اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/04/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/04/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/04/18:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 18/4/87 تحت شماره 8466 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 18/4/87 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: پرورش ماهی های سرد آبی از انواع مختلف ازجمله کپورماهی ماهی های خوراکی و تزیینی و ماهی خاویاری. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان مازندران شهر ساری ساری خ پیروزی کوچه شهید طالبی نتاج آپارتمان پیروزی. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 خانم فاطمه شجاعی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای غلامحسین عمادی به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای غلامحسین عمادی به سمت مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و نامه های عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت اسناد و املاک استان مازندران واحد ثبت ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی