اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 92

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/09/10:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ 21/3/82 شرکت مزبور که در تاریخ 2/9/82 واصل گردیده: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1381 بتصویب رسید. 2 - خانم گلشن میرزا احمدی به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه رهور به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. 4 - اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. 1 - آقای عباس معینی زاده 2 - آقای علی صمدیان 3 - آقای هادی صمدیان 4 - بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/3/82 آقایان عباس معینی زاده به سمت رییس هییت مدیره و علی صمدیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و هادی صمدیان به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره بامضا مدیر عامل باتفاق امضا رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسنادواملاک بستان آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی