اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 10

شناسه ملی: 14002917342

تاریخ ثبت: 1391/08/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

آدرس: رحیم آباد ، خیابان امام ، پاساژ فرهمند ، طبقه سوم

کد پستی: 4493153914

تاریخ تاسیس: 1391/08/01

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/12:

به استناد صورتجلسه درخواست مدیر موسسه حقوقی (موضوع ماده 187 برنامه سوم توسعه) مورخ 28/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-1-باستناد پروانه وکالت شماره پ/م/26939/187مورخ 29/7/94صادره از مرکزامورمشاوران حقوقی وکلا وکارشناسان قوه قضائیه پروانه وکالت آقای یاسر دانشوربه شماره ملی 631976XXXXازپایه دو به پایه یک ارتقاء یافت و مدت موسسه از محدود به نامحدود تغییر یافت. ش941212XXXX24990 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رحیم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

نظر بماده 8 آیین نامه موسسات غیر تجاری، موسسه وکالت و مشاوره حقوقی یاسر دانشور در تاریخ 1/8/91 شماره ثبت 10 در این اداره بثبت رسیده که خلاصه مفاد اساسنامه آن جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 ـ نام موسسه: وکالت و مشاوره حقوقی یاسر دانشور 2 ـ موضوع موسسه: وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری و غیره 3 ـ تابعیت: ایرانی 4 ـ مرکز اصلی موسسه: رحیم آباد، خیابان امام، پاساژ فرهمند، طبقه سوم کدپستی 449315XXXX 5 ـ اسامی موسسین: آقای یاسر دانشور 6 ـ تاریخ تشکیل موسسه: از تاریخ ثبت بمدت 2 سال 7 ـ سرمایه شرکت: به مبلغ 000/500 ریال که به حسابه شماره 440711XXXX نزد بانک ملت شعبه رحیم آباد واریز گردید. 8 ـ مدیر یا مدیران و اشخاصی که حق امضا دارند: آقای یاسر دانشور برابر پروانه وکالت تنظیمی دارنده حق امضا می باشد و نامبرده به عنوان مدیر موسسه بمدت 2 سال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و غیره با امضا نامبرده ممهور به مهر موسسه معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد رحیم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی