. ـ پیشنهاد افتتاح حسابجاری ریالی، ارزی، سپرده گذاری کوتاه مدت، بلند مدت و قرض الحسنه نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی به منظور بهره گیری از منابع نقدی شرکت و انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حسابجاری و سپرده پس از تصویب هییت مدیره. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. ـ عقد هر نوع قرارداد در قالب آیین نامه معاملات شرکت وتغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات که با موضوع شرکت مستقیماً یا غیرمستقیم ارتباط پیدا کند با تایید هییت مدیره. ـ تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، پرداخت دیون و بدهی های جاری و وصول مطالبات. ـ مبادرت به تقاضا واقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع. ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. ـ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. ـ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هییت مدیره. ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسیلم بدعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل درتوکیل ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً ، تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از دعوای ثالث، اقدام بدعوی متقابل و دفاع از آن ، تامین مدعی به تقاضای توقیف تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. ـ تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاریه کشور. ـ مدیرعامل موظف است درمحدوده اختیارات بشرح نوشته شده در بالا با رعایت قوانین معتبر جاری و ضوابط اساسنامه و آیین نامه های مصوب و مصوبات هییت مدیره و حفظ صرفه و صلاح شرکت، به عنوان بالاترین مقام اجرایی نسبت به اداره امور اجرایی اقدام و گزارشهای ادواری در جلسات هییت مدیره ارایه کند. ش 940826XXXX95853 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 با استعفای آقای حمید یوسفی مدیرعامل قبلی(خارج از هییت مدیره) آقای حسین مدرس خیابانی به شماره ملی 004084XXXX به عنوان مدیرعامل (خارج از هییت مدیره) برای ادامه دوره تصدی توسط هییت مدیره تعیین وانتخاب شد. ـ 2 مقرر گردید کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهد آور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و درغیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهدبود.مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940719XXXX05206 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 صورتهای مالی تلفیقی و شرکت اصلی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ 29/12/1393 ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/1393 به تصویب رسید. ـ 2 سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29/12/1394 انتخاب گردید. ـ 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 940628XXXX84852 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخه 05/05/1393 و پیرو مجمع عمومی عادی سالیانه 10/03/1393 موارد مشروحه ذیل به تصویب رسید: شرکت سیمان شمال سهامی عام، گروه صنایع سیمان کرمان سهامی عام، بانک صنعت و معدن، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص، شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال متوالی انتخاب شدند. آقای عباس نعیمی با کد ملی 005151XXXX به عنوان نماینده شرکت سیمان شمال به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی نیکخواه سرنقی با کد ملی 285036XXXX به عنوان نماینده گروه صنایع سیمان کرمان به سمت عضو هییت مدیره ، آقای مسعود محمودزاده احمدی نژاد با کد ملی 259316XXXX به عنوان نماینده بانک صنعت و معدن به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مجتبی حقیقت جو با کد ملی 003281XXXX به عنوان نماینده شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی حسین پور با کد ملی 209387XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به سمت عضو هییت مدیره و آقای حمید یوسفی با کد ملی 209152XXXX خارج از هییت مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب شدند. ضمناً کلیه چکها، قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت و مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل مهر شرکت معتبر می باشد در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و هییت مدیره به استناد ماده 39 اساسنامه اختیارات خود را در 17 بند به مدیرعامل تفویض نمود. ش 801220XXXX110190XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/21:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخه 9/4/1393 با حکم نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با عضویت آقای علی حسین پور با کد ملی 209387XXXX نامبرده به عنوان نماینده شرکت در هییت مدیره تعیین شد و با توجه به تغییرات در هییت مدیره انتخابات هییت مدیره مجددا انجام و سمت اعضا بدین شرح مشخص شد. آقایان عباس نعیمی با کد ملی 005151XXXX بسمت رییس هییت مدیره، داریوش پرهیزکار با کد ملی 005108XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره، اسکندر آزادیخواه جهرمی با کد ملی 182985XXXX بسمت عضو هییت مدیره، مجتبی حقیقت جو با کد ملی 003281XXXX بسمت عضو هییت مدیره، علی حسین پور با کد ملی 209387XXXX عضو هییت مدیره و حمید یوسفی خارج از هییت مدیره با کد ملی 209152XXXX بسمت مدیرعامل ش 801220XXXX110183XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/03:

با استناد صورت جلسه هییت مدیره مورخه 27/11/92 موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی میگردد. الف) برابر حکم شماره 4624/100/92 مورخه 20/11/92 شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای عباس نعیمی با کد ملی 005151XXXX به نمایندگی شرکت سیمان شمال بجای آقای نادر گودرزی به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب شد. ب) با توجه به تغییرات در هییت مدیره انتخابات هییت مدیره مجدداً انجام شد و آقایان عباس نعیمی با کد ملی 005151XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ داریوش پرهیزکار با کد ملی 7 ـ 108283 ـ 005 به سمت نایب رییس هییت مدیره، اسکندر آزادیخواه جهرمی با کد ملی 9 ـ 985943 ـ 182 به سمت عضو هییت مدیره، مجتبی حقیقت جو با کد ملی 1 ـ 003281043 به سمت عضو هییت مدیره، احمد پایه دار اردکانی با کد ملی 444955XXXX به سمت عضو هییت مدیره و حمید یوسفی خارج از هییت مدیره با کد ملی 5 ـ 152814 ـ 209 به سمت مدیر عامل برای بقیه دوره تصدی انتخاب شدند. ج) مقرر گردید کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیر عامل امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. د) با توجه به مفاد ماده 39 اساسنامه شرکت هییت مدیره شرکت اختیارات و شرح وظایف مدیر عامل را در 17 بند به مدیر عامل تعیین و تفویض نمود. ش 801220XXXX110106XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/16:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخه 7/5/92 موارد ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد. الف) طی حکم شماره 3597/100/92 مورخه 6/5/92 شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان عضو آقای احمد پایه دار اردکانی با کد ملی 444955XXXX به عنوان نماینده شرکت بجای آقای جعفر مطیعی تواندشتی برای بقیه دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شد. ب) در نتیجه سمت اعضای هییت مدیره بدین شرح تعیین شد آقایان نادر گودرزی با کد ملی 417197XXXX به سمت رییس هییت مدیره داریوش پرهیزکار با کد ملی 005108XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و اسکندر آزادیخواه جهرمی با کد ملی 182985XXXX به سمت عضو هییت مدیره مجتبی حقیقت جو با کد ملی 003281XXXX به سمت عضو هییت مدیره احمد پایه دار اردکانی با کد ملی 444955XXXX به سمت عضو هییت مدیره و حمید یوسفی خارج از هییت مدیره با کد ملی 209152XXXX به سمت مدیر عامل . ج) کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیر عامل امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. د) کلیه اختیارات مندرج در ماده 39 اساسنامه به مدیر عامل تفویض شد. ش 801220XXXX110012XXXX رییس ثبت اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/26:

الف) باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخه 20/3/92 شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان عضو آقای جعفر مطیعی تواندشتی با کد ملی 1 148031 413 به عنوان نماینده شرکت فوق بجای آقای مرتضی داداش انتخاب شد. ب) با توجه به تغییرات در هییت مدیره انتخابات هییت مدیره مجدداً انجام و سمت اعضا به این شرح مشخص شد، آقای نادر گودرزی با کد ملی 7 197281 417 به سمت رییس هییت مدیره، داریوش پرهیزکار با کد ملی 7 108283 005 به سمت نایب رییس هییت مدیره، اسکندر آزادیخواه جهرمی با کد ملی 9 985943 182 به سمت عضو هییت مدیره، مجتبی حقیقت جو با کد ملی 1 003281043 به سمت عضو هییت مدیره، جعفر مطیعی تواندشتی با کد ملی 1 148031 413 به سمت عضو هییت مدیره و حمید یوسفی خارج از هییت مدیره با کد ملی 5 152814 209 به سمت مدیر عامل . ج) حدود اختیارات و شرح وظایف مدیر عامل طبق مفاد ماده 39 اساسنامه برای حمید یوسفی مدیر عامل تفویض شد. د) مقرر گردید کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیر عامل امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 801220XXXX110624XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/20:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ 30/2/1392 گزارش هییت مدیره توسط مدیر عامل و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده سازمان حسابرسی در خصوص ترازنامه مورخ 30/12/1391 صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 30/12/1391 تصویب شد و سازمان حسابرسی با کد شرکت 2597 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29/12/1392 انتخاب و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج و نشر آگهی شرکت تعیین شد. ش 972100XXXX110466XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

الف) باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخه 20/9/1391 طبق حکم شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای مرتضی داداش بجای روزعلی نیک آبادی و حکم شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای اسکندر آزادیخواه جهرمی به عنوان نماینده شرکت گروه صنایع سیمان کرمان بجای آقای احمد پایه دار اردکانی انتخاب شدند. ب) با توجه به تغییرات در هییت مدیره انتخابات هییت مدیره مجدداً انجام و سمت اعضا بدین شرح تعیین شد. آقایان مرتضی داداش به سمت رییس هییت مدیره، داریوش پرهیزکار به سمت نایب رییس هییت مدیره، نادر گودرزی به سمت عضو هییت مدیره، اسکندر آزادیخواه جهرمی به سمت عضو هییت مدیره، مجتبی حقیقت جو به سمت عضو هییت مدیره و حمید یوسفی خارج از هییت مدیره به سمت مدیر عامل ج) مقرر گردید کلیه چک ها قراردادها، اوراق بهادار، اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. د) در اجرای مواد 124 و 125 و 128 مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 39 اساسنامه کلیه اختیارات هییت مدیره در 17 بند صورت جلسه اشاره شده به مدیر عامل تفویض شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 28/4/1391 موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد. الف) طی حکم شماره 1441/100/91 مورخ 28/4/1391 شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای نادر گودرزی را به عنوان نماینده شرکت سیمان شمال (سهامی عام) بجای آقای احمد بلوکیان به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب شد. ب) با توجه به تغییر در هییت مدیره انتخابات هییت مدیره مجددا انجام و سمت اعضا بدین شرح مشخص شد. آقایان روزعلی نیک آبادی بسمت رییس هییت مدیره، داریوش پرهیزکار بسمت نایب رییس هییت مدیره، نادر گودرزی بسمت عضو هییت مدیره، احمد پایه دار اردکانی بسمت عضو هییت مدیره، مجتبی حقیقت جو بسمت عضو هییت مدیره و حمید یوسفی خارج از هییت مدیره بسمت مدیرعامل ج) مقرر گردید کلیه چک ها قراردادها، اوراق بهادار، اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار بوده و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. د) در اجرای مواد 124 و 125 و 128 مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 39 اساسنامه کلیه اختیارات هییت مدیره در 17 بند صورت جلسه اشاره شده به مدیرعامل تفویض شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخه 24/03/91 آقای روز علی نیک آبادی طی حکم شماره 1186/100/91 ـ 23/03/91 شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) بجای آقای نادر گودرزی بسمت عضو هییت مدیره انتخاب شد و با توجه به تغییر در هییت مدیره انتخاب هییت مدیره مجددا انجام و سمت اعضا بدین شرح تعیین گردید. آقایان روز علی نیک آبادی بسمت رییس هییت مدیره، داریوش پرهیز کار بسمت نایب رییس هییت مدیره، مجتبی حقیقت جو بسمت عضو هییت مدیره، احمد پایه دار اردکانی بسمت عضو هییت مدیره، احمد بلوکیان بسمت عضو هییت مدیره و حمید یوسفی خارج از سهامداران و هییت مدیره بسمت مدیرعامل و نیز اختیارات هییت مدیره طبق ماده 39 اساسنامه مشتمل بر 16 بند بشرح صورت جلسه برای حمید یوسفی مدیرعامل تفویض شد و مقرر گردید کلیه چکها قرار دادها، اوراق بهادار، اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس اداره ثبت اسناد و املاکنکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/03/11:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 23/8/1390 و برابر موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 58 ماده و 11 تبصره و در شانزده صفحه باتفاق آرا به تصویب رسید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/03/11:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 23/2/1391 و هییت مدیره مورخه 27/2/91 موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد. الف) صورتهای مالی شامل تراز نامه، حساب سود و زیان مرتبط به سال مالی منتهی به 29/12/1390 با توجه به گزارش بازرس قانونی و حسابرسی شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ب) سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 30/12/1391 تعیین شدند. ج) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. د) شرکت سیمان شمال ( سهامی عام)، گروه صنایع سیمان کرمان ( سهامی عام) بانک صنعت و معدن، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص و شرکت سیمان فارس و خوزستان ( سهامی عام) به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال متوالی انتخاب شدند. ه) آقای نادر گودرزی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان بجای آقای محمود سعیدی به سمت رییس هییت مدیره، آقای داریوش پرهیزکار به عنوان نماینده بانک صنعت و معدن به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای احمد پایه دار اردکانی به عنوان نماینده شرکت گروه صنایع سیمان کرمان بجای آقای امیر کاکویی نژاد به سمت عضو هییت مدیره، آقای احمد بلوکیان به عنوان نماینده شرکت سیمان شمال به سمت عضو هییت مدیره، آقای مجتبی حقیقت جو به عنوان نماینده شرکت سیمان فارس و خوزستان بجای آقای نصرت اله توکل به سمت عضو هییت مدیره و آقای حمید یوسفی خارج از هییت مدیره به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. و) مقرر شد کلیه چکها، قرار دادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره وبا مهر شرکت و مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهدبود و هییت مدیره باستناد ماده 39 اساسنامه اختیارات خود را بشرح صورت جلسه هییت مدیره و در شانزده بند به مدیر عامل تفویض شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی تصمیمات صادره به شماره 3946/013 مورخه 7/4/90 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19331 مورخه 25/4/90 بند الف آگهی بدینوسیله اصلاح می شود باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخه 30/3/90 آقای ایرج مشتری دوست به نمایندگی شرکت سیمان شمال به سمت عضو جدید هییت مدیره بجای آقای محمدرضا شیخ الملوکی انتخاب شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

الف) باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخه 30/3/90 آقای ایرج مشتری دوست به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان بسمت عضو جدید هییت مدیره به جای آقای محمدرضا شیخ الملوکی انتخاب شد. ب) با توجه به تغییر در هییت مدیره آقایان محمود سعیدی بسمت رییس هییت مدیره، داریوش پرهیزگار بسمت نایب رییس هییت مدیره، نصرت اله توکل، امیر کاکویی نژاد و ایرج مشتری دوست بسمت اعضای هییت مدیره و آقای حمید یوسفی بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. ج) اختیارات هییت مدیره طبق بند 2 صورتجلسه مورخه 15/10/89 به مدیرعامل تفویض شد. نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تغییر و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث. رییس اداره ثبت اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخه 18/10/89 موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی میگردد. الف) با فوت آقای علیرضا شریف مدیرعامل قبلی آقای حمید یوسفی بسمت مدیرعامل جدید برای مابقی دوره تصدی انتخاب شد. ب) مقرر گردید کلیه چکها قراردادها اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. ج) هییت مدیره با استناد ماده 55 اساسنامه اختیارات مشروحه از بند 1 الی بند 15 مندرج در صورتجلسه هییت مدیره فوق الاشاره را به مدیرعامل تفویض نمود. رییس اداره ثبت اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخه 29/3/89 موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد. الف) آقایان محمود سعیدی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص بسمت عضو غیر موظف رییس هییت مدیره، داریوش پرهیزگار به نمایندگی بانک صنعت و معدن بسمت عضو غیر موظف نایب رییس هییت مدیره، نصرت الله توکل به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام بسمت عضو غیر موظف هییت مدیره، محمد رضا شیخ الملوکی به نمایندگی شرکت سیمان شمال سهامی عام بسمت عضو غیر موظف هییت مدیره و امیر کاکویی نژاد به نمایندگی شرکت سیمان کرمان سهامی عام بسمت عضو غیر موظف هییت مدیره و علیرضا شریف بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ب) کلیه چکها، قراردادها اوراق بهادار و اسناد تعهدآور باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل باامضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار و مکاتبات عادی و نامه ای اداری شرکت باامضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضای یکی از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ج) هییت مدیره با استناد ماده 55 اساسنامه شرکت اختیارات مشروحه هفده بند مندرج در صورت جلسه را به مدیرعامل تفویض نمود. رییس اداره ثبت اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 29/2/89 منضم به مدارک موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد الف: صورتهای مالی شامل ترازنامه ،حساب سودوزیان مرتبط به سال مالی منتهی به 29/12/1388 با توجه به گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مورد تصویب قرارگرفت ب: موسسه حسابرسی سخن حق به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای هوشنگ خستویی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ج: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد و دنیای اقتصاد تواما یا منفردا جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد د: اعضا هییت مدیره شرکت بدین شرح برای دو سال متوالی انتخاب شدند 1 شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سهامی خاص) 2 شرکت سیمان فارس و خوزستان ( سهامی عام) 3 شرکت سیمان شمال ( سهامی عام) 4 گروه صنایع سیمان کرمان ( سهامی عام) 5 بانک صنعت و معدن رییس اداره ثبت اسناد واملاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخه 11/8/88 مقرر گردید کلیه چکها قراردادها اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود.مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود. رییس اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 15/6/88 موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد. الف- آقای احمد فیاض بخش به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمد رضا مه آبادی پور به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای محمد رضا شیخ الملوکی به نمایندگی شرکت سیمان شمال سهامی عام به سمت عضو هییت مدیره، آقای امیر کاکویی نژاد به نمایندگی شرکت سیمان کرمان سهامی عام به سمت عضو هییت مدیره، آقای نصرت الله توکل به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به سمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا شریف به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ب- مقرر گردید کلیه چک ها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ج- با استناد ماده 55 اساسنامه کلیه اختیارات هییت مدیره در 17 بند به شرح صورت جلسه فوق الذکر به مدیر عامل شرکت تفویض گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/2/87 منضم به مدارک لازم، تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود. 1 ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مرتبط به دوره مالی منتهی به 29/12/86 با توجه به گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مورد تصویب قرار گرفت. 2 ـ موسسه حسابرسی سخن حق به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای هوشنگ خستونی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد تواماً یا منفرداً جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق تصمیمات هییت مدیره مورخه 28/8/86 و پیرو صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 26/2/86 آقای مجید باقری فرد طی حکم شماره 4605/3 مورخ 13/8/86 به عنوان نماینده شرکت سیمان فارس خوزستان (سهامی عام) در هییت مدیره مطرح و از زحمات آقای محمود حجتی قدردانی گردید و سایر سمتهای اعضای هییت مدیره تغییری نکرد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق مصوبه هییت مدیره مورخه 24/6/86 نسبت به اصلاح بند «ب» آگهی مورخه 16/4/86 به شماره 5448/013 مورخه 9/5/86 مندرج در روزنامه رسمی مورخه 22/5/86 بدین ترتیب مقرر گردید کلیه چکها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس اداره ثبت اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی تصمیمات صادره به شماره 5484/013 مورخ 9/5/86 مندرج در روزنامه رسمی شماره 18191 مورخ 22/5/86 نام آقای محمود حجتی به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) اشتباهاً محمد حجتی درج گردید که بدینوسیله تقاضای اصلاح می گردد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/05/13:

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخه 16/4/86 موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می گردد: الف اعضای هییت مدیره شرکت بمدت 2 سال انتخاب شدند، آقایان فرهاد چوبک به نمایندگی شرکت سیمان شمال ( سهامی عام) به سمت رییس هییت مدیره، محمدرضا مه آبادی پور به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن ( سهامی عام) به سمت نایب رییس هییت مدیره، حافظ کمال هدایت به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سهامی خاص) به سمت عضو هییت مدیره، حسین لطفی به نمایندگی شرکت سیمان کرمان ( سهامی عام) به سمت عضو هییت مدیره، محمد حجتی به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان ( سهامی عام) به سمت عضو هییت مدیره و محمد زرکش به سمت مدیر عامل . ب کلیه چک ها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور باامضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه های اداری باامضای مدیر عامل و مهر شرکت در غیاب مدیر عامل باامضای یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ج هییت مدیره باستناد ماده 55 اساسنامه، اختیارات خود را بشرح صورتجلسه از بند اول الی بند 18 به مدیر عامل تفویض نمود. رییس اداره ثبت اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/03/13:

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/2/86 منضم به مدارک لازم، تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد. الف- صورت های مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مرتبط به دوره مالی منتهی به 29/12/85 با توجه به گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ب- اعضای هییت مدیره برای دو سال متوالی بدین شرح انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سهامی خاص)، شرکت سیمان فارس و خوزستان ( سهامی عام)، شرکت سیمان شمال ( سهامی عام)، گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام)، شرکت سرمایه گذاری صنعتی و معدن ( سهامی عام)... ج- موسسه حسابرسی سخن حق به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای هوشنگ خستویی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. د- روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد تواماً یا منفرداً جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/3/85 و هییت مدیره مورخ 2/3/85 و گزارش شماره 6896/85 مورخ 16/7/85 بازرسان قانونی شرکت تصمیمات ذیل در شرکت فوق حاصل گردید: الف) سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و اورده نقدی از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 91 . 332 . 000 . 000 ریال به مبلغ 273 . 996 . 000 . 000 ریال افزایش یافته به نحوی که کلیه سهامداران به نسبت سهام خود از افزایش سرمایه استفاده نموده اند. ب) ماده 7 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 273 . 996 . 000 . 000 ریال منقسم به 273 . 996 . 000 سهم یکهزار ریالی با نام می باشد که تماما پرداخت شده است. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق تصمیمات متخذه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 21/2/85 در خصوص موارد ذیل اتخاذ تصمیم که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می گردد الف) گزارش هییت مدیره و بازرسی قانونی و حسابرسی شرکت و صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به دوره های منتهی به 29/12/84 تصویب و تایید شد. ب) موسسه حسابرسی سخن حق به عنوان بازرس قانونی و حسابرس و آقای هوشنگ خستویی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ج) روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. رییس اداره ثبت و اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/06/10:

باستناد صورتجلسه هییت مدیره شماره 2808 مورخ 5/6/84 که در تاریخ 24/5/84 تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هییت مدیره باستناد ماده 55 اساسنامه از بند یک الی هجده مشروح صفحات اول الی سوم صورتجلسه فوق به مدیر عامل تفویض گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/04/13:

باستناد صورتجلسه هییت مدیره شماره 221 مورخ 29/3/84 تصمیمات ذیل در شرکت مزبور حاصل که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میگردد. الف- آقایان فرهاد چوبک نماینده شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به عنوان رییس هییت مدیره- حسین لطفی نماینده شرکت سیمان شمال به عنوان عضو هییت مدیره- مرتضی داداش نماینده شرکت سیمان کرمان به عنوان عضو هییت مدیره- محمد حسن رضایی عراقی نماینده شرکت سیمان فارس و خوزستان به عنوان نایب رییس هییت مدیره- محمد رضامه آبادی پور نماینده سرمایه گذاری صنعت و معدن به عنوان عضو هییت مدیره و آقای محمد زرکش به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ب- کلیه چکها و قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی، نامه های اداری شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 21/2/84 منضم به مدارک پیوست تصمیمات ذیل در شرکت مزبور حاصل که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کثیرالانتشار آگهی می گردد: الف: گزارش بازرس قانونی و هییت مدیره و عملکرد و ترازنامة سال مالی منتهی به 30/12/83 تصویب شد. ب: شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران، شرکت سیمان فارس و خوزستان، شرکت سیمان شمال، شرکت سیمان کرمان، شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به عنوان اعضا پنج نفره هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. ج: موسسه حسابرسی سخن حق به عنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ خستویی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/84 انتخاب شدند. د: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شود. کفیل اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هییت مدیره 15/6/83 و حکم شماره 2995/1 - 26/5/83 شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام آقای محمد حسن رضایی عراقی به عنوان عضو هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره شرکت سیمان مازندران برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب شد و سایر سمت های اعضا کما فی السابق تجدید و تمدید شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/3/83 و هییت مدیره مورخ 25/5/83 تصمیمات مشروحه ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده است. الف ـ سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی آنان از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 444 ‚ 30 ریال به مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 332 ‚ 91 ریال افزایش یافته به نحوی که کلیه سهامداران به نسبت سهام خود از افزایش سرمایه استفاده نموده و سهام آنان به سه برابر افزایش یافت. ب ـ ماده 7 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 332 ‚ 91 ریال می باشد که به 000 ‚ 332 ‚ 91 سهم یکهزار ریالی بانام منقسم و تماما پرداخت شده است. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هییت مدیره شماره 284 مورخه 24/1/82 موضوع حکم شماره 3435/81 مورخه 28/12/81 شرکت سیمان کرمان (سهامی عام) درخصوص معرفی آقای مرتضی داداش به عنوان نماینده شرکت در هییت مدیره شرکت سیمان مازندران مطرح و موافقت گردید و درنتیجه آقای محمد شعبانپور از عضویت هییت مدیره خارج گردید رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان نکای

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی