اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 34410

شناسه ملی: 14007610019

تاریخ ثبت: 1397/03/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: موجب نامه شماره 365/20/97 مورخه 4/6/97 اداره کل ثبت استان البرز و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخة 15/05/1397 مرکز اصلی شرکت به استان تهران شهر تهران بخش مرکزی شهر تهران محله کوی نصر خیابان فروزانفر خیابان سوم پلاک 2 طبقه چهارم واحد 8

کد پستی: 1446714399

تاریخ تاسیس: 1397/03/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/03/02:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا خسروی به شماره ملی 335868XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای علی درویش پورتکامجانی به شماره ملی 432353XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هییت مدیره برای دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد ضیایی به شماره ملی 265985XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای احسان اله شجری خاوه به شماره ملی 003927XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای محمد حسین صدری به شماره ملی 119008XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 970917XXXX57677 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت از نشانی قبلی به استان تهران ـ شهر تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله کوی نصر ـ خیابان فروزانفر ـ خیابان سوم ـ پلاک 2 ـ طبقه چهارم ـ واحد 8 کدپستی 144671XXXX منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید ش 970529XXXX61813 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/25:

به موجب نامه شماره 365/20/97 مورخه 4/6/97 اداره کل ثبت استان البرز و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخة 15/05/1397 مرکز اصلی شرکت به استان تهران - شهر تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله کوی نصر-خیابان فروزانفر-خیابان سوم-پلاک 2 -طبقه چهارم-واحد 8 کدپستی 144671XXXX انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت شماره 530874 به ثبت رسیده است. پ 970625XXXX39278 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/02:

تاسیس شرکت سهامی خاص شکیل معمار پردیس درتاریخ 02/03/1397 به شماره ثبت 34410 به شناسه ملی 140076XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کارهای مرتبط با عمران از قبیل پیمانکاری و ساخت و سازساختمانی ـ انجام عملیات مجازو مرتبط با ساختمانی ـ طراحی و محاسبه نظارت و اجرا ـ نقشه برداری و بهربرداری از پروژهای عمرانی- سد سازی و مقاوم سازی ـ راه سازی –زیر سازی-پل سازی- تونل سازی –بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و غیرشهری- سرعت گیر و هرگونه پاکسازی راه- شرکت در مناقصات و مزایدات -انجام تاسیسات ساختمانی ـ اجرای فضای سبز ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات داخلی و خارجی –آسفالت معابر- انجام کارهای تاسیساتی- صادرات و واردات کالاهای بازرگانی و پروژهای نفت و گاز در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان البرز ـ شهرستان کرج ـ بخش مرکزی ـ شهر کرج-باغستان-خیابان امام علی-خیابان ش سعیدفرجی (گلستان 16 )-پلاک 6 -ساختمان همت 1 -طبقه چهارم-واحد 10 کدپستی 314781XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2086235 مورخ 18/02/1397 نزد بانک پارسیان شعبه آزادگان با کد 20868 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره خانم شهرزاد شیری به شماره ملی 008418XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای رامین کاویانی به شماره ملی 032345XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای سعید نادری فر به شماره ملی 387401XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق واسناد بهادارو تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته وبروات و قراردادهاو عقود اسلامی واوراق عادی اداری به امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم معصومه صادقیان به شماره ملی 008059XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای هادی ابراهیمی به شماره ملی 280335XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار البرز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970302XXXX48314 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی