اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 12738

شناسه ملی: 14004207057

تاریخ ثبت: 1393/04/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 33 نفر

کد پستی: 4817843338

آدرس: ساری خیابان معلم میدان معلم بلوار پرستار روبروی کلانتری 14

تاریخ تاسیس: 1393/04/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/04/17:

636,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/13:

بموجب نامه شماره 32766/3/4 مورخ 04/10/1396 اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی استان مازندران و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:الف) سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل: شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی چالوس 108617XXXX7 با نمایندگی عیسی میردار منصور پناهی 483955XXXX بسمت رییس هییت مدیره و شرکت تعاونی دهیاران بخش نگین کجور 108618XXXX6 با نمایندگی علی زکی پور کینجی بسمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی ساری 107603XXXX6 با نمایندگی محمدعلی میرزایی با کد ملی 209085XXXX بسمت منشی هییت مدیره و شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی نکا 108602XXXX8 با نمایندگی مرتضی نوربخش ولاشدی 499627574 بسمت عضو اصلی هییت مدیره و شرکت تعاونی دهیاران کوهستان لاریجان 140015XXXX با نمایندگی احمد افرازیده با کد ملی 214300XXXX بسمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت سه سال تعیین گردیدند و آقای مرتضی نور بخش ولاشدی با کد ملی 499627574 به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت سه سال انتخاب گردید ب) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک ،سفته ،برات ، قرارداد ها و عقو د اسلامی با امضا رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان با امضا نایب رییس هییت مدیره با امضا ثابت مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 961214XXXX12776 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/17:

به موجب نامه شماره 32766/3/4 مورخ 04/10/1396 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی استان مازندران وبه استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تاتاریخ 18/04/1399 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی چالوس به شناسه ملی 108617XXXX7 با نمایندگی عیسی میردار منصور پناهی به شماره ملی 483955XXXX شرکت تعاونی دهیاران کوهستان لاریجان آمل به شناسه ملی 140001XXXX6 با نمایندگی احمد افرازیده به شماره ملی 214300XXXX شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی ساری به شناسه ملی 107603XXXX6 با نمایندگی محمدعلی میرزایی به شماره ملی 209085XXXX شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی نکا به شناسه ملی 108602XXXX8 بانمایندگی مرتضی نوربخش ولاشدی به شماره ملی 499962XXXX شرکت تعاونی دهیاران بخش نگین کجوربه شناسه ملی 108618XXXX6 با نمایندگی علی زکی پورکینجی به شماره ملی 626968XXXX همگی به عنوان اعضای اصلی وشرکت تعاونی دهیاران بخش چمستان نوربه شناسه ملی 108611XXXX9 با نمایندگی سید محمد موسوی به شماره ملی 625952XXXX شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی رامسربه شناسه ملی 107601XXXX10 با نمایندگی کاظم رحمتی کلایه بنی به شماره ملی 227996XXXX به عنوان اعضا علی البدل 2 ـ شرکت تعاونی دهیاران همدلان دشت سرآمل به شناسه ملی 108604XXXX9 با نمایندگی ایرج افسانه به شماره ملی 214044XXXX شرکت تعاونی دهیاران توسعه اندیش بخش بهنمیر به شناسه ملی 108619XXXX8 با نمایندگی جعفر علیپوربه شماره ملی 498898XXXX وسید فیروز عزیز زاده به شماره ملی 209303XXXX به عنوان بازرسان اصلی و مرتضی رمضانی قادی به شماره ملی 209303XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای 1 سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ ترازنامه ـ عملکرد سود و زیان سال 1395 شرکت مورد تصویب قرارگرفت. ش 961117XXXX13510 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/17:

به موجب نامه شماره 32768/3/4 مورخ 04/10/1396 اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان مازندران وبه استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آدرس جدید استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ بخش مرکزی ـ شهر ساری ـ خیام ـ میدان شهیدان مستشرق ـ خیابان خیام ـ پلاک 0 ـ مجتمع خیام ـ واحد 402 ـ طبقه چهارم ـ به کدپستی 481765XXXX تغییر یابد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 961117XXXX72200 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/20:

به موجب نامه شماره 11677/3/4 مورخ 26/04/1395 اداره کل تعاون وکار و رفاه اجتماعی استان مازندران و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وصورتهای مالی منتهی به سال مالی 1393 و 1394 که به تایید بازرس رسیده بود قرایت و پس از بررسی های لازم به تصویب رسید. ـ برای انتخاب بازرس اصلی و علی البدل اخذ رای بعمل آمد و درنتیجه: 1 ـ شرکت تعاونی دهیاران توسعه اندیش بخش بهنمیر بابلسر به شناسه ملی 108619XXXX8 با نمایندگی آقای جعفر علیپور با کد ملی 498898XXXX به سمت اصلی بازرس اصلی 2 ـ شرکت تعاونی دهیاران همدلان دشت سرآمل به شناسه ملی 108604XXXX9 با نمایندگی آقای ایرج افسانه با کد ملی 214044XXXX9 به سمت اصلی بازرس اصلی 3 ـ آقای سیدافروز عزیززاده با کد ملی 209303XXXX اصلی به سمت بازرس اصلی 4 ـ شرکت تعاونی دهیاران بخش دهفری فریدونکنار به شناسه ملی 108613XXXX7 با نمایندگی آقای ناصر اسماعیل پورجویباری با کد ملی 582918XXXX علی البدل به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 950520XXXX70227 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/20:

به موجب نامه شماره 11143/3/4 مورخ 21/04/1395 اداره کل تعاون وکار و رفاه اجتماعی استان مازندران و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ حوزه عملیات اتحادیه از سراسری به استانی تغییر و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. ـ اساسنامه جدید مصوب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بر اساس اصلاحات و منطبق با قانون تعاون قرایت وبه سمع و نظر حاضرین رسیدو در 46 ماده و 28 تبصره تصویب گردیده و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت شد. ش 950520XXXX25401 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/15:

شرکت تعاونی اتحادیه شرکت های تعاونی دهیاری های استان مازندران در تاریخ 17/04/1393 شماره ثبت 12738 شناسه ملی 140042XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 ـ موضوع شرکت: ارایه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونیهای عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضای آنها و گسترش تعلیمات تعاونی. ارایه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونیهای عضو و کمک به جمع آوری آمار و اطلاعات و گزارشهای اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون. کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونی های عضو. کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونی های عضو و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی. ارایه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری و اعتباری به تعاونیهای عضو. ارایه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضا در کلیه امور مورد نیاز آنها، خدمات مشاوره ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد نیاز تعاونی های عضو. نظارت بر التزام تعاونی های عضو به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین مراجع قانونی ذیربط. حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیهای عضو به صورت کدخدامنشی و صلح اعضا. ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی و انجام سایر فعالیتهای اقتصادی مورد نیاز تعاونیهای عضو. سرمایه گذاری در موسسات خدماتی و تولیدی و نهادهای اقتصادی با اولویت تعاونیها و اقدام به خرید سهام کارخانجات و موسسات دولتی و غیر دولتی. برگزاری نمایشگاه و یا مشارکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی. بازاریابی، خرید و فروش، صادرات و واردات و عرضه تولیدات اتحادیه و تعاونیهای عضو. اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی؛ صندوق تعاون و دیگر موسسات عالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر. اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر نقدی از دولت؛ اشخاص حقیقی و حقوقی. تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانکها و یا صندوق تعاون. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها. سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و موسسات عمومی؛ تعاونی یا خصوصی. مشارکت دادن اعضا و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات. در صورتیکه برای انجام هر یک از فعالیتهای موضوع تعاونی؛ نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: ساری خیابان معلم میدان معلم بلوار پرستار روبروی کلانتری 14 کدپستی 481784XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 636000000 ریال منقسم به 53 سهم 12000000 ریالی که تعداد 53 سهم آن با نام می باشد که مبلغ 212000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 0043/3416 مورخ 10/02/1393 نزد بانک توسعه تعاون شعبه امیر مازندرانی ساری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی نکا شماره ثبت 813 شناسه ملی 108602XXXX8 با نمایندگی آقای مرتضی نوربخش ولاشدی بشماره ملی 4 499962757 بسمت رییس هییت مدیره ـ شرکت تعاونی دهیاران کوهستان لاریجان آمل شماره ثبت 2587 شناسه ملی 140001XXXX6 با نمایندگی آقای احمد افرازیده بشماره ملی 214300XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره ـ شرکت تعاونی دهیاران بندپی غربی شماره ثبت 3292 شناسه ملی 107601XXXX0 با نمایندگی آقای احمد ابراهیمی طوری بشماره ملی 568986XXXX بسمت منشی هییت مدیره ـ شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی چالوس شماره ثبت 2199 شناسه ملی 108617XXXX7 با نمایندگی آقای عیسی میردار منصور پناهی بشماره ملی 483955XXXX بسمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی ـ شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی ساری شماره ثبت 10225 شناسه ملی 107603XXXX6 با نمایندگی آقای محمدعلی میرزایی گله کلایی بشماره ملی 209085XXXX بسمت عضو هییت مدیره ـ شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی سوادکوه شماره ثبت 1006 شناسه ملی 140001XXXX2 با نمایندگی نیما قلی نژاد لیندی بشماره ملی 225992XXXX بسمت عضو هییت مدیره ( به عنوان عضو علی البدل) ـ شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی رامسر شماره ثبت 867 شناسه ملی 107601XXXX1 با نمایندگی آقای رحمن پهلوان یلی بشماره ملی 227988XXXX بسمت عضو هییت مدیره ( به عنوان عضو علی البدل) بمدت 3 سال انتخاب گردیدند. آقای فرید صمدایی گله کلایی بشماره ملی 006723XXXX بسمت مدیرعامل بمدت 3 سال انتخاب گردید. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه قرارداد و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته برات و اوراق بهادار با امضای رییس هییت مدیره و در غیاب؛ نایب رییس هییت مدیره با امضای ثابت مدیرعامل و مهر اتحادیه دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر اتحادیه معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: شرکت تعاونی دهیاران بخش بهنمیر شماره ثبت 1979 شناسه ملی 108619XXXX8 با نمایندگی آقای جعفر علیپور بشماره ملی 498898XXXX به عنوان بازرس اصلی ـ شرکت تعاونی دهیاران بخش گتاب بابل شماره ثبت 5502 شناسه ملی 108616XXXX5 با نمایندگی آقای سید باقر کاظمی میر بشماره ملی 206077XXXX به عنوان بازرس اصلی ـ شرکت تعاونی دهیاران بخش دابودشت سر آمل شماره ثبت 4332 شناسه ملی 108604XXXX9 با نمایندگی آقای ایرج افسانه بشماره ملی 214044XXXX به عنوان بازرس اصلی ـ شرکت تعاونی دهیاران بخش گیل خواران جویبار شماره ثبت 470 شناسه ملی 108601XXXX6 با نمایندگی آقای محمد محمودزاده بشماره ملی 216247XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند رونوشت به: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره شهرستان ساری بازگشت بشماره 8071 مورخ 19/3/1393 جهت اطلاع. ش 801300XXXX111344XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی