اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 9890

شناسه ملی: 14000083454

تاریخ ثبت: 1387/03/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: بندر عباس خیابان دانشگاه دانشگاه 14 برج اسکان

تاریخ تاسیس: 1387/03/29

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/05/26:

2,200,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/05/26:

2,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/03/29:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم عادله آزادی به شماره ملی 338019XXXX با واریز مبلغ 40 . 000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. ـ آقای افشین امیری مقدم به شماره ملی 307188XXXX با واریز مبلغ 1 . 160 . 000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا شرکت قرار گرفت. ـ در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1 . 000 . 000 ریال به مبلغ 2 . 200 . 000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ تعداد اعضای هییت مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا بعد از افزایش سهم الشرکه به شرح ذیل می باشد: ـ آقای عبداله امیری مقدم دارای 850 . 000 ریال سهم الشرکه ـ آقای محمدرضا بلوردی دارای 150 . 000 ریال سهم الشرکه ـ خانم عادله آزادی دارای 40 . 000 ریال سهم الشرکه ـ آقای افشین امیری مقدم دارای 1 . 160 . 000 ریال سهم الشرکه. ش 980623XXXX79698 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمدرضا بلوردی به شماره ملی 165175XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 150 . 000 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد. ـ آقای عبداله امیری مقدم به شماره ملی 317959XXXX با برداشت مبلغ 50 . 000 ریال از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ 850 . 000 ریال به مبلغ 800 . 000 ریال کاهش داد. ـ در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 2 . 200 . 000 ریال به مبلغ 2 . 000 . 000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: ـ آقای عبداله امیری مقدم دارای 800 . 000 ریال سهم الشرکه ـ خانم عادله آزادی دارای 40 . 000 ریال سهم الشرکه ـ آقای افشین امیری مقدم دارای 1 . 160 . 000 ریال سهم الشرکه ش 980623XXXX92973 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: ـ آقای عبداله امیری مقدم به شماره ملی 317959XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ آقای افشین امیری مقدم به شماره ملی 307188XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم عادله آزادی به شماره ملی 338019XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد عادی و تعهدآور شرکت با مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980624XXXX68155 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: ـ آقای عبدالله امیری مقدم به شماره ملی 317959XXXX ـ خانم عادله آزادی به شماره ملی 338019XXXX ـ آقای افشین امیری مقدم به شماره ملی 307188XXXX ش 980624XXXX20285 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 29/3/87 تحت شماره 9890 این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: امور خدمات، خدمات عمومی، تنظیف، تعمیرات و نگهداری، ساختمان و تاسیس ات آب و برق، مخابرات و تعمیرات و نگهداری ماشین آلات و دستگاه ها، تامین نیروی انسانی، ایاب و ذهاب امور آشپزخانه، طبخ و توزیع غذا، کلیه خدمات عمومی، ترخیص کاری، امور بازرگانی داخلی و خارجی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، اخذ و اعطا نمایندگی در رابطه با موضوع شرکت. 2 مرکز اصلی شرکت: بندر عباس: خیابان دانشگاه، دانشگاه 14 برج اسکان پلاک 44/3 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/1 ریال 4 مدیران شرکت: عبدالله امیری مقدم به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره، محمدرضا بلوردی به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت بامضای مدیر عامل منفرداً همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. سرپرست ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی