اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 7710

شناسه ملی: 10700164163

تاریخ ثبت: 1388/09/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/09/08

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 8/9/88 تحت شماره 7710 و شناسه ملی 107001XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 10/9/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: تولید نرم افزار ارایه خدمات رایانه ای و مخابراتی و ماشینهای اداری و الکترونیکی و سخت افزار و بقیه طبق ماده 3 اساسنامه 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان گلستان ـ شهر گرگان خیابان ولیعصر مجتمع امیرکبیر 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به یک هزار سهم 1000 ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 31 مورخ 2/9/1388 نزد بانک صندوق تعاون شعبه گرگان پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای محمد حسین شاهینی به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای روح اله شاهینی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ خانم سارا شاهینی به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 4 ـ 5 ـ آقای محمد حسن شاهینی به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند 5 ـ 5 ـ آقای محمد حسن شاهینی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا ثابت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضا نایب رییس همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه های عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم فاطمه شاهینی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم رقیه احمدی به عنوان بازرس علی البدل رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی