اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 371704

شناسه ملی: 10320218030

تاریخ ثبت: 1389/01/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 28 نفر

کد پستی: 1565935313

آدرس: نشانی استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، باغ صبا سهروردی ، خیابان زیتون ، خیابان دکتر علی شریعتی ، پلاک 480 ، طبقه اول ، واحد شمال شرقی

تاریخ تاسیس: 1389/01/28

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/09/26:

30,000,020,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/08/26:

30,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/04/21:

1,060,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/01/28:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 3XXXXXXXX00 ریال به مبلغ 300000XXXX0 ریال منقسم به 3000002 سهم 10000 ریالی بی نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ 981008XXXX84765 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید ناصر صفی زاده شبستری به کد ملی 008186XXXX ، امید مشایخی به کد ملی 007072XXXX ، علی حسینی به کد ملی 519970XXXX ، فرید عرب زاده به کد ملی 005275XXXX ، فرهاد عرب زاده به کد ملی 005598XXXX ، داود غرابی به کد ملی 055898XXXX ، مسعود سلیمی به کد ملی 325516XXXX ، سید امیر مسعود فاطمیان به کد ملی 005669XXXX ، صفر خلیل ارجمندی به کد ملی 659942XXXX ، نادر ازغدی به کد ملی 093199XXXX ، حمیدرضا کرمی به کد ملی 457924XXXX ، روشنک شب افروز به کد ملی 005497XXXX ، سید رضا عباسیان به کد ملی 045285XXXX ، رزیتا ارسنگ به کد ملی 005722XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند پ 981009XXXX21175 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نینا بینا به شماره ملی 007966XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم سمیه ایزدی به شماره ملی 005832XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/97 به تصویب رسید. پ 981009XXXX52504 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید ناصر صفی زاده شبستری به کد ملی 008186XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، امید مشایخی به کد ملی 007072XXXX به سمت رییس هییت مدیره، علی حسینی به کد ملی 519970XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، فرید عرب زاده به کد ملی 005275XXXX ، فرهاد عرب زاده به کد ملی 005598XXXX ، داود غرابی به کد ملی 055898XXXX ، مسعود سلیمی به کد ملی 325516XXXX ، سید امیر مسعود فاطمیان به کد ملی 005669XXXX ، صفر خلیل ارجمندی به کد ملی 659942XXXX ، نادر ازغدی به کد ملی 093199XXXX ، حمیدرضا کرمی به کد ملی 457924XXXX ، روشنک شب افروز به کد ملی 005497XXXX ، سید رضا عباسیان به کد ملی 045285XXXX ، رزیتا ارسنگ به کد ملی 005722XXXX به سمت اعضای هییت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره هر یک منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 981009XXXX10579 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، باغ صبا- سهروردی، خیابان زیتون، خیابان دکتر علی شریعتی، پلاک 480 ، طبقه اول، واحد شمال شرقی کدپستی 156593XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 1060000 ریال به مبلغ 3XXXXXXXX00 ریال منقسم به 3000000 سهم 10000 ریالی بی نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. تعداد اعضا اصلی هییت مدیره از این تاریخ به بعد به 3 الی 30 نفر تغییر یافت ماده مذکور در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید پ 971012XXXX43558 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مبینا رحیمی به کد ملی 001081XXXX بسمت بازرس اصلی و خانم سمیه ایزدی کد ملی 005832XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ 971012XXXX34618 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود غرابی به شماره ملی 055898XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، امید مشایخی به شماره ملی 007072XXXX به سمت رییس هییت مدیره و علی حسینی به شماره ملی 519970XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و فرهاد عرب زاده به شماره ملی 005598XXXX ، فرید عرب زاده به شماره ملی 005275XXXX ، مسعود سلیمی به شماره ملی 325516XXXX ، سید امیر مسعود فاطمیان به شماره ملی 005669XXXX ، صفر خلیل ارجمندی به شماره ملی 659942XXXX ، نادر ازغدی به شماره ملی 093199XXXX ، حمیدرضا کرمی به شماره ملی 457924XXXX ، روشنک شب افروز به شماره ملی 005497XXXX و سید رضا عباسیان به شماره ملی 045285XXXX همگی به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هر یک منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 971012XXXX72737 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/15:

پیرو آگهی شماره 139430XXXX01050952 مورخ 19/5/94 نام مدیرعامل خانم آویشن شهابی دارای ک.م 007980XXXX بدین ترتیب اصلاح می گردد. پ 940615XXXX29171 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مبینا رحیمی با کد ملی: 001081XXXX به سمت بازرس اصلی و سمیه ایزدی با کد ملی: 005832XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند پ 940525XXXX97273 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آویشن شهابی ش ملی 007980XXXX (خارج از سهامداران و هییت مدیره)بسمت مدیرعامل، آقای امید مشایخی ش ملی 007072XXXX بسمت عضو و رییس هییت مدیره، آقای علیرضا بهرامی گلبر ش ملی 006677XXXX بسمت عضو و نایب رییس هییت مدیره، فرهاد عرب زاده ش ملی 005598XXXX بسمت عضو هییت مدیره، داود غرابی ش ملی 055898XXXX بسمت عضو هییت مدیره، فرید عرب زاده ش ملی 005275XXXX بسمت عضو هییت مدیره، مجید قلهکی ش ملی 093396XXXX بسمت عضو هییت مدیره، علیرضا رشیدفر ش ملی 004512XXXX بسمت عضو هییت مدیره، سعید اکبریان پور سلماسی ش ملی 007291XXXX بسمت عضو هییت مدیره، سید امیر مسعود فاطمیان ش ملی 005669XXXX بسمت عضو هییت مدیره، فربد مقدم زاده طهرانی ش ملی 006187XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مسعود سلیمی ش ملی 325516XXXX بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضامدیرعامل یا رییس هییت مدیره هر یک منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 940525XXXX97280 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 1060000 ریال منقسم به 106 سهم بی نام، به ارزش هر سهم 10000 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی و طی گواهی شماره 90 , 163 , 216 مورخه 4/5/94 بانک کشاورزی شعبه پاسداران تهران پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید تعداد اعضا هییت مدیره به 2 الی 11 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید پ 940526XXXX44731 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/09/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرید عرب زاده ک م 005275XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل و آقای امید مشایخی ک م 007072XXXX به سمت عضو و رییس هییت مدیره و آقای علیرضا بهرامی گلبر ک م 006677XXXX به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقایان فرهاد عرب زاده ک م 005508XXXX و داود غرابی ک م 055898XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره هر یک منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1754675 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/11/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 16/11/92 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امید مشایخی به شماره ملی 007072XXXX و آقای علی رضا بهرامی گلبر به شماره ملی 006677XXXX و آقای فرهاد عرب زاده به شماره ملی 005598XXXX و آقای فرید عرب زاده به شماره ملی 005275XXXX و آقای داود غرابی به شماره ملی 055898XXXX تا تاریخ 16/11/92/2 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امید مشایخی به شماره ملی 007072XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی رضا بهرامی گلبر به شماره ملی 006677XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای فرهاد عرب زاده به شماره ملی 005598XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرید عرب زاده به شماره ملی 005275XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای داود غرابی به شماره ملی 055898XXXX و آقای فرید عرب زاده به شماره ملی 005275XXXX به سمت مدیر عامل . 3 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 15/12/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/6/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 17/6/1391 به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای امید مشایخی و آقای عباس حاجی علی خانی و آقای علیرضا بهرامی گلبر و آقای فرهاد عرب زاده و آقای موسی احمدی و آقای فرید عرب زاده و خانم سمیه ایزدی و آقای داود غرابی تا تاریخ 17/6/1391 . 2 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای امید مشایخی به سمت رییس هییت مدیره و آقای عباس حاجی علی خانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا بهرامی گلبر به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرهاد عرب زاده به سمت عضو هییت مدیره و آقای موسی احمدی به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرید عرب زاده به سمت عضو هییت مدیره و خانم سمیه ایزدی به سمت عضو هییت مدیره و آقای داود غرابی به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرید عرب زاده به سمت مدیرعامل. 3 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هریک منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ 3/7/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/04/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/2/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 30/2/1391 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امید مشایخی و آقای عباس حاجی علی خانی و آقای علی رضا بهرامی گلبر و آقای فرهاد عرب زاده و آقای فرید عرب زاده و خانم سمیه ایزدی و آقای داود غرابی تا تاریخ 30/2/1391/2 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امید مشایخی به سمت رییس هییت مدیره و آقای عباس حاجی علی خانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی رضا بهرامی گلبر به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرهاد عرب زاده به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرید عرب زاده به سمت عضو هییت مدیره و خانم سمیه ایزدی به سمت عضو هییت مدیره و آقای داود غرابی به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرید عرب زاده به سمت مدیر عامل . 3 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره هر یک منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 7/4/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 28/1/1389 تحت شماره 371704 و شناسه ملی 103202XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 28/1/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: هرگونه پیمانکاری دولتی و خصوصی در کلیه امور عمرانی و مهندسی طرح و مشاوره و محاسبه و نظارت فنی و اجرا ساختمانهای بتنی و فلزی و کلیه کارهای مربوط به ساخت ابنیه به صورت تک واحدی و انبوه سازی نقشه برداری و محوطه سازی و پیاده کردن و راهسازی کلیه امور مهندسی سازه های آبی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی صادرات و واردات اخذ نمایندگی داخلی و خارجی خرید سهام و اوراق بهادار انجام امور کنترل و بازرسی فنی در رابطه با موضوع شرکت و مهندسی و پیمانکاری مشاوره و محاسبه و نظارت فنی در رابطه با نصب و تعمیر تاسیسات نفتی و گازی و تجهیزات راه آهن و فرودگاهها فعالیت های معدنی پس از اخذ مجوزهای لازم اخذ وام و تسهیلات از موسسه مالی و بانکها و کلیه کارهای مجاز صنعتی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران مجیدیه شمالی شمس آباد خ استاد حسن بنا م شریفی ک شریفی شرقی پ 1 واحد 7 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1108626 مورخ 23/1/1389 نزد بانک کشاورزی شعبه شمس آباد و مبلغ 1 ریال به صورت آورده غیرنقدی پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای عباس حاجی علی خانی به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ خانم سمیه ایزدی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای امید مشایخی به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای امید مشایخی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای میثم رنجبر به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای عباس فتاحی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی