اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 725

شناسه ملی: 10220035831

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای علی سلیمانی به کد ملی 292926XXXX به سمت عضو و رییس هییت مدیره، آقای اسمعیل حسین خواه به کد ملی 292960XXXX به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای اسماعیل قادری کلتپه بوکانی به کد ملی 292918XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل بمدت دو سال انتخاب شدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضا مشترک آقای علی سلیمانی رییس هییت مدیره و آقای اسماعیل قادری کلتپه بوکانی مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و اوراق عادی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در صورت لزوم با امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980927XXXX33259 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1397 تصویب شد. 2 آقای علی سلیمانی به شماره ملی 292926XXXX ، آقای اسمعیل حسین خواه به شماره ملی 292960XXXX و آقای اسماعیل قادری کلتپه بوکانی به شماره ملی 292918XXXX به عنوان اعضای هییت مدیر برای مدت دوسال انتخاب شدند. 3 آقای امیرمحمودی به شماره ملی 292947XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای کمال مرادی یاسی کند به شماره ملی 292926XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 4 روزنامه کثیرالانتشاررسالت جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد. ش 980927XXXX14521 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 نشانی شرکت در شهرستان بوکان به بخش مرکزی ـ شهربوکان ـ معلم ـ میدان شهرک ـ بلواراستاد هه ژار ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ دفترشرکت خدمات فولاد بتن بوکان کدپستی 595141XXXX تغییر و انتقال یافت. ش 961212XXXX92842 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/3/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای علی سلیمانی به شماره ملی 292926XXXX و آقای اسمعیل حسین خواه به شماره ملی 292960XXXX و آقای اسماعیل قادری کلتپه بوکانی به شماره ملی 292918XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 2 ـ آقای امیرمحمودی به شماره ملی 292947XXXX بسمت بازرس اصلی آقای کمال مرادی یاسی کند به شماره ملی 292926XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشاررسالت جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد. ـ 4 ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت منتهی به سال 1395 موردتصویب قرارگرفت. ش 960414XXXX77823 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/3/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای علی سلیمانی به کد ملی 292926XXXX به سمت عضو و رییس هییت مدیره و آقای اسمعیل حسین خواه به کد ملی 292960XXXX به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای اسماعیل قادری کلتپه بوکانی به کد ملی 292918XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضا مشترک آقای علی سلیمانی رییس هییت مدیره و آقای اسماعیل قادری کلتپه بوکانی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در صورت لزوم با امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960414XXXX45329 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 آقای علی سلیمانی به کد ملی 292926XXXX به سمت عضو و رییس هییت مدیره و آقای اسمعیل حسین خواه به کد ملی 292960XXXX به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای اسماعیل قادری کلتپه بوکانی به کد ملی 292918XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شدند. ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضا مشترک آقای علی سلیمانی رییس هییت مدیره و آقای اسماعیل قادری کلتپه بوکانی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در صورت لزوم با امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940623XXXX52228 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 آقای علی سلیمانی به شماره ملی 292926XXXX و آقای اسمعیل حسین خواه به شماره ملی 292960XXXX و آقای اسماعیل قادری کلتپه بوکانی به شماره ملی 292918XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ 2 آقای امیرمحمودی به شماره ملی 292947XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای کمال مرادی یاسی کند به شماره ملی 292926XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ 3 روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ 4 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1393 مورد تصویب قرار گرفت. ش 940623XXXX61167 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی