اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 386906

شناسه ملی: 10320375314

تاریخ ثبت: 1389/07/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 123 نفر

کد پستی: 1664633399

آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله پاسداران خیابان پاسداران خیابان نگارستان چهارم پلاک 28 بلوک 2 ورودی شرقی طبقه پنجم واحد جنوب غربی

تاریخ تاسیس: 1389/07/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/07/25:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند: آقای کامبیز خلدی به ش م 006134XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره (از بین شرکا) و آقایان و خانمها امیر میرزا قاسم خانی به ش م 003451XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) شاهرخ نجاتی به ش م 223971XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) جواد رومی به ش م 428409XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) فرشته صادقی به ش م 006130XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) سید امیر اصم به ش م 049200XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) ندا صفری به ش م 393285XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) منصور کریمی به ش م 007153XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) احمد رضایی به ش م 045146XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) کامران شکوری عطار به ش م 146611XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) فرشید کبود وند به ش م 387454XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) سعید کاوه به ش م 146517XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) مطهره عمادی اله یاری به ش م 007530XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) مسعود شایسته به ش م 006119XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا)محمد فرجیان به ش م 153270XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا)مهدی اسفندیاری سرچقایی به ش م 001036XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا)نرگس امینی به ش م 001011XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا)محمد حدادی به ش م 005968XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا)وحیده دلدار به ش م 005342XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا)شهاب سمنانی به ش م 007093XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) 2 ) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته - برات - قراردادها و عقود با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 981021XXXX84138 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله پاسداران ـ خیابان پاسداران ـ خیابان نگارستان چهارم ـ پلاک 28 ـ بلوک 2 ورودی شرقی ـ طبقه پنجم ـ واحد جنوب غربی کدپستی 166463XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 970425XXXX26113 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ نیاوران ـ کوچه اختصاصی ناطقیان ـ خیابان شهید دکتر باهنر ـ پلاک 8 ـ طبقه چهارم ـ واحد 502 کدپستی 195485XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 970416XXXX72893 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود بشرح ذیل: کامبیز خلدی به شماره ملی 006134XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره - امین فلاحی به شماره ملی 209216XXXX ، امیر میرزاقاسم خانی به شماره ملی 003451XXXX - مراد طباطبایی به شماره ملی 472305XXXX - زهرا کریمی تفرشی به شماره ملی 007337XXXX - شاهرخ نجاتی به شماره ملی 223971XXXX - جواد رومی به شماره ملی 428409XXXX - فرشته صادقی به شماره ملی 006130XXXX ، راحیل وفایی راهجردی به شماره ملی 007014XXXX ، مهدی حیدری به شماره ملی 006213XXXX ، سیدامیر اصم به شماره ملی 049200XXXX ـ ندا صفری به شماره ملی 393285XXXX ـ مجید شاهرضایی به شماره ملی 007581XXXX ـ شراگیم رحیمیان به شماره ملی 005585XXXX ـ احسان شیرپور به شماره ملی 209193XXXX ـ منصور کریمی به شماره ملی 007153XXXX ـ احمد رضایی به شماره ملی 045146XXXX ـ کامران شکوری عطار به شماره ملی 146611XXXX ـ فرشید کبودوند به شماره ملی 387454XXXX ـ سعید کاوه به شماره ملی 146517XXXX ـ احمد سمنانی به شماره ملی 212118XXXX ـ حسین بابانژاد به شماره ملی 003231XXXX ـ محمد محمدزاده قادیکلایی به شماره ملی 007164XXXX ـ امیرحسین اصلانی به شماره ملی 006723XXXX ـ مطهره عماری اله یاری به شماره ملی 007530XXXX - میلاد صدر به شماره ملی 407226XXXX ـ مسعود شایسته به شماره ملی 006119XXXX ـ محمدصادق مشرفی به شماره ملی 373176XXXX ـ محمدرضا بنایی اصفهانی به شماره ملی 128963XXXX همگی به سمت اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک-سفته-برات-قراردادها و عقود با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . پ 940512XXXX78664 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران ـ پاسداران ـ خیابان نگارستان چهارم ـ پلاک 28 ـ بلوک 2 ـ واحد 38 ـ کدپستی: 166463XXXX انتقال یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. پ 940512XXXX66744 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 16/8/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کامبیز خلدی به شماره ملی 006134XXXX و آقای سعید ستاری نایینی به شماره ملی 124948XXXX و آقای محمدعلی دهقانی منش به شماره ملی 007620XXXX و آقای محمدرضا بنایی اصفهانی به شماره ملی 128963XXXX و آقای کامران شکوری عطار به شماره ملی 146611XXXX و خانم زهرا موسوی به شماره ملی 007590XXXX و آقای مسعود بیسادی به شماره ملی 005302XXXX و خانم سمر حقیقی بروجنی به شماره ملی 465047XXXX و آقای محمد محمدزاده قادیکلایی به شماره ملی 007164XXXX و خانم راحیل وفایی راهجردی به شماره ملی 007014XXXX و آقای بهزاد لجی به شماره ملی 004480XXXX و آقای امیرحسین اصلانی به شماره ملی 006723XXXX و آقای حمیدرضا محمدابراهیمی به شماره ملی 005014XXXX و آقای امین فلاحی به شماره ملی 209216XXXX و آقای فریدون میرسپاهی به شماره ملی 003903XXXX و خانم فاطمه میری به شماره ملی 362151XXXX و آقای هوشنگ دادا ش زاده به شماره ملی 165180XXXX و آقای مجید شاهرضایی به شماره ملی 007581XXXX و آقای سهیل بیسادی به شماره ملی 005833XXXX و آقای حسین بابانژاد به شماره ملی 003231XXXX و آقای رضا دهقانی محمودآبادی به شماره ملی 004685XXXX و آقای بهروز عباسی دیزگوین به شماره ملی 153217XXXX و آقای رضا آشنا به شماره ملی 325579XXXX و آقای سید علی آفتاب جهانی به شماره ملی 428467XXXX و آقای محسن نساجی جهرمی به شماره ملی 247084XXXX و آقای احمدرضا رییسی به شماره ملی 462148XXXX و خانم فرشته صادقی به شماره ملی 006130XXXX و آقای احمد رضایی به شماره ملی 045146XXXX و خانم مطهره عماری اله یاری به شماره ملی 007530XXXX و آقای قادر لگزی به شماره ملی 287096XXXX و خانم طلعت سرلک به شماره ملی 007294XXXX و آقای احسان شیرپور به شماره ملی 209193XXXX و آقای سید حسین خوانساری زاده به شماره ملی 007132XXXX و خانم ندا صفری به شماره ملی 393285XXXX و آقای بهمن شیردل به شماره ملی 285014XXXX و آقای علی اکبر قرایی به شماره ملی 006698XXXX و آقای حامد فرمهینی فراهانی به شماره ملی 007024XXXX و آقای اسماعیل مهرورز به شماره ملی 153099XXXX و آقای سید امیر اصم به شماره ملی 049200XXXX و آقای مراد طباطبایی به شماره ملی 472305XXXX و آقای علیرضا انیسی به شماره ملی 007294XXXX و آقای امیررضا کاتوزیان به شماره ملی 006251XXXX و آقای علی حیدری به شماره ملی 062125XXXX و خانم زهرا کریمی تفرشی به شماره ملی 007337XXXX و آقای فرشید کبودوند به شماره ملی 387454XXXX و آقای محمدرضا خداپرست به شماره ملی 038416XXXX و آقای نادر صفاریان به شماره ملی 003917XXXX و آقای افشین سعیدی نیا به شماره ملی 006124XXXX و آقای سعید کاوه به شماره ملی 146517XXXX و آقای سید مصطفی ستارزاده هاشمی به شماره ملی 137553XXXX و آقای علیرضا جعفری به شماره ملی 045242XXXX و آقای منصور کریمی به شماره ملی 007153XXXX و آقای کمال نصیرپور به شماره ملی 186100XXXX و آقای ناصر فتحی راسخ به شماره ملی 399210XXXX و آقای امیر کوکبی به شماره ملی 137050XXXX و آقای مصطفی مشکی زاده به شماره ملی 200201XXXX و آقای محسن پیشوا به شماره ملی 038574XXXX و آقای ایرج سپهری به شماره ملی 004249XXXX و آقای احمد ایمانیان به شماره ملی 006315XXXX و آقای محمود آذری به شماره ملی 004964XXXX و آقای شهرام رضایی به شماره ملی 005478XXXX و آقای شراگیم رحیمیان به شماره ملی 005585XXXX و آقای شاهرخ نجاتی به شماره ملی 223971XXXX و آقای ایرج نیلی به شماره ملی 004356XXXX و آقای مهدی حیدری به شماره ملی 006213XXXX و آقای محمود محمدی به شماره ملی 005833XXXX و آقای حمیدرضا معزی به شماره ملی 198940XXXX و آقای میلاد صدر به شماره ملی 407226XXXX و آقای احمد سمنانی به شماره ملی 212118XXXX و آقای پیام معبد به شماره ملی 007093XXXX و آقای جواد رومی به شماره ملی 428409XXXX و آقای امیر میرزاقاسم خانی به شماره ملی 003451XXXX و خانم شینا ص برنجی به شماره ملی 413231XXXX و آقای مهدی معلم به شماره ملی 457921XXXX و آقای امین منتظری قهجاورستان به شماره ملی 007167XXXX و آقای سید مرتضی آل هاشمی ثانی بناب به شماره ملی 168956XXXX/2 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کامبیز خلدی به شماره ملی 006134XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سعید ستاری نایینی به شماره ملی 124948XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدعلی دهقانی منش به شماره ملی 007620XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا بنایی اصفهانی به شماره ملی 128963XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای کامران شکوری عطار به شماره ملی 146611XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم زهرا موسوی به شماره ملی 007590XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مسعود بیسادی به شماره ملی 005302XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم سمر حقیقی بروجنی به شماره ملی 465047XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد محمدزاده قادیکلایی به شماره ملی 007164XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم راحیل وفایی راهجردی به شماره ملی 007014XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای بهزاد لجی به شماره ملی 004480XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای امیرحسین اصلانی به شماره ملی 006723XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حمیدرضا محمدابراهیمی به شماره ملی 005014XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای امین فلاحی به شماره ملی 209216XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای فریدون میرسپاهی به شماره ملی 003903XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم فاطمه میری به شماره ملی 362151XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای هوشنگ دادا ش زاده به شماره ملی 165180XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مجید شاهرضایی به شماره ملی 007581XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سهیل بیسادی به شماره ملی 005833XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین بابانژاد به شماره ملی 003231XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا دهقانی محمودآبادی به شماره ملی 004685XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای بهروز عباسی دیزگوین به شماره ملی 153217XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا آشنا به شماره ملی 325579XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید علی آفتاب جهانی به شماره ملی 428467XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن نساجی جهرمی به شماره ملی 247084XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای احمدرضا رییسی به شماره ملی 462148XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم فرشته صادقی به شماره ملی 006130XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای احمد رضایی به شماره ملی 045146XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم مطهره عماری اله یاری به شماره ملی 007530XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای قادر لگزی به شماره ملی 287096XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم طلعت سرلک به شماره ملی 007294XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای احسان شیرپور به شماره ملی 209193XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید حسین خوانساری زاده به شماره ملی 007132XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم ندا صفری به شماره ملی 393285XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای بهمن شیردل به شماره ملی 285014XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی اکبر قرایی به شماره ملی 006698XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حامد فرمهینی فراهانی به شماره ملی 007024XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای اسماعیل مهرورز به شماره ملی 153099XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید امیر اصم به شماره ملی 049200XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مراد طباطبایی به شماره ملی 472305XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا انیسی به شماره ملی 007294XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای امیررضا کاتوزیان به شماره ملی 006251XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی حیدری به شماره ملی 062125XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم زهرا کریمی تفرشی به شماره ملی 007337XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرشید کبودوند به شماره ملی 387454XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا خداپرست به شماره ملی 038416XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای نادر صفاریان به شماره ملی 003917XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای افشین سعیدی نیا به شماره ملی 006124XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سعید کاوه به شماره ملی 146517XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید مصطفی ستارزاده هاشمی به شماره ملی 137553XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا جعفری به شماره ملی 045242XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای منصور کریمی به شماره ملی 007153XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای کمال نصیرپور به شماره ملی 186100XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ناصر فتحی راسخ به شماره ملی 399210XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای امیر کوکبی به شماره ملی 137050XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مصطفی مشکی زاده به شماره ملی 200201XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن پیشوا به شماره ملی 038574XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ایرج سپهری به شماره ملی 004249XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای احمد ایمانیان به شماره ملی 006315XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمود آذری به شماره ملی 004964XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای شهرام رضایی به شماره ملی 005478XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای شراگیم رحیمیان به شماره ملی 005585XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای شاهرخ نجاتی به شماره ملی 223971XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ایرج نیلی به شماره ملی 004356XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی حیدری به شماره ملی 006213XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمود محمدی به شماره ملی 005833XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حمیدرضا معزی به شماره ملی 198940XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای میلاد صدر به شماره ملی 407226XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای احمد سمنانی به شماره ملی 212118XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای پیام معبد به شماره ملی 007093XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای جواد رومی به شماره ملی 428409XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای امیر میرزاقاسم خانی به شماره ملی 003451XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم شینا ص برنجی به شماره ملی 413231XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی معلم به شماره ملی 457921XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای امین منتظری قهجاورستان به شماره ملی 007167XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید مرتضی آل هاشمی ثانی بناب به شماره ملی 168956XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای کامبیز خلدی به شماره ملی 006134XXXX به سمت مدیر عامل . 3 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 07/9/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 16/11/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کامبیز خلدی به شماره ملی 006134XXXX و آقای سعید ستاری نایینی به شماره ملی 124948XXXX و آقای محمدعلی دهقانی منش به شماره ملی 007620XXXX و آقای محمدرضا بنایی اصفهانی به شماره ملی 128963XXXX و آقای کامران شکوری عطار به شماره ملی 146611XXXX و خانم زهرا موسوی به شماره ملی 007590XXXX و آقای مسعود بیسادی به شماره ملی 005302XXXX و خانم سمر حقیقی بروجنی به شماره ملی 465047XXXX و آقای محمد محمدزاده قادیکلایی به شماره ملی 007164XXXX و خانم راحیل وفایی راهجردی به شماره ملی 007014XXXX و آقای بهزاد لجی به شماره ملی 004480XXXX و خانم بی بی زهرا خالقی هاشمیان به شماره ملی 094633XXXX و آقای امیرحسین اصلانی به شماره ملی 006723XXXX و آقای حمیدرضا محمدابراهیمی به شماره ملی 005014XXXX و خانم فاطمه میری به شماره ملی 362151XXXX و آقای هوشنگ داداش زاده به شماره ملی 165180XXXX و آقای مجید شاهرضایی به شماره ملی 007581XXXX و آقای سهیل بیسادی به شماره ملی 005833XXXX و آقای رضا دهقانی محمودآبادی به شماره ملی 004685XXXX و آقای بهروز عباسی دیزگوین به شماره ملی 153217XXXX و آقای رضا آشنا به شماره ملی 325579XXXX و آقای کامران بهمنی به شماره ملی 045133XXXX و آقای محسن نساجی جهرمی به شماره ملی 247084XXXX و آقای احمدرضا رییسی به شماره ملی 462148XXXX و خانم فرشته صادقی به شماره ملی 006130XXXX و آقای احمد رضایی به شماره ملی 045146XXXX و خانم مطهره عماری اله یاری به شماره ملی 007530XXXX و آقای قادر لگزی به شماره ملی 287096XXXX و خانم طلعت سرلک به شماره ملی 007294XXXX و آقای سید حسین خوانساری زاده به شماره ملی 007132XXXX و خانم ندا صفری به شماره ملی 393285XXXX و آقای بهمن شیردل به شماره ملی 285014XXXX و آقای علی اکبر قرایی به شماره ملی 006698XXXX و آقای حامد فرمهینی فراهانی به شماره ملی 007024XXXX و آقای اسماعیل مهرورز به شماره ملی 153099XXXX و آقای سید امیر اصم به شماره ملی 049200XXXX و آقای مراد طباطبایی به شماره ملی 472305XXXX و آقای علیرضا انیسی به شماره ملی 007294XXXX و آقای امیررضا کاتوزیان به شماره ملی 006251XXXX و آقای علی حیدری به شماره ملی 062125XXXX و آقای فرشید کبودوند به شماره ملی 387454XXXX و آقای محمدرضا خداپرست به شماره ملی 038416XXXX و آقای نادر صفاریان به شماره ملی 003917XXXX و آقای افشین سعیدی نیا به شماره ملی 006124XXXX و آقای سعید کاوه به شماره ملی 146517XXXX و آقای سید مصطفی ستارزاده هاشمی به شماره ملی 137553XXXX و آقای علیرضا جعفری به شماره ملی 045242XXXX و آقای منصور کریمی به شماره ملی 007153XXXX و آقای کمال نصیرپور به شماره ملی 186100XXXX و آقای ناصر فتحی راسخ به شماره ملی 399210XXXX و آقای امیر کوکبی به شماره ملی 137050XXXX و آقای مصطفی مشکی زاده به شماره ملی 200201XXXX و آقای محسن پیشوا به شماره ملی 038574XXXX و آقای محمود آذری به شماره ملی 004964XXXX و آقای شهرام رضایی به شماره ملی 005478XXXX و آقای شاهرخ نجاتی به شماره ملی 223971XXXX و آقای ایرج نیلی به شماره ملی 004356XXXX و آقای مهدی حیدری به شماره ملی 006213XXXX و آقای محمود محمدی به شماره ملی 005833XXXX و آقای حمیدرضا معزی به شماره ملی 198940XXXX و آقای میلاد صدر به شماره ملی 407226XXXX و آقای پیام معبد به شماره ملی 007093XXXX و آقای جواد رومی به شماره ملی 428409XXXX و آقای امیر میرزاقاسم خانی به شماره ملی 003451XXXX و آقای محمدحسن متقی به شماره ملی 004428XXXX و خانم شینا ص برنجی به شماره ملی 413231XXXX و آقای امیرحسین رضایی به شماره ملی 045161XXXX و آقای مهدی معلم به شماره ملی 457921XXXX و آقای امین منتظری قهجاورستان به شماره ملی 007167XXXX و آقای سید مرتضی آل هاشمی ثانی بناب به شماره ملی 168956XXXX . 2 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کامبیز خلدی به شماره ملی 006134XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سعید ستاری نایینی به شماره ملی 124948XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدعلی دهقانی منش به شماره ملی 007620XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا بنایی اصفهانی به شماره ملی 128963XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای کامران شکوری عطار به شماره ملی 146611XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم زهرا موسوی به شماره ملی 007590XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مسعود بیسادی به شماره ملی 005302XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم سمر حقیقی بروجنی به شماره ملی 465047XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد محمدزاده قادیکلایی به شماره ملی 007164XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم راحیل وفایی راهجردی به شماره ملی 007014XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای بهزاد لجی به شماره ملی 004480XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم بی بی زهرا خالقی هاشمیان به شماره ملی 094633XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای امیرحسین اصلانی به شماره ملی 006723XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حمیدرضا محمدابراهیمی به شماره ملی 005014XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم فاطمه میری به شماره ملی 362151XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای هوشنگ داداش زاده به شماره ملی 165180XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مجید شاهرضایی به شماره ملی 007581XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سهیل بیسادی به شماره ملی 005833XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا دهقانی محمودآبادی به شماره ملی 004685XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای بهروز عباسی دیزگوین به شماره ملی 153217XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا آشنا به شماره ملی 325579XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای کامران بهمنی به شماره ملی 045133XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن نساجی جهرمی به شماره ملی 247084XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای احمدرضا رییسی به شماره ملی 462148XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم فرشته صادقی به شماره ملی 006130XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای احمد رضایی به شماره ملی 045146XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم مطهره عماری اله یاری به شماره ملی 007530XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای قادر لگزی به شماره ملی 287096XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم طلعت سرلک به شماره ملی 007294XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید حسین خوانساری زاده به شماره ملی 007132XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم ندا صفری به شماره ملی 393285XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای بهمن شیردل به شماره ملی 285014XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی اکبر قرایی به شماره ملی 006698XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حامد فرمهینی فراهانی به شماره ملی 007024XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای اسماعیل مهرورز به شماره ملی 153099XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید امیر اصم به شماره ملی 049200XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مراد طباطبایی به شماره ملی 472305XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا انیسی به شماره ملی 007294XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای امیررضا کاتوزیان به شماره ملی 006251XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی حیدری به شماره ملی 062125XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرشید کبودوند به شماره ملی 387454XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا خداپرست به شماره ملی 038416XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای نادر صفاریان به شماره ملی 003917XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای افشین سعیدی نیا به شماره ملی 006124XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سعید کاوه به شماره ملی 146517XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید مصطفی ستارزاده هاشمی به شماره ملی 137553XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا جعفری به شماره ملی 045242XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای منصور کریمی به شماره ملی 007153XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای کمال نصیرپور به شماره ملی 186100XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ناصر فتحی راسخ به شماره ملی 399210XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای امیر کوکبی به شماره ملی 137050XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مصطفی مشکی زاده به شماره ملی 200201XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن پیشوا به شماره ملی 038574XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمود آذری به شماره ملی 004964XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای شهرام رضایی به شماره ملی 005478XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای شاهرخ نجاتی به شماره ملی 223971XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ایرج نیلی به شماره ملی 004356XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی حیدری به شماره ملی 006213XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمود محمدی به شماره ملی 005833XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حمیدرضا معزی به شماره ملی 198940XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای میلاد صدر به شماره ملی 407226XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای پیام معبد به شماره ملی 007093XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای جواد رومی به شماره ملی 428409XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای امیر میرزاقاسم خانی به شماره ملی 003451XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدحسن متقی به شماره ملی 004428XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم شینا ص برنجی به شماره ملی 413231XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای امیرحسین رضایی به شماره ملی 045161XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی معلم به شماره ملی 457921XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای امین منتظری قهجاورستان به شماره ملی 007167XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید مرتضی آل هاشمی ثانی بناب به شماره ملی 168956XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای کامبیز خلدی به شماره ملی 006134XXXX به سمت مدیرعامل. 3 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 26/11/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 13/05/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کامبیز خلدی به شماره ملی 006134XXXX و خانم طلعت سرلک به شماره ملی 007294XXXX و آقای سعید ستاری نایینی به شماره ملی 124948XXXX و آقای محمدعلی دهقانی منش به شماره ملی 007620XXXX و آقای محمدرضا بنایی اصفهانی به شماره ملی 128963XXXX و آقای کامران شکوری عطار به شماره ملی 146611XXXX و آقای مسعود بیسادی به شماره ملی 005302XXXX و خانم سمر حقیقی بروجنی به شماره ملی 465047XXXX و آقای محمد محمدزاده قادیکلایی به شماره ملی 007164XXXX و آقای بهزاد لجی به شماره ملی 004480XXXX و آقای امیرحسین اصلانی به شماره ملی 006723XXXX و آقای حمیدرضا محمدابراهیمی به شماره ملی 005014596 و آقای سهیل بیسادی به شماره ملی 005833XXXX و آقای بابک عبداللهی به شماره ملی 006108XXXX و آقای بهروز عباسی دیزگوین به شماره ملی 153217XXXX و آقای رضا آشنا به شماره ملی 325579XXXX و خانم فرشته صادقی به شماره ملی 006130XXXX و آقای احمد رضایی به شماره ملی 045146XXXX و خانم مطهره عماری اله یاری به شماره ملی 007530XXXX و آقای سید حسین خوانساری زاده به شماره ملی 007132XXXX و خانم ندا صفری به شماره ملی 393285XXXX و آقای بهمن شیردل به شماره ملی 285014XXXX و آقای حامد فرمهینی فراهانی به شماره ملی 007024XXXX و آقای اسماعیل مهرورز به شماره ملی 153099XXXX و آقای سید امیر اصم به شماره ملی 049200XXXX و آقای مراد طباطبایی به شماره ملی 472305XXXX و آقای علیرضا انیسی به شماره ملی 007294XXXX و آقای امیررضا کاتوزیان به شماره ملی 006251XXXX و آقای علی حیدری به شماره ملی 062125XXXX و آقای فرشید کبودوند به شماره ملی 387454XXXX و آقای محمدرضا خداپرست به شماره ملی 038416XXXX و آقای نادر صفاریان به شماره ملی 003917XXXX و آقای افشین سعیدی نیا به شماره ملی 006124XXXX و آقای سعید کاوه به شماره ملی 146517XXXX و آقای سید مصطفی ستارزاده هاشمی به شماره ملی 137553XXXX و آقای منصور کریمی به شماره ملی 007153XXXX و آقای کمال نصیرپور به شماره ملی 186100XXXX و آقای امیر کوکبی به شماره ملی 137050XXXX و آقای محسن پیشوا به شماره ملی 038574XXXX و آقای محمود آذری به شماره ملی 004964XXXX و آقای شاهرخ نجاتی به شماره ملی 223971XXXX و آقای ایرج نیلی به شماره ملی 004356XXXX و آقای مهدی حیدری به شماره ملی 006213XXXX و آقای محمود محمدی به شماره ملی 005833XXXX و آقای حمیدرضا معزی به شماره ملی 198940XXXX و آقای پیام معبد به شماره ملی 007093XXXX و آقای امیر میرزاقاسم خانی به شماره ملی 003451XXXX و خانم شینا ص برنجی به شماره ملی 413231XXXX و آقای امیرحسین رضایی به شماره ملی 045161XXXX و آقای امین منتظری قهجاورستان به شماره ملی 007167XXXX و آقای سید مرتضی آل هاشمی ثانی بناب به شماره ملی 168956XXXX 2 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کامبیز خلدی به شماره ملی 006134XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم طلعت سرلک به شماره ملی 007294XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سعید ستاری نایینی به شماره ملی 124948XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدعلی دهقانی منش به شماره ملی 007620XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا بنایی اصفهانی به شماره ملی 128963XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای کامران شکوری عطار به شماره ملی 146611XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مسعود بیسادی به شماره ملی 005302XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم سمر حقیقی بروجنی به شماره ملی 465047XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد محمدزاده قادیکلایی به شماره ملی 007164XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای بهزاد لجی به شماره ملی 004480XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای امیرحسین اصلانی به شماره ملی 006723XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حمیدرضا محمدابراهیمی به شماره ملی 005014596 به سمت عضو هییت مدیره و آقای سهیل بیسادی به شماره ملی 005833XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای بابک عبداللهی به شماره ملی 006108XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای بهروز عباسی دیزگوین به شماره ملی 153217XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا آشنا به شماره ملی 325579XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم فرشته صادقی به شماره ملی 006130XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای احمد رضایی به شماره ملی 045146XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم مطهره عماری اله یاری به شماره ملی 007530XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید حسین خوانساری زاده به شماره ملی 007132XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم ندا صفری به شماره ملی 393285XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای بهمن شیردل به شماره ملی 285014XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حامد فرمهینی فراهانی به شماره ملی 007024XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای اسماعیل مهرورز به شماره ملی 153099XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید امیر اصم به شماره ملی 049200XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مراد طباطبایی به شماره ملی 472305XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا انیسی به شماره ملی 007294XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای امیررضا کاتوزیان به شماره ملی 006251XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی حیدری به شماره ملی 062125XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرشید کبودوند به شماره ملی 387454XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا خداپرست به شماره ملی 038416XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای نادر صفاریان به شماره ملی 003917XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای افشین سعیدی نیا به شماره ملی 006124XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سعید کاوه به شماره ملی 146517XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید مصطفی ستارزاده هاشمی به شماره ملی 137553XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای منصور کریمی به شماره ملی 007153XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای کمال نصیرپور به شماره ملی 186100XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای امیر کوکبی به شماره ملی 137050XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن پیشوا به شماره ملی 038574XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمود آذری به شماره ملی 004964XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای شاهرخ نجاتی به شماره ملی 223971XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ایرج نیلی به شماره ملی 004356XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی حیدری به شماره ملی 006213XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمود محمدی به شماره ملی 005833XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حمیدرضا معزی به شماره ملی 198940XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای پیام معبد به شماره ملی 007093XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای امیر میرزاقاسم خانی به شماره ملی 003451XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم شینا ص برنجی به شماره ملی 413231XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای امیرحسین رضایی به شماره ملی 045161XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای امین منتظری قهجاورستان به شماره ملی 007167XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید مرتضی آل هاشمی ثانی بناب به شماره ملی 168956XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای کامبیز خلدی به شماره ملی 006134XXXX به سمت مدیر عامل . 3 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 27/06/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/08/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 01/08/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کامبیز خلدی و خانم طلعت سرلک و آقای سعید ستاری نایینی و آقای کامران شکوری عطار و آقای مسعود بیسادی و آقای محمد محمدزاده قادیکلایی و آقای بهزاد لجی و آقای سهیل بیسادی و آقای بابک عبداللهی و آقای بهروز عباسی دیزگوین و آقای امیررضا کاتوزیان و آقای فرشید کبودوند و آقای محمدرضا خداپرست و آقای افشین سعیدی نیا و آقای کمال نصیرپور و آقای محمود آذری و آقای شاهرخ نجاتی و آقای امیر میرزاقاسم خانی 3 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کامبیز خلدی به سمت رییس هییت مدیره و خانم طلعت سرلک به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سعید ستاری نایینی به سمت عضو هییت مدیره و آقای کامران شکوری عطار به سمت عضو هییت مدیره و آقای مسعود بیسادی به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد محمدزاده قادیکلایی به سمت عضو هییت مدیره و آقای بهزاد لجی به سمت عضو هییت مدیره و آقای سهیل بیسادی به سمت عضو هییت مدیره و آقای بابک عبداللهی به سمت عضو هییت مدیره و آقای بهروز عباسی دیزگوین به سمت عضو هییت مدیره و آقای امیررضا کاتوزیان به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرشید کبودوند به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا خداپرست به سمت عضو هییت مدیره و آقای افشین سعیدی نیا به سمت عضو هییت مدیره و آقای کمال نصیرپور به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمود آذری به سمت عضو هییت مدیره و آقای شاهرخ نجاتی به سمت عضو هییت مدیره و آقای امیر میرزاقاسم خانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای کامبیز خلدی به سمت مدیر عامل . 4 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 5 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران تهرانپارس بزرگراه رسالت خیابان اخوت خیابان 160 شرقی پلاک 30 (پلاک 85 قدیم) واحد 4 طبقه دوم تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 10/08/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 25/7/1389 تحت شماره 386906 و شناسه ملی 103203XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 25/7/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور مهندسی اعم از طراحی و مشاوره محاسبات سازه ها و تاسیسات ساختمانی و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای موردنیاز شرکت اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی شرکت در مناقصات و مزایدات و پیمانهای دولتی و خصوصی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان آزادی خیابان بهبودی کوچه شهرام کوچه 10 متری شاهین پلاک 20 طبقه سوم کدپستی 145668XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای کامبیز خلدی بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای بابک عبداللهی بسمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم طلعت سرلک بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای کامبیز خلدی بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی