اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 1154

شناسه ملی: 10630180248

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/05/1396 - به موضوع شرکت انجام کلیه فعالیت های مربوط به مشاوره اجرای فضای سبز - مشاوره و اجرای روش های بیولوژیکی در جهت مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی- مشاوره و اجرای روش های نوین مبارزه با آفات از طریق روش امواج بلند صوتی- فراصوت انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص اجرای مفاد اساسنامه موسسه - مشاوره و تولید ترکیبات نوین نانو فن آوری در جهت تغذیه گیاهی - کود و مبارزات بیولوژیک - سم - اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه فعالیت موسسه اخذ نمایندگی از افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با فعالیت موسسه الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) ش 960529XXXX68402 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/11/1394 بر طبق سند صلحنامه شماره 157510 مورخ 21/11/94 تنظیمی دفترخانه شماره 39 کرمان خانم نجمه زینلی پور به کد ملی 299281XXXX با واگذاری 500000 ریال سهم الشرکه به آقای موسی پور علی خانی بشماره ملی 168889XXXX از موسسه خارج شد. ش941216XXXX98557 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 28/11/1394 اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند: آقای موسی پور علی خانی به کد ملی 168889XXXX آقای رضا نظری به کد ملی 299154XXXX ش941216XXXX04546 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/16:

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/11/1394 الف) سمت اعضای هیئت مدیره: آقای رضا نظری به کد ملی 299154XXXX به سمت رئیس هیئت مدیره آقای موسی پور علی خانی به کد ملی 168889XXXX به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای موسی پور علی خانی به کد ملی 168889XXXX به سمت مدیرعامل ش941216XXXX41439 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/11/1394 کلیه فعالیت های مربوط به همکاری علمی در تولید نهاده های کشاورزی همکاری علمی در پروژه های گلخانه ای و تولید محصولات گلخانه ای مشاوره علمی در خصوص واردات وصادرات در زمینه کشاورزی به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردیددر صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) ش941216XXXX96783 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی