اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 14888

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ28/4/86 در شرکت ویلکو سهامیخاص به شماره ثبت 14888 تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: 1ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/85 به تصویب رسید. 2ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت معرفی گردید. 3ـ آقایان محسن رضایی به سمت بازرس اصلی و آرمین عبداللهی به سمت بازرس علیالبدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. رئیس ثبت اسناد و املاک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی