اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/03/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/03/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1383/03/11:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/03/11:

خلاصه اظهارنامه و شرکتنامه اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 11/3/83 تحت شماره 1387 در این اداره به ثبت رسیده است و در تاریخ 11/3/83 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار قدس آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: پرواربندی بره و پرورش گوسفند داشتی، تولید انواع محصولات کشاورزی شامل: گندم، جو، نخود، عدس. 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: بجنورد بخش گرمخان روستای قلعه جق بزرگ. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 10500000 ریال منقسم به 7 سهم 1500000 ریالی با نام که مبلغ 3500000 ریال آن پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد که در مدت دو سال باید به شرکت پرداخت گردد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقایان عیدمحمد حمیدی و محمدعلی حمیدی و کبری حمیدی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و خانم گوهرشاد یوسفی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند که آقای عیدمحمد حمیدی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای محمدعلی حمیدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم کبری به سمت منشی هییت مدیره شرکت انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی بانکی با امضا نایب رییس یا منشی باتفاق مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 7 - بازرس اصلی و علی البدل: خانم زهرا حمیدی به سمت بازرس اصلی و آقای فریدون حمیدی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی